Fangst av pukkellaks

Dette skjer i Kongsfjordelva og Storelva i sommer

Den kommende sesong vil bli intens i våre to lakseelver, Kongsfjordelva og Storelva. Mange prosjekter skal bidra til kartlegging av bestandene av laks og sjørørye, og danne grunnlag for en god og fremtidsrettet forvaltning. Her er en oversikt.

BJFF Info
Torsdag 17.juni 2021 / 14:48

Laksesesongen i elvene som BJFF forpakter nærmer seg. Selve laksefisket er det som mange ser frem til gjennom vinteren, men for BJFF er det så mye mer som skal gjøres gjennom hektiske sommermåneder. I begge elvene har det de siste årene også vært mye forsknings- og forvaltningsrelatert arbeide. 2021 ser ut til å bli særdeles begivenhetsrikt med mange hender i sving. Flere av prosjektene er delfinansiert av midler fra det offentlige i tillegg til BJFF egne midler og stort dugnadsinnsats.

Kongsfjordelva

I tillegg til å gjennomføre salg av fiskekort, desinfisering av fiskeutstyr, utleie av hytter, organisere elveoppsyn og alt annet som må til for at laksefiskere fra fjern og nær har BJFF blant annet følgende prosjekter og arbeid i forbindelse med Kongsfjordvassdraget:

Videotelling av fisk som vandrer opp i vassdraget. Videotellingen starter så snart vannføringen i elva tillater det, ofte like etter st.hans. Denne registreringen har pågått siden den spede starten i 2010. Det er et nyttig og viktig forvaltningsverktøy for å vite hvor stor bestanden av laks er, hvor mye fiskere kan høste, og ikke minst for å registrere eventuelt uønskete fisk som pukkellaks. Arbeidet utføres på oppdrag for NINA som finansierer arbeidet sammen med BJFF.

Driv-/Gytefisktellinger: Blant annet opptelling av laks som har vandret opp før videotellingen starter. Og ikke minst- gytefisktellingen som er en kontrolltelling på høsten hvor en også får innblikk i gytebestandens størrelse og utbredelse i vassdraget. Ulike drivtellinger har blitt utført av BJFF årlig siden 2007 i Kongsfjordelva.

Gednjeelva – kartlegging av fisken i Gednjeelva gjennom sommer og høst. Drivtellinger og bruk av drone. Gednjeelva har noen av vassdraget beste gyte- og oppvekstområder for laks men elva har ingen minstevannføring. BJFF har hatt pågående undersøkelser i flere år og innhentet mye kunnskap og dokumentasjon. Prosjektet er finansiert gjennom fiskefondet (Miljødirektoratet) og BJFF.

Pukkellaks – Det er forventet stort innsig av pukkellaks til norske vassdrag i 2021. Det er allerede registrert pukkellaksfangster langs store delen av kysten allerede. BJFF skal kartlegge og foreta uttak ved behov gjennom hele sesongen. I tillegg er BJFF og Kongsfjordelva med på et forskningsprosjekt gjennom Statsforvalteren i Troms og Finnmark der hensikten er å kartlegge habitatbruken til de anadrome artene, for å vurdere hvordan dette påvirkes av den introduserte arten pukkellaks. Disse arbeidene/prosjektene er finansiert av Statsforvalteren, Miljødirektoratet gjennom tilskudd til tiltak mot fremmede organismer og BJFF. I tillegg skal det samles inn prøver fra skjell og fettfinne til et forskningsprosjekt i regi av NIBIO Svanhovd.

Helsesjekk av villaksen - Organisasjonen SalmonCamera og Universitetet i Bergen har gående et omfattende prosjekt der de undersøker effektene av sykdomssmitte fra oppdrett til vill laks. En real helsesjekk av villaksen. I år som i fjor skal det samles inn gjelleprøver av laks fanget i Kongsfjordelva og flere andre elver rundt om i landet.

Undersøkelse av smoltoverlevelse i sjø: NINA gjennomfører årlig merking av laksesmolt for å kartlegge overlevelsen i sjø. Dette er et flerårig prosjekt som NINA utfører og finansierer. Det ble nå i juni merket 900 smolt i vassdraget. Antennesystemet som er bygd opp i fjordbunnen registrerer all merket fisk både på utgang som smolt – og senere når den kommer tilbake som laks.

Kobben: I tillegg skal BJFF i år starte registreringsarbeid av steinkobbe og eventuelt andre sjøpattedyr i indre Kongsfjord. Det er allment kjent at det er godt med kobbe og sel Kongsfjorden. Det inkluderer også i Austerbotn der Kongsfjordelva renner ut.
Hvor mye laks den tar og/eller skader vites ikke. BJFF søker mer kunnskap om kobben, om hvor stort problem den er for laksen.

Storelva

Vår fantastiske og nye lakseelv – Storelva blir stadig mer populær, og mange pusser nok fiskeutstyr for årets fisketur hit. BJFF vil ha flere vakter her denne sesongen, og det er på gang utbygging av ny hytte ved Jernbanebroa for kortsalg, desinfisering og overvåking av oppgangen.

For denne sesongen vil elva bli arena for svært mange spennende prosjekter. Sammen med teknologigiganten Huawei skal det nå opprustes og videreføres kamerasystemet for oppgangsregistrering ved Jernbanebroa. Et helt nytt og avansert datasystem skal tilknyttes videokamera i elva for å identifisere hver eneste fisk som ankommer denne sesongen. Hele systemet vil etter hvert bli automatisert slik at det til enhver tid vet man eksakt ”beholdningen” i elva. Senere skal dette bygges ut og bidra for å skille ut pukkellaks og oppdrettslaks. Det er et prosjekt som vil gå over to år.

De årvisse undersøkelsene i Storelva om oppgang, gytebestand og fordeling av laks og sjørøye vil pågå gjennom hele sesongen og til langt utpå høsten. Det vil også i år bli særlig vektlagt kartlegging rundt bestanden vår av sjørøye.

I tillegg skal sidevassdrag som vil bli berørt av vindkraftutbyggingen bli kartlagt og detaljundersøkt. Her vil man se på fiskebestander og vannkvalitet i forkant av den store utbygging som foregår i Trinn II og den kommende utbygging i Trinn III.

Undersøkelsene i Storelva har finansiering fra Fefo, Berlevåg kommune, fiskefondet (Miljødirektoratet) samt egenfinansiering fra BJFF og mye dugnad.