Laks i merd.
Norske Lakseelver krever at det ikke gis økt produksjonskapasitet i oppdrettsindustrien før miljøproblemene er under kontroll. Foto: Norsk Havbrukssenter / Flickr.
Oppdrett/Meninger

Høringsforslag: dobbeltmerking av oppdrettslaks og bruk kvalitetsnormen

Energi- og miljøkomiteen behandler for tiden Stortingsmelding 14 (2015–2016) - Natur for livet. Norske Lakseelver deltok på høring 15. mars.

Ayna Heilong
tirsdag 15.mars 2016 / 14:30

Energi- og miljøkomiteen behandler for tiden Stortingsmelding 14 (2015–2016) - Natur for livet, Norsk handlingsplan for naturmangfold.

Komiteen nedsatte en arbeidsgruppe med mandat å levere råd til Stortinget om innholdet i denne meldingen. I dag hadde Energi- og miljøkomiteen invitert til møte på Stortinget for å høre hva arbeidsgruppen hadde kommet fram til. Arbeidsgruppens råd, 33 forslag for naturen, ble samtidig lagt ut på nettsidene til Sabima (samarbeidsrådet for biologisk mangfold). Sabima er for øvrig en av samarbeidspartnerne til Norske Lakseelver i det uformaliserte forumet Villaksalliansen.

I forslagsdokumentet kan vi fornøyd lese at arbeidsgruppa helt konkret anbefaler Stortinget å kreve obligatorisk fettfinneklipping og snutemerking av all oppdrettslaks, samt å bruke Kvalitetsnormen for Villaks for alt den er verdt inn mot det nye miljøstyrte forvaltningsregimet for oppdrettsindustrien.

Arbeidsgruppa foreslår også at Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg for å utrede hvordan en statlig natur- og miljøklagenemnd kan organiseres. En slik miljøklagenemd vil i så fall være rette instans å henvende seg til i tillfeller der vi mener villaksens rettssikkerhet, i henhold til vern gjennom nasjonale laksefjorder/ -laksevassdrag, ikke er ivaretatt.

Norske Lakseelver applauderer forslagene!

33 forslag for naturen - villaks. Merk individer og bruk kvalitetsnormen
33 forslag for naturen - villaks. Merk individer og bruk kvalitetsnormen