Gjenutsetting av laks i Bolstadelva
Gjenutsetting av laks i Bolstadelva. Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen.
Sportsfiske/Gjenutsetting

Rekordhøy utsetting i svak sesong

En femtedel av fisken som ble fanget i norske lakseelver i 2014 ble satt levende tilbake.

Paal
torsdag 28.mai 2015 / 11:11

Elv/Vassdrag

Totalfangst  antall laks 2014

Endring antall 2014 (%) i forhold til snitt siste 10 år

Gjenutsettings- andel 2014 (%)

Statistisk sentralbyrås  tall over elvefiske etter laks og sjøørret viser at 2014-sesongen ble hakket dårligere enn 2013. Fjoråret lå omlag 9 prosent under gjennomsnittet for de siste ti år. Totalt ble det fanget 162 000 laks, sjøørret og sjørøye. Dette er godt i samsvar med de tallene Norske Lakseelver presenterte allerede i oktober.

Hele 20 prosent av fisken ble gjenutsatt, fordelt på 20 200 laks og 11 400 sjøørret/sjørøye, og snittvekten på laksen som ble satt ut var i tillegg 0,7 kg høyere enn den som ble avlivet. De to sørtrønderske elvene, Orkla og Gaula, var de største gjenutsettingselvene, med henholdsvis 2 800 og 2 500 fisk. Også i Finnmark ble det satt tilbake mye laks.

En varm og tørr sommer har gitt en svak sesong i flere elver, mens det i andre elver synes som om dårlige fangster skyldes lite laks og sjøørret i elva. Situasjonen har blitt fortløpende evaluert av lokal forvaltning, og mange steder har det både før og under sesongen blitt innført ekstra strenge fiskeregler. Sportsfiskere og elveeiere har dermed tatt ansvar for en bærekraftig høsting av fiskebestandene.

Det er en markert nedgang i lakse- og sjøørretfangsten de siste ti år, og antall laks som kommer opp i elvene er blitt halvert de siste tretti årene. Lakseforskere peker på miljøeffekter av oppdrettsindustri som sterkt medvirkende til dette. Lakselus og rømt oppdrettsfisk regnes som eksistensielle trusler mot bestander av vill laksefisk.

Rømt oppdrettslaks inngår i totalstatistikken for mange elver, ettersom det kan være vanskelig å se forskjell på villfisk og oppdrettslaks. Forskere fra bl.a. Havforskningsinstituttet  har påvist genetisk endring av villaksen i fem av tjue undersøkte elever som følge av rømt oppdrettslaks

Gjenutsettingsandel i 2014

Tana med bielver (norske del)

12093

17

2

Namsenvassdraget

6430

5

4

Orkla

3781

-13

64

Bjerkreimselva

3766

-39

9

Gaulavassdraget

3457

-44

54

Repparfjordelva

3310

13

12

Vestre Jakobselv

3288

72

36

Ogna

2316

30

4

Otra

2289

-13

11

Målselvvassdraget

2281

8

5

Stjørdalsvassdraget

2248

43

47

Mandalselva

2174

-29

8

Numedalslågen

2152

-18

3

Altavassdraget

2117

-37

29