smålaks fra Storelva

Skjellprøvene fra 2020- sesongen er klar og oppløftende

Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva og Storelva 2020-sesongen er klare, og igjen viser resultatene ingen oppdrettslaks. 

BJFF Info
Tirsdag 04.mai 2021 / 22:31

Skjellprøvene som våre fiskere tar fra fangsten gir viktig informasjon om laksebestanden. I en årrekke har skjellprøver fra Kongsfjordelva blitt sendt inn og analysert. Det er Norsk Institutt for naturforskning (NINA) som analyserer prøvene.

Skjellprøvene er svært viktig for å analysere og følge utviklingen av Kongsfjordlaks. Analysene av skjellprøvene gir et bilde av stammen med Kongsfjordlaks, med alder og vekst og om det er vill eller oppdrettsfisk. For storelva er det også nå viktig å få inn skjellprøver av fangstene i årene fremover slik at en får følge utviklingen av bestanden.

KONGSFJORDELVA

I alt ble det sendt inn 169 skjellprøver av laks fra sportsfisket i Kongsfjordelva sesongen 2020 og en pukkellaks.

Prøvene forteller blant annet hvor lang veksttid i elven laksen hadde før den ble smoltifisert og vandret ut i sjøen – i Kongsfjordelva er de fleste 4 eller 5 år, mens enkelte er 3 eller 6 år før de smoltifiseres.

De langt fleste laksene hadde sjøalder på 1 år (smålaks) eller 2 år (mellomlaks) mens noen hadde vært 3 vintre til havs. Det var bare 6 laks som var sikre flergangsytere, som altså hadde vært i Kongsfjordelva og gytt tidligere.

I tillegg kan skjellprøven påvise om det er villaks eller oppdrettslaks. Av de prøvene som var lesbare var det i år som i fjor ingen som kom fra rømt oppdrettslaks.

STORELVA

I alt ble det sendt inn 20 skjellprøver av laks fra sportsfisket i Storelva sesongen 2020.

Prøvene forteller blant annet hvor lang veksttid i elven laksen hadde før den ble smoltifisert og vandret ut i sjøen. I Storelva sesongen 2020 var det 2 laks med smoltalder på 3 år, mens det var 11 stykker på 4 år og 3 laks 5 med års smoltalder. I tillegg var det 4 laks en ikke kunne lese smoltalder på.

De langt fleste laksene hadde sjøalder på 1 år (smålaks), i alt 17 laks, mens 3 laks  hadde sjøalder på 2 år. Ingen laks hadde vært ute i tre år eller lengre og det var heller ingen skjell fra flergangsgytere eller oppdrettslaks blant de innsendte prøvene. BJFF takker alle som har levert inn skjellprøve og oppfordrer til bidrag også i kommende sesonger.