Gjenutsetting
Gjenutsetting av laks
Elveside

Midtsesongevaluering 2021

KarlGjermundDamli
fredag 06.august 2021 / 09:27

Midtsesongevaluering er en årlig prosedyre som gjennomføres i samarbeid med forvaltningsmyndighetene for å avgjøre om det er nødvendig å begrense fangstene resterende del av sesongen, eller om sesongen kan videreføres som planlagt. Gytebestandsmålet (GBM) er den mengden hunnlaks, målt i vekt, som må gyte for at maksimalt antall smolt kan forlate elva hvert år, se mer her. Det er viktig at det er tilstrekkelig antall gytelaks igjen i vassdraget etter fiskesesongen, slik at elvas gytepotensial blir best mulig utnyttet.

Sesongen 2021  utvides til 15.09 i sone 4 i Mandalselva. Sone 4 er oppstrøms Lauvdal og omfatter også hylene i sone 4. For å sikre at uttaket i den utvidede perioden ikke påvirker GBM negativt, ønskes vi å spare på den viktigste gytefisken. Vi henstiller til fiskerne å gjenutsette all holaks over 3 kg ( ca 70 cm) i september.

NB! Sesongutvidelse til 15.09 gjelder kun for sone 4. Merk at i sone 1, 2 eller 3 er det tillatt å fiske t.o.m. 31.08.21.

Fiskekort for september er klare for salg fredag 06.08.21 kl 0900 på utsalgssteder og INatur.

ME henstiller fiskerne å vise varsomhet ved gjenutsetting, spesielt ved vanntemperatur over 18 grader. Les mer om gjenutsetting her.

 

Mid-season evaluation 2020

Mid-season evaluation is now completed i Mandal river. The fishing season 2021 will be extended to 15.09 in zone 4 s in the Mandal River. Zone 4 is zone 4 and also "hylene" in zone 4. To ensure that the withdrawal in the extended period does not adversely affect GBM, we want to save on the most important spawning fish. We urge fishermen to release female salmon over 3 kg (70 cm) during september.

The extension is only for zone 4. In zone 1, 2 and 3 the fishing ends at 31.08.21.

C&R must be done cautiously, especially at high water temperatures in the River.

Fishing licences for the extended season will bee for sale from August 6..