Uregulert sørlending

Tovdalselva er en av flere sørlandske lakseelver hvor laksen er reetablert gjennom storstilte kalkingsprosjekter og utsetting av rognkasser. Elva byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og de 35 km opp t.o.m. Herefossfjorden der laksens ferd ender. 
 

Generell beskrivelse av fisket

Det selges kort til 6 soner i vassdraget. Alle sonene er lakseførende, men sone 5 Herefossfjorden er definert som innlandsfiske. Nedre Tovdal fiskelag har websalg av fiskerkort i tillegg til det tradisjonelle salget gjennom våre utsalgssteder. Det gjøres oppmerksom på at den nasjonale fiskeravgiften skal være betalt før kortkjøp. Ved kontroll i elva, skal fisker ha kvittering for betalt fiskeravgift i tillegg til fiskerkortet.

Fiskekortet er gyldig hele døgnet (kl.00.00 - 24.00) i alle soner, med følgende unntak:

Begrenset kortsalg:

 • Sone 2, Boen Vest har 4 formiddagskort og 4 ettermiddagskort
 • Buhølen og Laksefoss har maks 4 kort i døgnet
 • Teinefoss har 2 formiddagskoert og 2 ettermiddagskort.
Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august
Sjøørret: fra 1. juni til 31. august

 

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldene fiskeforskrift for Agder
Det gjøres oppmerksom på at det kan innføres strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr fiskeforskriften.

Særskilte regler for fiske i sone 2

 - All ferdsel inn til sone 2 skal skje fra parkeringsplassen ved broa.
 - Det er ikke lenger tillatt med ferdsel til elva fra Buestad mek. Verksted
 - På nedre del (Buestad) fisker det kun  èn person om gangen.  Fiskere med fiskekort i sone 2 avtaler selv en rotasjonsplan.

Fiskeravgift 

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort og alltid medbringes under fiske. 
 

Fiskeredskap

I sone 1, 3,3a, 4 og 5 er fiske tillatt med flue, sluk og mark. I sone 1, 2 og i Teinefossen gjelder spesielle regler (se under). Bruk av levende fisk som agn er ulovlig og vil bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken.

Sone 1: Kun fiske fra båt er tillatt, unntatt på Tveit Prestegård og Knarrestad.

Sone 2: Tillatt å fiske med sluk og flue (fluestang med flueline) hele sesongen. Fiske med flue / dupp og mark er forbudt i sone 2 hele sesongen.

Teinefoss: Det er kun tillatt å fiske med flue (fluestang med flueline). Det selges 2 fiskerkort pr. halvdøgn i Teinefossen.

Fiskekortene har 12 timers varighet: morgen 00.00-12.00 eller kveld 12.00-24.00. Prisen pr.kort er kr. 300,-. 

Det er innført fiskeforbud i bukten nedstrøms sideløpet, i sideløpet og til ovenfor fløtningsmuren.  Forbudssonen er merket med skilt og på en kartskisse som er hengt opp ved fossen.

Fangstbegrensning

Døgnkvote på 2 laks og 2 sjøaurer pr fisker / døgn. Gjelder hele elva.
Fisket avsluttes når 2 laks er avlivet.
All vinterstøing av laks skal slippes ut.

 

Fangstrapportering

Som følge av den betydelige nedgangen i våre laks- og sjøørret bestander har myndighetene vedtatt strenge rapporteringskrav.

Følgende skal rapporteres løpende:

Fangst, dato og vekt
Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
Innsats (fiskedøgn)

Hver dag du har fisket skal du:

Rapportere fangst på ditt fiskekort
Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk (gjelder uke og sesongkort)

Alle innehavere av sesongkort skal være registrert med mailadresse. Det vil bli sendt purremail dersom du ikke har rapportert. Ordningen med sesongkort vil bli løpende evaluert.

Web-rapportering gjennom Scanatura.

Desinfisering

- unngå fiskesykdommer og parasitten Gyrodactylus Salaris
Alt fiskeutstyr (håver, snøre, kroker, vadere, støvler mm) skal desinfiseres før fiske starter. Desinfiseringsutstyr finnes hos alle utsalgssteder, ved parkeringsplassen sone 2, Boen Vest og bak butikken på Herefoss.  

Retningslinjer for fisket

 • Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)
 • Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende
 • Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt
 • Fiske fra bro etc er ikke tillatt
 • Ved fisketrapper, terskler og dammer er det skiltet fredningssone 

Allmenne hensyn

 • Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
 • Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen
 • Ikke fell trær, eller bryt kvist og ungtrær
 • Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09
 • Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
 • Det henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred
Midtsesongevaluering

Elveeierlagene skal forvalte elva til beste for laksebestandene, men har også andre forvaltningsmål.  Laksefiske skal komme lokalesamfunnet til gode gjennom sportsfiske, og det skal arbeides for et godt fisketilbud for tilreisende fiskere.  Laksefiske i elvene er en attraktiv og verdifull ressurs som også skal gi verdiskapning gjennom reiselivstilbud og ringvirkninger i lokalsamfunnet.  Det er derfor ikke slik at alle begrensninger i fisket er et gode.  Det må foretas en balansert vurdering som både ivaretar de biologiske, sosiale og økonomiske sidene av laksefisket.