Skjellprøvene som våre fiskere leverer for elvene er overmåte viktig dokumentasjon om laksen og bestandsuåviklingen.
Elveside

Skjellprøveresultat fra sesongen 2018

Skjellprøvene som våre fiskere i Kongsfjordelva og Storelva leverer er viktig dokumentasjon om laksen. Prøvene forteller mye om laksens første oppvekstår i elven og senere tiden i sjøen før laksen så vender tilbake til sin hjemmeelv. 

BJFF Info
Lørdag 15.juni 2019 / 09:13

Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva og Storelva for 2018-sesongen er klare og viser ingen oppdrettslaks. Skjellprøvene som våre fiskere tar fra fangsten gir overmåte viktig informasjon om laksebestanden. For Kongsfjordelva har skjellprøver blitt sendt og analysert i en årrekke

I alt var det 221 skjellprøver fra sportsfisket i Kongsfjordelva 2018, som i vinter er analysert av Norsk Institutt for naturforskning (NINA). Skjellprøvene er svært viktig for å analysere og følge utviklingen av Kongsfjordlaks. De årvisse analysene av skjellprøver gir et bilde av stammen med Kongsfjordlaks. Viser vekst og vilkårene både i elv og hav. Dem forteller blant annet hvor lang veksttid i elven laksen hadde før den ble smoltifisert og vandret ut i sjøen – i Kongsfjordelva er de fleste 4 eller 5 år, mens enkelte er 3 eller 6 år før de smoltifiseres. De langt fleste laksene hadde sjøalder på 1 år (smålaks) eller 2 år (mellomlaks). Noen få hadde sjøalder på 3 eller 4 år. 

En hann- og en hunnfisk på over 12 kilo hadde sjøalder på 4 år, og begge hadde også gytt tidligere. Enkelte hannlaks hadde hatt svært god vekst – En hannlaks som hadde vært ute to år i sjøen var hele 93 cm lang og 8 kilo tung. En annen 2 sjøvinter hannlaks var på hele hele 8,6 kilo og 94 centimeter fra snutespiss til hale. –  formidabel vekst til Kongsfjordlaks å være. Det var bare 6 laks som var sikre flergangsytere, som altså hadde vært i Kongsfjordelva og gytt tidligere. Bestanden og fangstene bar også preg av å være kraftig dominert av smålaks – altså fisk som har vært et år ute i sjøen.

I tillegg kan skjellprøven påvise om det er villaks eller oppdrettslaks. Av de 221 prøvene var ingen som kom fra rømt oppdrettslaks, men tre av dem regnes som usikre (vanskelig å avlese skjellene). Alle disse tre var små hannlakser – under 1,5 kilo.

Skjellprøveresultater fra Kongsfjordelva (PDF) kan lastes

her

Storelva

Fiskerne i Storelva i fjorårssesongen har dessverre glemt å ta skjellprøve. Kun to prøver ble innlevert, men til gjengjeld så er prøvene gode fra 2 smålaks, hann, fastsatt som villfisk og med smoltalder på 4 år, noe som viser rimelig kjapp vekst av laksen i vassdraget. Laksebestanden i Storelva er rimelig ny, og har vist en overmåte god vekst de siste år. Derfor er det overmåte viktig for fiskerne her å ta skjellprøve som vil øke datagrunnlaget for bestandsuåviklingen. Vi i BJFF oppfordrer sterkt til at alle som svinger stang over Storelva også har en skjellkonvolutt med i sekken. Bare husk kvoter og fangstbegrensninger.