Skjellprøve laks
Skjellprøve av fangsten i elva gir overmåte viktig informasjon om bestanden i Kongsfjordelva.

Resultat av skjellprøvene

Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva 2019-sesongen er klare og igjen viser resultatene ingen oppdrettslaks.

BJFF Info
Tirsdag 24.mars 2020 / 05:49

Skjellprøvene som våre fiskere tar fra fangsten gir viktig informasjon om laksebestanden. I en årrekke har skjellprøver fra Kongsfjordelva blitt sendt inn og analysert. Det er Norsk Institutt for naturforskning (NINA) som analyserer prøvene.

Skjellprøvene er svært viktig for å analysere og følge utviklingen av Kongsfjordlaks. Analysene av skjellprøvene gir et bilde av stammen med Kongsfjordlaks, med alder og vekst og om det er vill eller oppdrettsfisk. I alt ble det sendt inn mer enn 240 skjellprøver fra sportsfisket i Kongsfjordelva sesongen 2019, hvorav noen få ikke var lesbare.

Prøvene forteller blant annet hvor lang veksttid i elven laksen hadde før den ble smoltifisert og vandret ut i sjøen – i Kongsfjordelva er de fleste 4 eller 5 år, mens enkelte er 3 eller 6 år før de smoltifiseres.

De langt fleste laksene hadde sjøalder på 1 år (smålaks) eller 2 år (mellomlaks). Noen få hadde sjøalder på 3 mens en hadde vært ute i sjøen 5 år. Sistnevnte hadde også vært oppe i elva og gytt tidligere.

Det var bare 6 laks som var sikre flergangsytere, som altså hadde vært i Kongsfjordelva og gytt tidligere.

I tillegg kan skjellprøven påvise om det er villaks eller oppdrettslaks. Av de prøvene som var lesbare var det ingen som kom fra rømt oppdrettslaks.