Kongsfjordelva
Elveside / Arkiv/Genetikk

Ikke så sølvblank

Nyere undersøkelser viser at stammen av Kongsfjordlaks har innblanding fra oppdrettslaks.

BJFF Info
lørdag 16.april 2016 / 18:23

Mange av oss har trodd at laksen i Kongsfjordelva er unik og ikke påvirket av oppdrettslaksen. Det er dessverre blitt en myte som nyere undersøkelser nå slår bena under. Laksen i Kongsfjordelva og et utall andre vassdrag er påvirket av oppdrettsnæringen med at laksen derfra har spredd sine gener også til villaksen. Det hviler nå et stort ansvar på BJFF og fiskerne i Kongsfjordelva å nøye følge med utviklingen i tiden fremover.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet analysert de ville laksebestandene for å finne ut hvor mye de er påvirket av oppdrettslaksen. I bakgrunnen er kvalitetsnormen for ville bestander av laks, som ble vedtatt i statsråd i 2013 med hjemmel i naturmangfoldloven. Denne kvalitetsnormen er et verktøy for myndighetene i saker som har betydning for villaksen. 104 norske laksebestander er nå vurdert opp mot denne kvalitetsnormen, deriblant Kongsfjordelva og mange andre vassdrag her nord.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nå gitt en første vurdering etter kvalitetsnormen, med bakgrunn i arbeidet til NINA og HI. Det er flere faktorer som legges til grunn for klassifiseringen, deriblant elvene oppnåelse av gytebestandsmål og høstingspotensial, samt genetisk integritet og dette danner dra grunnlaget for å fastsette laksebestandens kvalitetsnorm. 

Hele rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning kan lastes ned under.

For Kongsfjordelva ble det fastslått at oppnåelse av gytebestandsmål var 99 %, gytebestandsmål og høstingspotensial ble klassifisert som god, genetisk integritet derimot ble fastslått som moderat, og tilslutt kvalitetsnorm - moderat. Under i tabellen er det hentet fra rapporten klassifiseringen av elvene i Finnmark som er med i undersøkelsen. Da er første fargete kolonne gytebestandsmål og høstignspotensial, neste genetisk integritet og tilslutt kvalitetsnormen.

Tiltross for den intense overvåkingen vi har i Kongsfjordelva så har det skjedd en innblanding av oppdrettsfisk i vassdraget på ett eller annet tidspunkt. Under gytingen har altså den uønskete oppdrettslaksen fått spre sine gener til vår unike Kongsfjordlaks. 

Når dette kunne skjedd vet man ikke. Men prøvene viser at dette må ha skjedd i årene før 2008. Det som derimot er sikkert er at overvåkingen av elva må videreføres og en sterk oppfordring til alle som fisker i Kongsfjordelva å ta skjellprøve.

 

Her er rapporten som kan lastes ned: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/Temarapport%20fra%20Vitenskapelig%20r%C3%A5d%20for%20lakseforvaltning/2016/Forseth4.pdf