Elveside

Kalking sikrer fremtidens laks i Otra

Otra Laxefiskelag har i samarbeid med forvaltningsmyndighetene foretatt undersøkelser av ungfisk for å finne mulige årsaker til svak rekruttering i elva.

HaraldEndresen
Søndag 20.januar 2019 / 06:44

rapport_7320-2018.pdf
Kalkingsrapport

Otra Laxefiskelag har i lengre tid vært bekymret for den nye laksebestanden i Otra.  Den opprinnelige laksebestanden ble som kjent utryddet på 1960 tallet – hovedsakelig som følge av industriforurensning. Elva skal være oppvekstområde for yngel og smålaks, og våre undersøkelser tyder på at forholdene i hovedelva ikke er tilfredsstillende. Dette kan medføre at lakserogn som klekkes i Otra, ikke vokser opp til laks som kan vandre ut i havet. Otra kan i så fall ikke friskmeldes som en lakseelv med sin egen laksebestand.

Undersøkelsene viser at lakseunger er påvirket av aluminium som følge periodevis lave pH verdier i elvevannet.  Dette, sammen med pH analyser av vannet, indikerer at det er behov for tiltak for å forbedre vannkvaliteten i lakseførende strekning.

Vi har også engasjert NIVA til å lage en tiltaksrapport basert på tilgjengelig informasjon.  Denne rapporten foreligger nå, og følger vedlagt. 

Våre naboelver Nidelva, Tovdalselva, Mandalselva og Audna er alle kalket.  Årsaken til at Otra ikke har vært kalket, er hovedsakelig at vannet i øverste del av vassdraget er kalkholdig og tilfredsstillende for fisk.  Dette skyldes forskjeller i grunnforhold i øvre og nedre deler av vassdraget.  Lakseførende strekning er som kjent de nederste 15 km, og her er vannkvaliteten periodevis dårlig for laks.

Perioder med gode fangster betyr ikke nødvendigvis at Otra produserer mye laks.  De store kalkingsprosjektene i våre naboelver har gitt resultater i form av stor tilbake-vandring av laks til Sørlandskysten.  Otra er en stor elv med stor vannføring gjennom hele sommeren.  Dette kan medføre at laks som egentlig skal til andre elver, svømmer opp i Otra, og blir fanget der.

Otra Laxefiskelag mener at tiden er inne for å starte kalking av Otra, og vil arbeide for dette.  Vi vil fortsatt bidra til ytterligere undersøkelser for å skaffe supplerende kunnskap om laks og vannkvalitet.