Uregulert sørlending

Tovdalselva er en av flere sørlandske lakseelver hvor laksen er reetablert gjennom storstilte kalkingsprosjekter og utsetting av rognkasser. Elva byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og de 35 km opp t.o.m. Herefossfjorden der laksens ferd ender. 
 

Generell beskrivelse av fisket

Det selges kort til 6 soner i vassdraget. Alle sonene er lakseførende, men sone 5 Herefossfjorden er definert som innlandsfiske. Nedre Tovdal fiskelag har websalg av fiskerkort i tillegg til det tradisjonelle salget gjennom våre utsalgssteder. Det gjøres oppmerksom på at den nasjonale fiskeravgiften skal være betalt før kortkjøp. Ved kontroll i elva, skal fisker ha kvittering for betalt fiskeravgift i tillegg til fiskerkortet.

Fiskekortet er gyldig hele døgnet (kl.00.00 - 24.00) i alle soner, unntatt sone 2 og Teinefossen. Vær oppmerksom på at det er begrenset kortsalg i sone 2 (4 kort pr.halvt døgn) 4 formiddagskort og 4 ettermiddagskort, sonene Buhølen og Laksefoss har maks 4 kort i døgnet og Teinefoss 2 formiddagskoert og 2 ettermiddagskort.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august
Ørret: fra 1. juni til 31. august

Midtsesongevaluering

Fra 25. juli - 12:00 til 25. juli - 13:00

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldene fiskeforskrift for Vest-Agder.
Det gjøres oppmerksom på at Fylkesmannen / Direktoratet for Naturforvaltning kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr fiskeforskriften.

Nye regler for fiske i sone 2

 - All ferdsel inn til sone 2 skal skje fra parkeringsplassen ved broa.
 - Det er ikke lenger tillatt med ferdsel til elva fra Buestad mek. Verksted
 - På nedre del (Buestad) fisker det kun  èn person om gangen.  Fiskere med fiskekort i sone 2 avtaler selv en rotasjonsplan.

Fiskeravgift og fiskekort

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort og alltid medbringes under fiske. 
Fiskekortet er gyldig hele døgnet (kl.00.00 - 24.00) i alle soner, unntatt sone 2 og Teinefossen. Vær oppmerksom på at det er begrenset kortsalg i sone 2 til 4 kort pr.halvdøgn, mens sonene Buhølen og Laksefoss har maks 4 kort i døgnet.

Fiskeredskap

I sone 1, 3,3a, 4 og 5 er fiske tillatt med flue, sluk og mark. I sone 1, 2 og i Teinefossen gjelder spesielle regler (se under). Bruk av levende fisk som agn er ulovlig og vil bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken.

Sone 1: Kun fiske fra båt er tillatt, unntatt på Tveit Prestegård og Knarrestad.

Sone 2: Tillatt å fiske med sluk og flue (fluestang med flueline) hele sesongen. Fiske med flue / dupp og mark er forbudt i sone 2 hele sesongen.

Teinefoss: Det er kun tillatt å fiske med flue (fluestang med flueline). Det selges 2 fiskerkort pr. halvdøgn i Teinefossen.

Fiskekortene har 12 timers varighet: morgen 00.00-12.00 eller kveld 12.00-24.00. Prisen pr.kort er kr. 300,-. 

Det er innført fiskeforbud i bukten nedstrøms sideløpet, i sideløpet og til ovenfor fløtningsmuren.  Forbudssonen er merket med skilt og på en kartskisse som er hengt opp ved fossen.

Fangstbegrensning

Døgnkvote på 2 laks og 2 sjøaurer pr fisker / døgn. Gjelder hele elva.
Fisket avsluttes når 2 laks er avlivet.
All vinterstøing av laks skal slippes ut.

Det vil foretas midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Fangstrapportering

Som følge av den betydelige nedgangen i våre laks- og sjøørret bestander har myndighetene vedtatt strenge rapporteringskrav.

Følgende skal rapporteres løpende:

Fangst, dato og vekt
Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
Innsats (fiskedøgn)

Hver dag du har fisket skal du:

Rapportere fangst på ditt fiskekort
Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk (gjelder uke og sesongkort)

Alle innehavere av sesongkort skal være registrert med mailadresse. Det vil bli sendt purremail dersom du ikke har rapportert. Ordningen med sesongkort vil bli løpende evaluert.

Web-rapportering gjennom Scanatura.

Desinfisering

- unngå fiskesykdommer og parasitten Gyrodactylus Salaris
Alt fiskeutstyr (håver, snøre, kroker, vadere, støvler mm) skal desinfiseres før fiske starter. Desinfiseringsutstyr finnes hos alle utsalgssteder og på utvalgte plasser langs elva. 

Retningslinjer for fisket

 • Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)
 • Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende
 • Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt
 • Fiske fra bro etc er ikke tillatt
 • Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssone 50 m overfor og 50 m nedenfor

Almenne hensyn

 • Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
 • Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen
 • Ikke fell trær, eller bryt kvist og ungtrær
 • Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09
 • Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
 • Det henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred
Midtsesongevaluering

NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) har utarbeidet maler for hvordan midtsesongevalueringen skal utføres.  Disse malene er basert på lokale forhold i den enkelte elv, slike at store elver med stort gyteareal krever mer laks på gytetidspunktet enn mindre elver med mindre gyteareal.  Det er tatt hensyn til erfaringstall når det gjelder lokale forhold knyttet til oppvandring, fangstrate etc.  Målet med evalueringen er å sikre at det på gytetidspunktet skal være nok laks til å dekke gytekapasiteten i den enkelte elv.

Elveeierlagene er ansvarlig for en forsvarlig bestandsforvaltning, men myndighetene setter ytre rammer som ikke kan overskrides.  Midtsesongevalueringen er et ledd i denne vurderingen, slik at det enkelte elveeierlag ikke kan treffe beslutninger utover de rammer som settes.  Elveeierlaget kan imidlertid stramme inn ytterligere, dersom man ut i fra lokal kunnskap mener dette er til beste for en god bestandsutvikling.

Elveeierlagene skal forvalte elva til beste for laksebestandene, men har også andre forvaltningsmål.  Laksefiske skal komme lokalesamfunnet til gode gjennom sportsfiske, og det skal arbeides for et godt fisketilbud for tilreisende fiskere.  Laksefiske i elvene er en attraktiv og verdifull ressurs som også skal gi verdiskapning gjennom reiselivstilbud og ringvirkninger i lokalsamfunnet.  Det er derfor ikke slik at alle begrensninger i fisket er et gode.  Det må foretas en balansert vurdering som både ivaretar de biologiske, sosiale og økonomiske sidene av laksefisket.