Kongsfjordelva - Storelva

Pilotprosjektet ved Jernbanebroa

Pukkellaksen skaper store overskrifter i Finnmark for tiden. Mange vassdrag sliter med å stoppe invasjonen av den uønskete russiske laksen. Mye tyder på at problemet vil bli stadig større i årene som kommer. Derfor har BJFF sammen med teknologigiganten Huawei startet opp i Storelva et pilotprosjekt som kan bli deler av en mulig løsning.

BJFF Info
Lørdag 17.juli 2021 / 10:08

Trusselen mot våre lakseelver og lokale laksestammer er betydelig. Bildet vi ser denne sesongen er særdeles dystert, med svak oppgang og historikk som viser betydelig innblanding i arvemassen fra oppdrettslaks i lokale bestander. I tillegg kommer nå massiv invasjon av den uønskete pukkellaksen i mange vassdrag – og mye tyder på at her ser man kun starten på en kommende miljøkatastrofe av dimensjoner som vil ramme våre lokale lakseelver og atlanterhavslaksen hardt.  Norske myndigheter, grunneiere og forvaltere er lite forberedt på å møte de massive utfordringer.

Pilotprosjekt i Storelva

BJFF har siden 2010 vært opptatt av å registrere oppgangen av laks i Kongsfjordelva med videoovervåking 24/7 gjennom hele sesongen. Teknikken har utviklet seg etter hvert og i 2016 ble oppgangsregistrering med video også igangsatt i Storelva. Systemet er arbeidskrevende, men gir også tilnærmet full oversikt over all oppgang av anadrom laksefisk i vassdragene. Det skaper en god og forutsigbar forvaltning, der det høstbare overskuddet er synlig gjennom hele fiskesesongen – og man kan raskt sette inn tiltak om uventete situasjoner oppstår.

I vinter inngikk BJFF samarbeid med Huawei Technologies Norge og Silo som er Nordens største private lab for utvikling av kunstig intelligens (AI). Målet er å utvikle overvåkingssystemet i Storelva gjennom et 2- årlig pilotprosjekt hvor datastyrt kunstig intelligens skal bidra med overvåkingen av oppgangen av laks og sjørøye i Storelva. Systemet skal etter hvert gi løpende oversikt over oppgangen, med art, størrelse og andre relevante opplysninger som er viktig for foreningens forvaltning av vassdraget.

I dette første prosjektåret skal den datastyrte delen med kunstig intelligens – AI - gjenkjenne vår egen laks og sjørøye. Deretter til neste år i prosjektet skal det utvikles sperremekanisme som skal utestenge uønsket oppgang – som oppdrettslaks og ikke minst pukkellaksen. Samspillet mellom data og kunstig intelligens og mekanisk utskilling av uønskete individer i Storelva er krevende – men BJFF har med på laget et av verdens beste teknologiselskaper og Nordens ledende lab for kunstig intelligens. Samspillet mellom lokal kunnskap og forvaltning med høyutviklet datateknologi kan bli en suksesshistorie for Storelva og som senere kan få betydning for mange andre vassdrag – og kanskje bli deler av nøkkelen for å stanse den kommende invasjonen av pukkellaks. Det skal heller ikke glemmes at problemet med rømt oppdrettslaks vil bli økende i våre gytebestander.

Storelva

I Storelva er det nå installert ved Jernbanebroa et overvåkingssystem med avsperring med gjerde og en særlig avansert fotoboks som fisken må passere igjennom. Gjerde og boks er designet med å følge elvens naturlige profil og oppvandringsrute for fisken. Inni boksen er videokamera plassert, og utformingen gir et ekstremt rent og klart bilde. Videomaterialet sendes for dataanalyse hos Silo i Helsinki, og etter hvert vil hele prosessen skje automatisk og gi øyeblikks data av all oppgang som skjer ved Jernbanebroa.

Gjerde og fotoboksen ble utplasser i slutten av juni, og videostrømmen og bildekvaliteten er svært god. For øyeblikket utvikles nå dataprogrammer med kunstig intelligens som skal gjenkjenne og identifisere all anadrom fisk som passerer Jernbanebroa i Storelva. Det skal også komme automatisk rapportering tilbake til foreningens forvaltningsteam i elva, om oppgang, art, størrelse, mengder og eksakt tid. Trolig vil det bli et av Norges og Europas mest avanserte overvåkingssystem for vassdrag.

Til neste år i prosjektfase 2 vil det i tillegg til videoovervåking for forvaltningen komme en ny modul med sperremekanisme i elva som automatisk vil utestenge både pukkellaks og oppdrettslaks. Den uønskete laksen vil bli skjøvet ut i en sidenot for kontroll og sortering. Storelva med sin lokale laksebestand og sjørøye vil dermed være helt fritt for uønsket oppgang.

Huawei Technologies Norge støtter prosjektet i Storelva gjennom sitt internasjonale program hvor teknologi skal bidra å bevare naturen:

https://www.huawei.com/minisite/tech4all/en/environment.html