Elveside

Midtsesongevaluering - sesong utvidet til 15.09.19

KarlGjermundDamli
tirsdag 20.august 2019 / 19:12

Mandalselva Elveeigarlag (ME) har gjennomført midtsesongevaluering basert på rapporterte fangster pr 25.07.19 og fangstutvikling t.o.m 20.08.19.  Midtsesongevaluering er en årlig prosedyre som gjennomføres i samarbeid med forvaltningsmyndighetene for å avgjøre om det er nødvendig å begrense fangstene resterende del av sesongen, eller om sesongen kan utvides. Gytebestandsmålet (GBM) er den mengden hunnlaks, målt i vekt, som må gyte for at maksimalt antall smolt kan forlate elva hvert år, se mer her. Det er viktig at det er tilstrekkelig antall gytelaks igjen i vassdraget etter fiskesesongen, slik at elvas gytepotensial blir best mulig utnyttet.

Meldinger om økt oppvandring av smålaks fra slutten av juli har kommet fra flere hold - og en brukbar oppvandring ser ut til å fortsette. Fangstene i august har gjenspeilet dette og vært relativt jamne mellom 650 og 800 kg pr uke. De siste ukene nå har det vært mye nedbør og perioder med flomvannføring i elva. Dette har gjort fiskeforholdene noe vanskelige.

Etter samråd med Fylkesmannen i Agder ved fiskeforvalter utvides sesongen 2019 til 15.09 i alle soner i Mandalselva. For å sikre at uttaket i den utvidede perioden ikke påvirker GBM negativt, ønskes vi å spare på den viktigste gytefisken. Det iverksettes derfor påbud om gjenutsetting av all holaks over 80 cm (i Mandalselva normalt ca 4,7 kg) i perioden 31.08 - 15.09. 

Fiskekort for september vil bli klargjort for salg løpende, og er trolig klare for salg mandag 26.08.19.

ME henstiller fiskerne å vise varsomhet ved gjenutsetting, spesielt ved vanntemperatur over 18 grader. Les mer om gjenutsetting her.

 

Mid-season evaluation 2019

Mid-season evaluation is now completed i Mandal river. The fishing season has been extended to 15.09.19 in all zones of the River. All female salmon above 80 cm must be released.

C&R must be done cautiously, especially at high water temperatures in the River.

Fishing licences for the extended season will bee for sale from August 26.