Lakseoppgang i Kongsfjordelva
Lakseoppgangen i Kongsfjordelva skjer i hovedsak i slutten av juni og de to første uker av juli.
Elveside

Sesongen 2019

En av de dårligste sesonger de senere år. Oppgang på i underkant av 2000 laks. Nedgang for små- og storlaks, mens mellomlaksen økte noe i forhold til tidligere sesonger. Det skulle sikre gytebestandsmålet (GBM) også denne sesongen.

BJFF Info
Fredag 13.september 2019 / 07:51

Fiskesesongen startet som før 22. Juni, i år med fin vannføring, og noe fisk ble tatt åpningsdagene. Det var ingen flomperioder i fiskesesongen, men fin relativ stor vannføring de første to ukene, med ca 6 - 9 m3/sek frem til 8. juli. Vannføringen sank etter det og var resten av sesongen i hovedsak mellom 3 og 5 m3/sek.

Været var i lange perioder kaldt og gav elvetemperatur godt under 10 grader. Elvetemperaturen har lå mest mellom 7 og 11 grader, med noen få dager med opp mot 15 grader. 

Fisket

Fisket var variert, med enkeltdager bra, men opplevdes totalt sett noe tregt. Mye av laksen vandret raskt gjennom nedre halvdel av Sone 1 særlig i første del av sesongen. Det samlet seg noe mer fisk fra Hengebrua og opp til Porten. Mye fisk samlet seg imidlertid i fossekulpene (fredet sone) og noe fisk vandret også forbi fossene og opp til øvre deler, Sone 2, allerede i juni. Det ble fanget laks i Sone 2 allerede på åpningsdagen, noe som er sjeldent.

Fangst og oppgang

Fangsten totalt sett var brukbar med noe over 3 tonn fordelt på over 1100 fisk,  hvorav litt over 1100 kilo, og knapt 400 laks ble gjenutsatt. (Tallene er ikke endelige).

Selv om fangsten totalt sett er brukbar opplevdes fisket tidvis som tregt, som nok har årsak i langvarig kaldvær, ingen virkelig god oppgangsperiode og med ganske lite smålaks, i tillegg til at mye fisk vandret kjapt gjennom kulper og strekninger.

Total lakseoppgang var på under 2000 fisk, og tredje dårligst siden tellingene startet i 2011. Det var en nedgang for smålaks og storlaks sammenlignet med fjoråret, mens mellomlaksen økte i bestand og var med å sikre at gytebestandsmålet nås i 2019. 

Laksen var variabel i størrelse og kondisjon innad i størrelsesgruppene. Totalinntrykket var at det var større andel slank laks innen hver av gruppene. Smålaks varierte fra noe over kiloet opptil 3 kilo, der det var en del hofisk fra 2,5-3 kilo, og som godt kan være 2 sjøvinters laks. (Som skjellprøver nok vil gi svar på). Fo mellomlaks var det også store sprik fra en god del slank fisk mellom 3 og 4 kilo til feite fisk på 5-6,5 kilo. Storlaks var det få av i vassdraget, med fangst på 28 individer med snittvekt på rett over 8 kilo. Her ble halvparten gjenutsatt. 

Pukkellaks

Det var ventet nytt innsig av pukkellaks i 2019. I Kongsfjordelva ble det omtrent som i 2017, noen individer færre. BJFF utførte kartlegging av gyteområder og uttak av fisk gjennom sesongen og reduserte dermed gytesuksessen til pukkellaksen. Kommer egen rapport på dette iløpet av høsten.