Kongsfjrodelva - strømmen
Strømmen ute i Kongsfjord er en smal passasje for laksen på vei inn til Kongsfjordelva. Her tillater FeFo sjølaksefiske på begge sider.
Forvaltning

Ny modell – for fangst i sjø og elv

Finnmarkseiendommen (FeFo) er i gang med å legge om lakseforvaltningen i Finnmark. Det er samme FeFo som leier ut rettighetene både i sjø og til fiskeforeningene som forpakter elvene. Nå skal fangst og forvaltning ses samlet både for elv og sjø. Møter og høring er i gang.

BJFF Info
Lørdag 18.mai 2019 / 10:46

Nylig har det vært flere møter i regi av FeFo for å hente inn kunnskap og meninger om forvaltningen av laksen i sjø og elv i Finnmark. Et møte med elveforpakterne ble avholdt i Lakselv, mens det i Tana ble et samlemøte for sjø laksefiskerne. Det er så meningen at administrasjonen i FeFo skal fremme forslag om en ny forvaltningsmodell i Finnmark hvor man skal se på beskatning både i sjø og elv. En høring i saken kommer senere. BJFF var på møtet i Lakselv for elveforpakterne, og til møtet dro vår egen daglige leder – Ann G. Søreng, Stig Søreng og Geir Kristiansen. De rapporterer om et oppbyggelig møte og at saken nå tas seriøst av FeFo.

FeFo har som kjent et hundretalls lakseplasser langs hele kysten i Finnmark. På stort sett hver eneste kyst- og fjordstrekning finnes både aktive og ledige fangstplasser for not og garnfiske etter laks. De senere år har man også oppfordret til økt sjølaksefiske.

Elvefisket har flere målrettete reguleringer opp mot hver enkelt bestand, deriblant kvoter, redskapsreguleringer og fredning av stor fisk, som også kan reguleres innad i sesongen om bestanden er spesielt sterk eller svak. Sjølaksefisket har derimot ingen aktiv regulering av fisket, men bare begrenset i fangsttid og redskapsbruk, og er forhåndsbestemt før sesongen. Det foregår intet selektivt fiske, og rapporteringsplikten er begrenset, og den samlede kunnskapen om fangsten på kysten og i fjordene i Finnmark er lite detaljert.

Fra forpaktende foreninger for lakseelvene i Finnmark har det blitt fremmet sterk kritikk mot FeFo sin administrering av villaksen i Finnmark. Elvefisket har som kjent mange reguleringer og det er en målrettet forvaltning for at bestanden skal være tilstrekkelig stor hvert år (gytebestandsmål).

Fra vår egen elv, Kongsfjordelva, har man siden det mer omfattende sjølaksefisket startet i Kongsfjorden vært bekymret for utviklingen. Fisket i fjorden startet rimelig uskyldig på en privat lakseplass i 2017 – for så i 2018 å øke til flere FeFo- garnplasser på begge sider av fjorden. Fangsten i Kongsfjorden er i totalen unndratt offentligheten, men BJFF er sterkt bekymret for at en betydelig andel av Kongsfjordlaksen tas før den når elva. Det er også noe nedgang i oppgangen i Kongsfjordelva og særlig har det den siste sesongen vekket bekymring i nedgang i mellom og stor laks. 

Nå skal altså FeFo fremme forslag om en ny forvaltningsmodell for de aktuelle elver, fjord og kyststrekninger på FeFo- grunn. Det forventes å komme en høring, hvor man endelig skal se på totalbeskatningen av de lokale laksestammer på det som tas i gyteelven og det som tas i sjøen. Trolig kommer også sterkere dokumentasjonskrav for sjølaksefisket, begrensning i fangst og for sårbare områder kan det bli snakk om inndragning av lakseplasser. 

Bjff ser nødvendigheten til å få på plass en ny og helhetlig forvaltning av laksen, der også sjølaksefisket reguleres mer aktivt og målrettet på linje med elvefisket.