Forvaltning/Arbeidsområder

Prosjekt sjøørret

I 2016 vil vi gå i gang med et større kartleggingsarbeid av sjøørretbestanden i Lakselva. 

Anonym
mandag 07.mars 2016 / 00:00

Sjøørreten er utvilsomt en viktig art for mangfoldet i vassdraget vårt, men samtidig er det art vi ikke har noe særlig god kunnskap om livssyklusen til. Sjøørreten er også viktig for mange av våre fiskere, både i form av gode fiskeopplevelser og matopplevelser.

Sjøørretfangst fra 2015
Sjøørretfangst fra 2015

Prosjektet i første rekke ta for seg bestandssammensetningen i sjøørretstammen vår. Dette innebærer et spesielt fokus på størrelsesfordeling, vekstmønster og alder. For å få til dette er vi avhengig av skjellprøver, og her må vi stole på våre fiskere for å bidra med materiale. Et godt skjellprøvegrunnlag vil være fundamentet for videre kartlegging av sjøørreten i Lakselva, og det oppfordres på det sterkeste til å ta skjellprøver av all avlivet sjøørret i 2016.

Et annet aspekt av denne kartleggingen vil også gå på å undersøke potensielle «sjøørretbekker» i september. Dette vil innebære elfiske og registrering ved hjelp av lys. I kartleggingen av sjøørretbekkene vil det også bli foretatt en enkel bonitering, for å se på kvaliteten på gytesubstrat, om det er grunnlag for gyting, og hva som eventuelt må gjøres for å bedre gyteforholdene.

Vi ser også for oss at det kartleggingsarbeidet vi skal gjøre i 2016, vil legge basisen for en større og grundigere analyse av vandringsmønster, overvintringshabitat og eventuelle andre faktorer som påvirker sjøørreten i Lakselva i årene som kommer.

Vi retter samtidig en takk til Fylkesmannen i Finnmark for støtte til dette arbeidet.