Det er planer om torskeoppdrett i Kongsfjorden, BJFF frykter konsekvensene for laksen og elva.
Elveside / Arkiv

Oppdrett i Kongsfjorden

Det er planer om torskeoppdrett i Kongsfjorden. BJFF er sterkt imot.

BJFF Info
onsdag 20.desember 2017 / 13:00

Det er planer om å etablere fangstbasert torskeoppdrett i Kobbkroken utenfor Kongsfjorden. Planen omfatter levendelagring og foring av torsk, det er selskapet Havbør AS som står bak planene. Foreløpig er tiltaket og planene bare ute på høring, og BJFF har sammen med Norske Lakseelver gitt innspill i saken.  Her påpekes svært mange forhold som skulle tilsi at tillatelse til planen aldri bør gis.

I høringsinnspillet fra BJFF/ Norske Lakseelver påpekes det at Kongsfjordelva er et nasjonalt laksevassdrag, Kongsfjorden er en nasjonal laksefjord, og de foreliggende planene om det fangstbaserte torskeoppdrettet vil være en trussel mot elva og laksebestanden i Kongsfjordelva. I tillegg vil anlegget bli liggende for nært det som kan betraktes som elvemunningen for Kongsfjordelva, bare 3,3 km fra Strømmen, og myndighetenes regelverk tilsier at oppdrett ikke kan ligge nærmere enn 5 km fra et nasjonalt laksevassdrag. De utredninger som allerede er gjort i forbindelse med planene har ikke til fulle medtatt alle konsekvenser for det maritime liv i Kongsfjorden, sier altså BJFF/ Norske Lakseelver i sitt høringssvar. 

Det påpekes også at et torskeoppdrettsanlegg vil medføre både smittefare og økt ansamling av predatorer i nærheten av innløpet til elven, hvor både laks, sjørøye og smolt skal passere. En tillatelse til å etablere torskeoppdrettet i Kobbkroken kan bli særdeles risikofylt for Kongsfjordelva og for det maritime liv i Kongsfjorden. BJFF og Norske Lakseelver er helt klar i sitt høringsinnspill at planene må avvises. Det er satt en frist for å levere innspill til høringen til 31.12 i år.