Elveside

Otra - Bestandsutvikling og fiskeregler 2018

HaraldEndresen
Tirsdag 10.april 2018 / 05:49

Fiskekortsalget 2018 starter tirsdag 22. mai kl. 09.00

Styret i Otra Laxefiskelag er bekymret for utviklingen i laksebestanden i Otra.  Fangstene er betydelig redusert de siste årene, og vi observerer mindre laks på gyteplassene enn hva vi gjorde tidligere.  Styret har i forståelse med miljøvernmyndighetene laget en plan med sikte på å:

  1. Øke kunnskapsnivået om Otralaksen
  2. Treffe tiltak for å sikre mer gytelaks på gyteplassene

Denne planen har vært drøftet i de ulike sonestyrene i Otra, og den er gjennomgått med Vennesla JSFF.  Vi har i tillegg fått gode innspill fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling.

1. Kunnskap om Otralaksen

  • Otra Laxefiskelag har i flere år overvåket utviklingen i PH verdi i hoved vassdraget.  PH er i snitt helt på grensen til hva man mener laksen tåler.  I tillegg forekommer det perioder med så lav PH at vannet må ansees giftig for laks.  Det er usikkert hvor lange perioder laksen tåler med surt vann uten å ta skade.
  • Otra Laxefiskelag har startet arbeidet med registrering av antall gytegroper.  Elvebunnen filmes etter at gytingen er ferdig, og filmene benyttes til å dokumentere gytegroper.  Disse filmene vil på sikt kunne gi viktig informasjon om utviklingen i antall gytelaks.
  • Otra Laxefiskelag har over flere år sendt inn skjellprøver fra fanget laks for analyse.  Dette er gjøres først og fremst for å kartlegge omfanget av rømt oppdrettsfisk i bestanden.  Skjellprøvene gir i tillegg viktig informasjon både om laksens oppvekst og om perioden i havet.  Skjellprøvene har så langt ikke gitt noen resultater som kan forklare nedgangen i bestanden.
  • Otra Laxefiskelag tar i tillegg gjelleprøver av ungfisk i perioden for smoltutvandringen.  Kvaliteten på gjellevevet gir viktig informasjon om laksesmoltens tilstand, og mulighetene for å overleve overgangen til saltvann.  Første års undersøkelser tyder på at laksesmolten er sterkt påvirket av for surt vann.  Dette kan bety at store deler av smolten som utvandrer, ikke tåler overgangen til saltvann.

 

Otra er i dag det eneste laksevassdraget på Sørlandet som ikke er kalket.  Undersøkelsene så langt kan tyde på at også Otra trenger kalking.  Det foreligger konkrete planer om kalking på Brokke og i Evje, men dette er neppe nok til å sikre god vannkvalitet for laksen.

 

2. Tiltak for å sikre mer gytelaks

  • Otralaksen er ikke definert som en truet bestand.  Det foreligger derfor ingen særskilte beskatningskrav utover den generelle fangstbegrensningen på 2 laks pr fisker pr døgn.  Otra Laxefiskelag ønsker likevel å være føre var, og vil treffe tiltak for å sikre at ikke fisketrykket skal gå på bekostning av antall gytelaks på gyteplassene.  Otra Laxefiskelag har derfor besluttet å avslutte fiskesesongen 31. august i stedet for 15. september, som har vært vanlig de siste årene.  Utover dette, blir det ikke endringer i fiskereglene fra forrige år.

Otra Laxefiskelag vil fortsette arbeidet med undersøkelser som beskrevet ovenfor, og vil samtidig sørge for at spørsmål om kalking av lakseførende strekning kommer på agendaen hos miljøvernmyndighetene.