gytefisktelling

Gytefisktelling

Både i Kongsfjordelva, Geatnja og Storelva er nå gytetellingen gjennomført og delvis avsluttet. Bestandene av både laks og sjørøye er kartlagt og tallfestet. Det er overmåte viktig forvaltningsarbeid som skal gi status etter sesongen og danne grunnlag for sluttrapport om tilstanden i vassdragene.

BJFF Info
Onsdag 09.september 2020 / 13:00

De siste uker har det foregått drivtellinger på alle våre elvestrekninger både i Kongsfjordelva, Geatnja- elva og Storelva. I elvene som BJFF forpakter av FeFo. Dykkere har gjennomgått kulper og stryk og faktisk sett og talt hver eneste laks og sjørøye. Plassering, størrelse og kjønn. Det er et omfattende, men viktig arbeid. Gytebestandens størrelse er avgjørende for neste års forvaltning, og gir en pekepinn på hvor bra sesongen har vært med oppgang og fangst. Rapport skal også sendes til myndighetene om gytebestandens størrelse. For Kongsfjordelva med Geatnja er det fastsatt et gytebestandsmål med hvor mye hunnlaks som skal være igjen i vassdraget ved sesongslutt. Nås ikke gytebestandsmålet over flere sesonger vil det medføre kraftig begrensning i fisket.

Tallene fra gytefisktellingen som har pågått nå i høst skal så speiles opp mot de tall man har fra oppgangen og videokameraene som gjennom sesongen har registrert all oppgang av fisk i vassdragene. Fangstrapportene fra fiskerne skal også inn i sluttregnskapet over bestanden størrelse og beskatning.

Gytefisktellingen er altså avsluttet, men det vil fortsatt foregå dykking og kameraovervåking på enkelte gytestrekninger.