Buetjern

Nye fiskemuligheter i Kongsfjordvassdraget - sone 3

Det er nå kommet på plass nye regler for fiske etter røye og ørret i sone 3 - Buetjern. Faktisk er åpning av dette fisket allerede 1. juni - så her er det spennende fiskemuligheter i forkant av den kommende laksesesongen.

BJFF Info
Tirsdag 01.juni 2021 / 09:43

I perioden 1. juni til 21. juni er det tillatt å fiske etter innlandsfisk, ørret og røye, i det nyopprettede Sone 3 - Buetjern. Se oppslag om fiskekort, fiskeregler og annen info på nettsidene og på oppslag langs vassdraget.

BJFF har i en tid jobbet med å finne løsninger på et tilpasset fiske i Buetjern. Fisket etter innlandsfisk i Buetjern har lang tradisjon for lokalbefolkningen, i tidligere tider som matauk og i senere tid som viktig rekreasjonsområde.

Den nye fiskesonen er opprettet i samråd med grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo) og med særlig bakgrunn i ønske fra lokale fiskere. Dette er et viktig rekreasjonsområde for mange Berlevåginger med hytte ved Buetjern og ellers i dalen.

Terje Hansen har ansvar for oppsyn i sonen. Terje forteller at han er veldig fornøyd med å ha fått til denne ordningen til glede for store og små. Han håper dette tiltaket vil bli tatt godt imot og at alle er med på å håndheve regler og ta vare på ressursen som Buetjern er for fremtiden.

Terje vil utover sesongen også få med seg flere hjelpere til oppsynet.

Etter sesongen skal det evalueres om tiltaket har fungert som ønsket, og om det skal fortsette på samme måte i kommende sesonger.

Fiskesesongen i Sone 3 starter 1. juni. Sone 3 - Buetjern er nyopprettet for 2021 og altså med fokus på innlandsfiske.

Fisket etter anadrom fisk i vassdraget starter 21. juni. Frem til da er det tillatt å fiske stasjonær ørret og røye i Buetjern og på elvestrekningen ovenfor broa ved fylkesveien.

All anadrom fisk er fredet frem til 21. juni og ved fangst skal disse slippes levende ut i vassdraget.

VIKTIG INFORMASJON

Berlevåg Jeger- og fiskerforening forpakter Kongsfjordelva på vegne av grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo). Kongsfjordelva er et nasjonalt laksevassdrag oppnevnt av stortinget. Laksebestanden er viktig å bevare for fremtiden og skal forvaltes på en bærekraftig måte.

For å kunne fiske i Sone 3 - Buetjern må alle ha gyldig fiskekort. Alle personer fylt 18 år må ha betalt fiskeravgifta (kjøpes på http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/) for inneværende sesong for å få kjøpt fiskekort. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

- I perioden 1. juni til 21. juni kjøpes fiskekort hos elveoppsyn Terje Hansen som kan kontaktes på telefon 41401299.

- Fra 21. juni kan fiskekort kjøpes på vakthytta mellom klokka 17.00 og 19.00 (21/6 til 31/8).

Desinfisering av fiskeredskaper

Alle tilreisende fiskere skal desinfisere fiskeutstyr før fisket starter.

Fiskere fast bosatt i Berlevåg kommune skal desinfisere utstyret dersom de har brukt det i andre vassdrag. Dette gjelder også om det er brukt i Storelva.

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser og lignende SKAL være rengjorte og desinfiseres før bruk i Kongsfjordelva.

Desinfiseringen blir utført ved vakthytta og koster 100 kroner.

For personer med godkjent dugnad i gjeldende sesong er det gratis.