Mange deltakere fra lakseelvene på østmøtet hos Norske Lakseelver med fagdag hvor status for villaksen ble utdypet
Elveside

Høstmøte for villaksen

BJFF har vært på høstmøte hos Norske Lakseelver (NL) for å få status etter årets laksesesong i norske elver. Det er få lyspunkter for villaksen.

BJFF Info
Søndag 27.oktober 2019 / 10:51

Vi i BJFF har i en årrekke vært medlem av Norske Lakseelver (NL), som er en interesseorganisasjon for villaksen i Norge. NL sitt årvisse høstmøte er en samling av deltakere fra rundt 110 medlemselver, og i tillegg til å få en status etter årets sesong er møtene også ment som faglig oppbyggelig med kurs og informasjon om nettopp elver og laksen.

Møtet i år gikk på Værnes og ærverdige Ersgard gård i Stjørdal, fordelt over 2 dager. Første del på Ersgard og  på programmet kurs om nettsideproduksjon og bekkerestaurering, samt de vanlige medlems- og organisasjonssaker. 

De aller fleste møtedeltakere så nok frem til møtedag 2, som skulle ta for seg status for villaksen i Norge. Med deltakere både fra forskningen, fra forvaltningen og direktoratet. NL hadde i forkant av møtet arbeidet hard og målrettet for å få frem fangsttallene fra lakseelvene her i landet. I sesongen 2019 ble det anslått å være fisket 102.080 laks i de norske lakseelvene. Derav 22.500 gjenutsatt. Tiltross for relativt gode forhold i elvene kan det slås fast at innsiget av laks til kysten og elvene har vært svakt. 10% færre fisk enn gjennomsnittet de foregående 10 sesonger. Det er stor variasjon mellom elvene, svært mange ligger på minussiden sett i ett tiårs perspektiv – mens et fåtall viser betydelig bedring. For Kongsfjordelva viser statistikken fra NL at vi ligger midt i gjennomsnittet. Her med totalfangst på 1134 laks i 2019 – og et gjennomsnitt de siste tiår som ligger på 1131.

Torbjørn Forseth fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltningen (VRL) kunne fortelle at den største trusselen for villaksen ikke uventet kommer fra lakseoppdrett langs kysten. Med rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett. Stadig flere lokale laksebestander viser nå en genetisk oppblanding med oppdrettslaks, og som kjent viser de siste års undersøkelser at også vår egen Kongsfjordelva er innenfor den statistikken.

Peder Fiske fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) fremla status hva man i dag vet om pukkellaksen som har blitt en gjentagende trussel for flere elver. Årets oversikt viser at tyngden av oppgangen denne sesongen ble i Finnmark og Nord-Troms. Forholdsvis få elver i sør fikk større oppgang, og langt unna det som skjedde i 2017. Fremdeles vet man for lite om pukkellaksen, men det er forventet ny oppgang om 2 år – og hos NINA tror man at den oppgangen som kommer da vil skje i de nordlige lakseelver.

Tidlig i laksesesongen i år kom det skremmende meldinger om syk fisk fra Enningdalselva helt sør i landet. Det store sykdomsutbruddet kom overaskende på både myndigheter og forskningen, som fremdeles i dag ikke kan fastsette hvilket sykdomsutbrudd som skjedde der på laksen. Til alt overmål viste det også at beredskapen her i landet for slike plutselige katastrofetilstander i elvene er skremmende liten både hos miljømyndighetene, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og forskningen. I ettertid har det vist seg at noe tilnærmet sykdomsbilde finnes både i Sverige og flere andre land i Europa uten at det kan slås fast at dette også skjedde i Enningdalselva på vårparten.

Arnstein Johnsen, Statens Naturoppsyn (SNO) ble godt mottatt under møtet hvor han kunne fortelle at oppsynet nå har tatt grep for å stanse det omfattende ulovlige garnfiske etter laks langs kysten. Der SNO har samkjørt sine aksjoner har garnbeslagene gått drastisk ned, og med kommende kraftigere straffereaksjoner tror man at det ulovlige sjølaksefisket snart går ytterligere ned.

Helge Dyrendal, Miljødiretoratet (MD) fremla saksgangen i de nye reguleringer i fisket som kommer fra 2021. Innspill fra elvene må komme nå i høst, og allerede til neste år skal direktoratet begynne arbeidet med å snekre sammen et regelverk som skal gjelde for alle landets elver. Det kan bety at lokale reguleringer må innarbeides allerede nå, og forpaktere og elveeierlag ble oppfordret til å komme med sine innspill snarest.

NL sitt høstmøte denne gang ga trolig de fleste deltakerne solid og oppdatert informasjon om laksen og lakseelvene fra sesongen 2019. Særlig viktig var oversikten og tallmaterialet over sesongen fra de ulike vassdrag, og her har NL jobbet kjapt og kunne levere fakta statistikk lenge før de offentlige er tilgjengelig. Det gir tillit. Sammensetningen av fagdagen, med både emner og fagpersoner ble både aktuell og ga større innsikt og forståelse. 

Møtedeltakerne fra mange av landets lakseelver, hvor de fleste sliter hardt med å drifte sin elv og sin laksebestand, så få gode lyspunkter for villaksen her i landet. Stadig nedgang i innsiget til elvene, samt en voksende oppdrettsnæring og myndigheter med beslutningsvegring er dagens status.