Fiskeregler

Mål
 • Fiskereglene skal bidra til å regulere uttaket så vi kun fisker på et beskattbart overskudd.
 • Fiskereglene skal bidra til et skånsomt fiske.
Beskrivelse

Styret i elveeierlaget utarbeider utkast til fiskeregler i samråd med Fagråd for Stjørdalselva. Fagrådet består av representanter fra SJFF, Stjørdal kommune, Elveeierlaget og fiskeforvalter.

Alle som fisker i Stjørdalsvassdraget er pliktig til å følge vedtatte fiskeregler. I tillegg har kortselgere og valdeiere informasjonsplikt slik at alle som fisker er oppdatert om gjeldene fiskeregler.

Det kan komme endringer i fiskereglene etter midtveisevalueringen. Miljødirektoratet kan gå inn og sette strengere fiskeregler ved sviktende innsig.

Last ned fiskereglene for utskrift:

For sesongen 2024 gjelder følgende fiskeregler

 • Før man kan få anledning til å kjøpe fiskekort må man løse «Stjørdalskortet». 
 • Fiskereglene er begrenset til den anadrome delen av Stjørdalsvassdraget
 • I Stjørdalselva, Forra og Sona er det tillatt å fiske fra 1. juni kl. 00.00 til 31. august kl. 24. 00
 • Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, mark og flue.
 • Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske
 • Ved fiske med dupp skal den flyte.
 • Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret eller duppen.
 • Hunnfisk over 3 kg er fredet i august og skal settes levende tilbake i elva.
 • Fiske med mark er forbudt i august.
 • Sjøørret er fredet og skal settes levende tilbake i elva. All fangst skal registerers på laksbørsen.
 • I Fersoset og Sonoset og 100 m. nedstrøms er det fra og med 1. august bare lov og fiske med lett flueutstyr.
 • Fiskereglene kan endres etter midtsesong evalueringen i midten av juli eller ved ekstraordinære værforhold.

Bag limit (døgnkvote)

 • Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
 • Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Maks 3 laks kan settes ut per døgn.
 • Døgnkvoten er 1 laks i juni, juli og august.
 • Det er en sesongkvote på 6 laks, hvorav 3 laks over 65 cm. (ca. 3 kg.)
 • Når kvoten er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn /sesong starter.
 • All fangst skal rapporteres på laksebørsen innen 24 timer med fullt navn og relevante opplysninger. (www.lakseborsen.com)
 • Gjennutsatt fisk skal rapporteres som S-stor, M-mellom, L-liten til laksebørsen.
 • Fettfinneklipt laks skal rapporteres til laksebørsen. 
 • Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen, regnes da ikke på kvoten.
 • Døgnkort er et døgn, ellers er døgnskifte kl 24.00.
 • Det skal leveres skjellprøver av all avlivet fisk.

Bekjempelse av fiskesykdommer

 • Det er ikke lov å fiske med mark som ikke kommer fra Stjørdalsvassdraget.
 • Mark produsert i anlegg godkjent av mattilsynet er tillatt å bruke.
 • Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.

Straffebestemmelser

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for brudd av gjeldene fiskeregler er kr. 3000,-.

I tillegg til gebyr kan fiskeren som blir tatt for brudd på fiskeeglene bli bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Stjørdalselva. Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.