Fiskeregler

Mål
 • Fiskereglene skal bidra til å regulere uttaket så vi kun fisker på et beskattbart overskudd.
 • Fiskereglene skal bidra til et skånsomt fiske.
Beskrivelse

Styret i elveeierlaget utarbeider utkast til fiskeregler i samråd med Fagråd for Stjørdalselva. Fagrådet består av representanter fra SJFF, Stjørdal kommune, Elveeierlaget og fiskeforvalter.

Alle som fisker i Stjørdalsvassdraget er pliktig til å følge vedtatte fiskeregler. I tillegg har kortselgere og valdeiere informasjonsplikt slik at alle som fisker er oppdatert om gjeldene fiskeregler.

Det kan komme endringer i fiskereglene etter midtveisevalueringen. Miljødirektoratet kan gå inn og sette strengere fiskeregler ved sviktende innsig.

Fishing regulations in English below.

Styret i elveeierlaget har i styremøte 4. juli endret fiskereglene med følgende endringer:

 • Stjørdalselva innfører fredning av all laks over 3 kg (65 cm) med umiddelbar virkning fra den dato elva eventuelt blir åpnet.
 • Årskvoten blir redusert fra 3 til 2 laks under 3 kg (65 cm)
 • Det blir innført forbud mot markfisk resten av sesongen.

Nye regler trer i kraft dersom elva åpnes for fiske.

Se ellers info om innførelsen av nye regler her: Endring i fiskeregler dersom det åpnes for fiske.

Generelle anbefalinger ved fiske resten av sesongen

 • Bruk knutefrie håver
 • Egnet tang til å ta ut kroker med
 • Innklemming av mothaker.
 • Det anbefales at fiskere ikke fisker alene.

Fiskeregler

  For den restrerende sesongen 2024 gjelder følgende fiskeregler

  • Før man kan få anledning til å kjøpe fiskekort må man løse «Stjørdalskortet» og betale fiskeravgift.
  • Fiskereglene er begrenset til den anadrome delen av Stjørdalsvassdraget
  • I Stjørdalselva, Forra og Sona er det tillatt å fiske fra 1. juni kl. 00.00 til 31. august kl. 24.00
  • Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler og flue.
  • Ved fiske med dupp skal den flyte
  • All fiske med mark er forbudt
  • Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret eller duppen.
  • Alle fisk over 3 kg (65 cm) er fredet og skal settes ut i elva.
  • Sjøørret er fredet og skal settes levende tilbake i elva og registreres på laksebørsen.
  • I Fersoset og Sonoset og 100 m. nedstrøms er det fra og med 1. august bare lov og fiske medlett flueutstyr.
  • Fiskereglene kan endres etter midtsesong evalueringen i midten av juli eller ved ekstraordinære værforhold.

  Bag limit (døgnkvote)

  • Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
  • Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Maks 3 laks kan settes ut per døgn.
  • Døgnkvoten er 1 laks i juni, juli og august.
  • Årskvoten for laks er 2 laks under 3 kg (65 cm) gjeldende fra 11. juli kl. 00:00
  • Når kvoten er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn /sesong starter.
  • All fangst skal rapporteres på laksebørsen innen 24 timer med fullt navn og relevante opplysninger. (www.lakseborsen.com)
  • Gjennutsatt fisk skal rapporteres med vekt etter en omregningstabell basert på lengde. 
  • Fettfinneklipt laks skal rapporteres til laksebørsen
  • Oppdrettsfisk skal avlives og rapporters på laksebørsen og til elveeierlaget, men regnes da ikke på kvoten. 
  • Døgnkort er et døgn, ellers er døgnskifte kl 24.00.
  • Det skal leveres skjellprøver av all avlivet fisk.
   Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.

  Bekjempelse av fiskesykdommer

  • Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.

  Straffebestemmelser

  Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for brudd av gjeldene fiskeregler er kr. 3000,-.

  I tillegg til gebyr kan fiskeren som blir tatt for brudd på fiskeeglene bli bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Stjørdalselva. Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.

  Fishing regulations in English

  General recommendations for fishing during the rest of the season:

  • Use knot-free rakes
  • Suitable pliers for removing hooks
  • Pinching of barbs.
  • We encourage fishermen not to fish alone.

  Fishing regulations

   The board of the river owner's association has changed the fishing rules in a board meeting on 4th of July 2024 with the following changes:

   • Stjørdalselva introduces the protection of all salmon over 3 kg (65 cm) with immediate effect from the date the river is possibly opened.
   • The annual quota will be reduced from 3 to 2 salmon under 3 kg (65 cm)
   • Fishing with worms are not allowed for the rest of the season

   The following fishing regulations is set for 2024

   • Before fishing is permited the «Stjørdalskortet» have to be bought
   • Before you start fishing, you have to buy the national Fishing Fee.
   • The fishing regulations are limited to the anadromous part of the Stjørdal river
   • Fishing for salmon is permitted from June 1 to August 31.
   • It is only allowed to fish with fly, lure or wobbler
   • The use of worm is not permitted
   • When fishing with a bobber, it should float.
   • When fly fishing, the cast weight must be in the fly line or in the bobber.
   • All fish over 65 cm is protected
   • All sea trout must be returned to the water immediately with as little injury as possible. All seatrout are to be reported to Laksebørsen.
   • At Fersoset, Sonoset and 100 m. downstream from here it is only allowed to fish with lightweighted flies.
   • The regulations can be changed during the season.

   Bag limit

   • The daily bag limit cannot be transferred to other anglers
   • The daily bag limit in the Stjørdal River is 1 salmon per day
   • Fish that are released are not counted in the quota. A maximum of 3 salmon can be released per day.
   • The seasonal bag limit is 2 salmon under 3 kg (65 cm) starting from 11th of July at 00:00
   • If a fish is killed, fishing must stop until a new fishing day starts
   • All catches must be reported on the salmon exchange
   • Any salmon retained or released must be reported to Laksebørsen immediately and within 24 hours with full name and relevant information (www.elveguiden.no)
   • Caught fish must be reported by weight according to a conversion table based on length.
   • Salmon with the adipose fin clipped is to be reported to Laksebørsen.
   • Fish showing the distinct characteristics of farmed salmon is not included in the bag limit. Farmed salmon must be retained and reported. 
   • A day ticket is 24 hours; otherwise the change of day is at midnight.
   • Shellsamples of all killed fish are to be delivered to Laksebørsen.

   Combating fish diseases

   • Fishing gear used outside of Stjørdal is to be disinfected before used.