Sone 1

Sone 1 er starter ved utløpet i Topdalsfjorden og strekker seg opp til Knarrestad, et par hundre meter nedstrøms Boen Gård. Totalt en strekning på ca. 6 km. Soneskillet er merket med skilt. Her er elva relativt stilleflytende med mye vegetasjon langs breddene. Her er det også mye innmark og bebyggelse. Det er derfor fiskeforbud fra land. Fiske fra land krever grunneiers tillatelse. Det er imidlertid tillatt å fiske fra land på Tveit Prestegård, og i Knarrestad. Det er adgang til å fiske fra båt på hele strekningen. Dorging er tillatt. Sone 1 er den viktigste del av elva for reproduksjon av sjøørret og kan til tider gi svært godt sjøørretfiske. Fisket er stort sett bra i hele sona, men spør gjerne lokalkjente om fiskeplasser. Sone 1 egner seg best for sluk og flue, men i flomperioder gir også markfiske gode fangster.

Dagskort 100,-

Ukeskort 300,-

Sesonkort 700,-

Fiskeregler

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldene fiskeforskrift for Vest-Agder.
Det gjøres oppmerksom på at Fylkesmannen / Direktoratet for Naturforvaltning kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr fiskeforskriften.

Fiskeravgift og fiskekort

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort og alltid medbringes under fiske. 
Fiskekortet er gyldig hele døgnet (kl.00.00 - 24.00) i alle soner, unntatt Teinefossen. Vær oppmerksom på at det er begrenset kortsalg i sone 2 til 7 kort i døgnet, mens sonene Buhølen og Laksefoss har maks 4 kort i døgnet.

Fiskeredskap

I sone 1, 3, 4 og 5 er fiske tillatt med flue, sluk og mark. I sone 1, 2 og i Teinefossen gjelder spesielle regler (se under). Bruk av levende fisk som agn er ulovlig og vil bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken.

Sone 1: Kun fiske fra båt er tillatt, unntatt på Tveit Prestegård og Knarrestad.

Sone 2: I juni måned er det tillatt å fiske med sluk og flue (fluestang med flueline). Fra 1. juli er det kun tillatt med fluefiske. Fiske med flue / dupp og mark er forbudt i sone 2 hele sesongen.

Teinefoss: Det er kun tillatt å fiske med flue (fluestang med flueline). Det selges 2 fiskerkort pr. halvdøgn i Teinefossen.

Fiskekortene har 12 timers varighet: morgen 00.00-12.00 eller kveld 12.00-24.00. Prisen pr.kort er kr. 200,-. 

Det er innført fiskeforbud i bukten nedstrøms sideløpet, i sideløpet og til ovenfor fløtningsmuren.  Forbudssonen er merket med skilt og på en kartskisse som er hengt opp ved fossen.

Fangstbegrensning

Døgnkvote på 2 laks og 2 sjøaurer pr fisker / døgn. Gjelder hele elva.
Fisket avsluttes når 2 laks er avlivet.
All vinterstøing av laks skal slippes ut.

Det vil foretas midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Fangstrapportering

Som følge av den betydelige nedgangen i våre laks- og sjøørret bestander har myndighetene vedtatt strenge rapporteringskrav.

Følgende skal rapporteres løpende:

Fangst, dato og vekt
Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
Innsats (fiskedøgn)

Hver dag du har fisket skal du:

Rapportere fangst på ditt fiskekort
Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk (gjelder uke og sesongkort)

Alle innehavere av sesongkort skal være registrert med mailadresse. Det vil bli sendt purremail dersom du ikke har rapportert. Ordningen med sesongkort vil bli løpende evaluert.

Web-rapportering gjennom Scanatura.

Desinfisering

- unngå fiskesykdommer og parasitten Gyrodactylus Salaris
Alt fiskeutstyr (håver, snøre, kroker, vadere, støvler mm) skal desinfiseres før fiske starter. Desinfiseringsutstyr finnes hos alle utsalgssteder og på utvalgte plasser langs elva. 

Retningslinjer for fisket

 • Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)
 • Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende
 • Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt
 • Fiske fra bro etc er ikke tillatt
 • Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssone 50 m overfor og 50 m nedenfor

Almenne hensyn

 • Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
 • Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen
 • Ikke fell trær, eller bryt kvist og ungtrær
 • Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09
 • Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
 • Det henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred
Adkomst
Lett tilgjengelig. NB! På grunn av innmark og bebyggelse er det forbudt å fiske fra land, med unntak av Tveit Prestegård og i Knarrestad.