Lakselus
Lakselusa er en dødelig parasitt på lakseunger. For en liten smolt på vei ut i havet, kan 5 lus være nok til at fisken svekkes så mye at den dør.
Oppdrett/Meninger

Kan ikke lenger støtte Sandberg

- Hvis fiskeriminister Per Sandbergs forslag til fleksibilitet innenfor det nye oppdrettsregimet vedtas, kan vi ikke lenger støtte ordningen. Den vil rett og slett ikke bidra til å løse problemene lakselusa skaper for villaksen. Det sier sentrale miljø-, friluftsliv- og villaksorganisasjoner.

Paal
tirsdag 10.januar 2017 / 09:25

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i sommer ut et høringsforslag til nytt reguleringssystem for havbruksnæringen.  Stortingets og regjeringens intensjon med forslaget er at oppdrettsvekst kun skal komme i soner der miljøsituasjonen tillater det, og at produksjonen skal reduseres der lakselusas effekt på vill laksefisk er uakseptabel. 

Umulig å evaluere
Rett før jul kom en tilleggshøring om fleksibilitet for oppdretterne. Forslaget åpner for at oppdretterne kan flytte produksjonen mellom områder uavhengig av områdets miljøstatus.

Resultatet kan bli at produksjonen øker i områder der lakselussituasjonen er så alvorlig at produksjonen burde vært redusert. Per Sandbergs forslag går direkte på tvers av faglige råd som tidligere er gitt fra både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

- Departementets forslag til fleksibilitet uthuler hele prinsippet bak forvaltningsregimet. Vi kan få økt produksjon og mer lakselus i områder der dette ikke må skje. Det gjør det dessuten umulig å evaluere effekten av iverksatte reguleringstiltak på en forsvarlig måte, med mulige fatale følger for ville bestander av vill laksefisk, forteller biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Har støttet prinsippene
Norske Lakseelver, WWF, Sabima, Naturvernforbundet, NJFF og flere andre miljø- villaks- og friluftslivsorganisasjoner har i motsetning til oppdrettsorganisasjonene støttet prinsippene og innretningene i det nye forvaltningsregimet.

- Departementets forslag til fleksibilitet uthuler hele prinsippet bak forvaltningsregimet

De fleste organisasjonene har nå levert høringssvar til Fiskeridepartementet.

- En forutsetning for vår fortsatte støtte til det nye forvaltningsregimet, er at departementet garanterer at fleksibilitetsutnyttelse totalt sett ikke skal gi produksjonsøkning i områder med gul eller rød miljøstatus, eller produksjonsvekst utover 6 % i områder med grønn miljøstatus, slik vi ble forespeilet, sier fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i NJFF.

De ti organisasjonene understreker at Norge allerede har en akvakulturlov som gir myndighetene nødvendig spillerom til å redusere produksjonen til oppdrettsaktører som ikke overholder fastsatte grenser for maksimale lusenivåer.

- Det er viktig nå at departementet tar til seg den bekymringen miljøbevegelsen målbærer, og at de lytter til de opprinnelige rådene fra eget fagdirektorat og Mattilsynet, avslutter Karoline Andaur i WWF Norge.

Organisasjonene som samlet går mot forslaget er: Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Norge, Redd Villaksen, Natur og Ungdom, Sabima, Norsk Friluftsliv, Norges Bondelag og Greenpeace.