Forvaltning

Midtsesongevaluering Otra

HaraldEndresen
Lørdag 27.juli 2019 / 09:50

Otra Laxefiskelag har gjennomført midtsesongevaluering av rapporterte fangster pr 25.07.  Dette er en årlig prosedyre som gjennomføres i samarbeid med forvaltningsmyndighetene for å avgjøre om det er nødvendig å begrense fangstene resterende del av sesongen.  Det er viktig at det er tilstrekkelig antall gytelaks igjen i vassdraget etter fiskesesongen, slik at elvas gytepotensial blir best mulig utnyttet.

Årets midtsesongevaluering viser at det er fanget til sammen 520 laks i Otra pr 25. juli.  Snittvekten er 3,7 kg, noe som ansees normalt.  Dette er gode nyheter, og indikerer en god laksesesong med et tilstrekkelig biologisk overskudd til å kunne fullføre sesongen uten å gjøre endringer i fiskereglene.  Disse tallene indikerer også at det kan åpnes for et økt uttak av laks fra Otra, for eksempel ved en sesongforlengelse. 

Otra Laxefiskelag har likevel besluttet å avslutte årets fiskesesong 31. august, som opprinnelig planlagt.  Det er planlagt å fullkalke Otra inneværende år. Høstens gyting kan dermed bli den første årgangen på lang tid som vil oppleve stabilt god vannkvalitet gjennom hele oppvekstperioden i elva.  Det er etter lagets mening viktig å legge alle forhold til rette for at dette skal bli en sterk årgang, slik at kalkingen blir en suksess så tidlig som mulig.

Et annet kjennetegn ved årets midtsesongevaluering, er et økt antall unormalt små laks.  Nær 20% av laksene som er fanget er mindre enn 1,5 kg.  Dette er dobbelt så høyt antall som normalt.  Vi vil ikke spekulere i hva årsakene til dette kan være, men vil følge opp dette med ytterligere undersøkelser av skjellprøver.

Otra Laxefiskelag takker alle fiskere som gir oss detaljerte data fra sine laksefangster, og som i tillegg bidrar med skjelprøver for videre undersøkelser.  Dette gir oss viktig informasjon i arbeidet med å forvalte laksebestanden i Otra på best mulig måte.

Otra Laxefiskelag