Lakseforsen i Vefsna
Lakseforsen i Vefsna. Foto: Snorre Nicolaisen
Elveside/Fakta

En ny vår for Vefsna.

Anonym
mandag 19.mars 2018 / 08:55

Vefsnavassdraget kan bli et av Norges største laksevassdrag. Oppbygningen skjer gradvis over flere år. Samtidig åpnes det for et begrenset fiske allerede i 2018.

 

Vefsna har vært stengt for fiske fra 2011 etter at vassdraget måtte behandles med rotenon i 2011 og 2012 for å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Et omfattende arbeid har pågått i årene etter 2012 for å reetablere fiskebestandene i vassdraget.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA, som lokal forvalter av Vefsna  er en sammenslutning av fiskerettighetshavere i hele den anadrome delen av vassdraget med sideelver i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. VeFi SA har ansvaret for blant annet utarbeidelse av fiskeregler, fangstrapportering, organisering av fiskeoppsyn og desinfisering av fiskeutstyr.

Miljødirektoratet har nå innvilget VeFi SA sin søknad om åpning for fiske i 2018.
- Vi er veldig glade for å endelig få komme i gang med fiske sier styreleder i VeFi, Gustav Busch Arntsen.

Miljødirektoratet har åpnet for et fiske på inntil 600 laks for Vefsna opp til Fellingforsen. Det kan fiskes laks i alle størrelser, - det er også åpnet for fiske etter noen få storlaks i Vefsna i år! Fisket starter 01.07 og kan foregå ut august. Ovenfor Laksfors, opp til Fellingforsen, kan det kun fiskes i august etter inntil 100 smålaks opp til 3 kilo.

Hunnlaks er fredet og det kan bare brukes kroker uten mothaker. Det kan fiskes 2 laks pr. person i løpet av sesongen, det vil også være begrensninger i hvor mange fisk en fisker får landet og gjenutsatt. Miljødirektoratet har også åpnet for et fiske på inntil 400 sjøørret mellom 45 og 65 cm innenfor samme tidsrom som laksefisket.

- Vi søkte om noe større omfang for fisket til sommeren, men vi har samtidig forståelse for de faglige råd som danner grunnlaget for Miljødirektoratets beslutning. Det er fortsatt slik at Vefsna er under reetablering og trenger flere år for å kunne realisere hele vassdragets produksjonspotensial. Den naturlige fiskeproduksjonen vil for alvor skyte fart når de store og viktige gyteområdene ovenfor Laksfors kan bli tatt i bruk av laksen, etter at laksetrappene blir restaurert.

Når hele vassdraget blir tatt i bruk av laksen og vi beholder et ansvarlig høstingsnivå vil Vefsna kunne bli et av Norges største laksevassdrag, større enn både Alta og Namsen. – Nettopp derfor er det et begrenset fiske vi starter med i 2018, sier Busch Arntsen.

Fiskeoppsynet vil være tilstede i hele elva. Det vil være stort fokus på kontroll av fisket for å ivareta blant annet desinfiseringsbestemmelser. VeFI SA har leid inn Statskog Fjelltjenesten for å utøve oppsyn i elva, sammen med lokale representanter. I tillegg vil det være et samarbeid med Statens Naturoppsyn og Politiet for å føre tilsyn i elva. Vi er veldig opptatt av at fiskebestemmelsene respekteres sier styreleder i VeFi, Gustav Busch Arntsen.

Alle som skal fiske i Vefsna til sommeren må desinfisere utstyret sitt før bruk for å forhindre resmitte av den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Desinfiseringen vil være gratis for alle som skal fiske i Vefsna. Brudd på desinfiserings bestemmelsene vil kunne medføre høye gebyr og bortvisning fra elva. – Vi må for alt i verden unngå resmitte av elva. Det vil samtidig være stort fokus på riktig og nøyaktig fangstrapportering fra fiskerne.

Hvor og når kan fiskekort kjøpes?

Vefsna er delt opp i flere ulike vald. Fiskekort selges av de ulike vald. Fiskekort vil bli solgt på nett via www.inatur.no. Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA har en egen nettside på www.lakseelver.no hvor all informasjon blir gjort tilgjengelig så snart ting er avklart. Dato for salgsstart er ikke satt, men vil bli publisert på VeFi SA sin nettside og i media i løpet av april. Endelige fiskeregler vedtas på VeFi SA sitt årmøte i slutten av april.

- Vi som har jobbet med dette gleder oss stort til den første fiskesesongen begynner. Vi håper dette blir en sommer med mange positive opplevelser. Samtidig er vi ydmyke ovenfor at dette blir et år med mye læring og vil gjøre en grundig evaluering etter sommerens fiske, for å forbedre og utvikle oss til kommende år sier Busch Arntsen, styreleder i VeFi.

Gustav Busch Arntsen sluttet som styreleder i VeFi ved årsmøtet i april 2018. Gustav sluttet fordi han starter i ny jobb på Svalbard. VeFi takker Gustav for jobben og ønsker han alt godt i den nye jobben.

Kontaktperson:

Bjørn Brodtkorb , styreleder i Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi SA), tlf. 994 57 886.