Elveside

Julebrev fra leder i BJFF

Året 2019, Villaksens år, er snart historie, og et nytt år er like om hjørnet. For Berlevåg JFF, Kongsfjordelva og Storelva er det tid til ettertanke - og å se fremover.

BJFF Info
Mandag 23.desember 2019 / 05:20

Villaksen står ovenfor en rekke utfordringer og BJFF har som forvalter av Storelva, som et nytt laksevassdrag, og ikke minst Kongsfjordelva, et nasjonalt laksevassdrag, et særlig ansvar. Balansegangen mellom å ivareta fiskeressursene og tilrettelegging for et attraktivt sportsfiske er derfor viktig. Forvaltningen er ressurskrevende, og baseres på mye frivillighet og dugnad. Uten god og fremsynt forvaltning ville bestandenes utvikling og fremtid vært mer usikker. Det skal ikke legges skjul på at utfordringene fremover både for fiskebestandene og foreningen er mange.

Kongsfjordelva

Atter en gang ble det en spesiell sesong for Kongsfjordelva og laksen. Etter en rekke gode laksesesonger i Kongsfjordelva, målt i så vel lakseoppgang, fangst og gytebestand, har bestanden de siste sesongene vært hatt en noe negativ trend.  Det viser at elva og bestanden er sårbar, og at det kreves god forvalting og pleie for å sikre livskraftig laksebestand. Foreningen var før sesongen urolig for om det skulle bli ny invasjon av pukkellaks, og dessuten er det bekymring og usikkerhet rundt hvordan et økt sjølaksefiske i Kongsfjorden beskatter Kongsfjordlaksen.  Selv om bestandsutviklingen siden år 2000 er god, viser historien at laksebestanden er sårbar.

 Kort fortalt var laksebestanden 2019 noe under gjennomsnittet siden videoregistreringene startet i 2011, særlig for storlaks var det bekymringsverdig med den nest dårligste oppgangen. Total lakseoppgang var på under 2000 fisk, og det er tredje dårligst siden tellingene startet i 2011. Fangsten totalt sett var brukbar med rett over 3 tonn fordelt på over 1100 fisk, hvorav litt over 1100 kilo, og knapt 400 laks ble gjenutsatt. 
Selv om det var langtfra noen toppsesong opplevde mange fiskere, lokale og turister, fine stunder langs elva. 

Mellomlaks utgjør mye av gytebestanden av hunnfisk, og den er således svært viktig. Underveis i sesongen gikk foreninga gjennom data fra fangst, videoregistrering og drivtellinger og utførte den pålagte midtsesongevalueringen. Prognosene gjorde at en var noe engstelig for om gytebestandsmålet (GBM) skulle nås. Kongsfjordelva har ansvarsfulle fiskere, og en stor andel mellom- og storlaks som ble fanget ble gjenutsatt – og bidro sterkt til at GBM også i 2019 ble nådd. I forbindelse med villaksens år ble det blant annet arrangert både fluebinder- og fluekastekurs for damer i tillegg til der årlige ”kvinnfolkdøgnet”. 

Pukkellaks

Før sesongen var en bekymret for nytt innsig av pukkellaks – og foreninga hadde gjort en del forberedelser for både kartlegging og uttak. Og pukkellaksen den kom. Det ble et omfattende arbeid – flere hundre timer blant foreningas medlemmer og andre venner av elva. Av de totalt 333 pukkelaks som vandret opp ble det tatt ut totalt 232 individer. Uttaket bestod av 142 hunnfisk og 90 hannfisk og inkluderer sportsfiske og målrettet uttaksfiske ved bruk av garn, not samt lys og håv. 

Storelva

Laksebestanden i vår nye og spennende lakseelv – Storelva, har de siste årene hatt en rivende positiv utvikling. En lakseoppgang på 677 laks, og gytebestand hunnlaks beregnet til 676,3 kg må sies å være oppløftende. Dette er resultat som er nær det som ble registrert i toppsesongen 2016. 

Storelva var opprinnelig et rent sjørøyevassdrag med god bestand, men ulike årsaker førte til at blinken ble tilnærmet utradert. Derfor er det stor glede i BJFF å konstatere at også sjørøyebestanden nå er i vekst. Denne sesongen ble det registrert 196 sjørøyer i Storelva rundt gytetiden i august. 

Storelva forvaltes med omtanke og varsomhet for å bygge opp solide bestander og omtrent halve vassdraget er åpent for fiske etter laks. Sjørøya er totalfredet og skal ikke beskattes. Nøkkelen i forvaltningsmodellen som har lykkes godt er kvoter, tilpassede redskapsreguleringer og viktige fredningssoner. Fortsatt er det relativt få som har oppdaget hvilke eventyrlige fiskemuligheter som venter i Storelva – men antallet fiskere her øker år for år.

Fremtiden og kommende sesong

2020 og fremtiden tyder igjen på å bli spennende år for Kongsfjordelva og laksen – det er både trusler og forhåpninger om bedre kår. 

For det nye og kommende året kan vi alle ha store forventninger, for det nye året vil gi nyheter og hendelser som vil få svært stor betydning i årene fremover. 

Etter fem års prosjektarbeid avsluttet UNI- miljø arbeidet med å kartlegge Gednjeelva og Kongsfjordelva på vegne av Pasvik Kraft etter pålegg fra Miljødirektoratet. Den utredningen skal inneholde aktuelle muligheter og løsninger for å få bedre livsvilkårene for fisk i Gednjeelva. 

Et annet spennende prosjekt som vil gi ny data og viten om Kongsfjordlaksen er NINA (Norsk institutt for naturforskning) som i 2018 igangsatte et avansert merkeprosjekt for smolt i Kongsfjordelva og som er ventet å gi mer viten om sjøoverlevelse for laksen fra elva. 

NINA har også gjennomført en omfattende innsamling av skjellprøver fra sjølaksefisket i Kongsfjorden. Prøvene skal nå etter hvert analyseres for å vise tilhørighet av fangsten som ble tatt i sesongen 2019. 

Storelva skal det også sies noen ord om. Elva har hatt en god bestandsutvikling for laksen, og selv om forholdsvis få har testet elvas kvaliteter for sportsfiske, så er det likevel mange som har store forventninger til kommende sesong. BJFF er veldig stolt og glad over den flotte utvikling vår nye lakseelv har fått de siste år. Vi krysser fingrene for at den positive trenden for vår ”villmarkselv” utenfor Berlevåg fortsetter også i kommende sesonger.

Selv om utfordringene er flere, er utsiktene like fullt gode etter mange års hardt arbeid for å sikre gode gytebestander og bedre kårene for laksen. Kongsfjordelva og laksen er viktig for lokalsamfunnet og arbeidet må fortsette i 2020 og i årene fremover. Vi vil atter en gang rose ansvarsfulle fiskere i Kongsfjordelva og Storelva.

Vi ønsker dere alle ei riktig god jul og et riktig godt 2020!

 Beste julehilsen fra leder i Berlevåg JFF

Sigve Frantzen