Fiske i Tovdalselva

Tovdalselva er en av flere sørlandske lakseelver hvor laksen er reetablert gjennom storstilte kalkingsprosjekter og utsetting av rognkasser. Elva byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og de 35 km opp t.o.m. Herefossfjorden der laksens ferd ender. 
 

Generell beskrivelse av fisket

Det selges kort til 6 soner i vassdraget. Alle sonene er lakseførende, men sone 5 Herefossfjorden er definert som innlandsfiske. Nedre Tovdal fiskelag har websalg av fiskerkort i tillegg til Ordinært salg på Grønberg Sport.

Fiskeregler

Fisketider

Fiskereglene er endret sesongen 2024 som følge av nasjonal svikt i innsig av laksHer er link til endrede fiskeregler

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldene fiskeforskrift for Agder
Det gjøres oppmerksom på at det kan innføres strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr fiskeforskriften.

Fiskekort

 Det er åpent kortsalg med døgnkort, ukekort og sesongkort i sone 1, 3,3a, 4 og 5. 

 • Sone 2 har gruppe- halvdøgnskort med maks 2 fiskere.  Det praktisere kun lett fluefiske i Teinefoss
 • Laksefoss har maks. 4 døgnkort
 • Buhølen har maks. 4 døgnkort

Fiskeravgift

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort og alltid medbringes under fiske. 

Fiskeredskap

Det er kun tillatt med ett fiskeredskap pr fisker. I sone 1, 3,3a, 4 og 5 er fiske tillatt med flue, wobbler, sluk og mark. Bruk av levende fisk som agn er ulovlig og vil bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken.

 

Særskilte regler sone 1:

Kun fiske fra båt er tillatt, unntatt på Tveit Prestegård og Knarrestad.

 

Særskilte regler sone 2 Boen:

Øvre grense flyttes nedover fra "Blakken", tilbake til tidligere plassering. Grensen er merket med skilt.

 - All ferdsel inn til sone 2 skal skje fra parkeringsplassen ved broa.
 - Det er ikke tillatt med ferdsel til elva fra Buestad mek. Verksted
 - På nedre del (Buestad) fisker det kun  èn person om gangen.  Fiskere med fiskekort i sone 2 avtaler selv en rotasjonsplan.

Det er tillatt å fiske med sluk og wobbler med èn treblekrok samt flue (fluestang med flueline). Fiske med spinner, mark samt flue / dupp er forbudt.

Det kan på kort varsel innføres bestemmelser om lett fiske / flytesnøre / flytende wobbler ved særskilt lav vannføring.  

 

Særskilte regler Teinefoss:

På grunn av fare for krøking er kun følgende utstyr tillatt:

 • Fluestang med flytesnøre. Monofilament fortom.  Flue uten noen form for fortynging.

Det er innført fiskeforbud i bukten nedstrøms sideløpet, i sideløpet og til ovenfor fløtningsmuren.  Forbudssonen er merket med skilt og på en kartskisse som er hengt opp ved fossen.

Fangstbegrensning

Døgnkvote på 2 laks og 2 sjøaurer pr fisker / døgn. Gjelder hele elva.
Fisket avsluttes når 2 laks er avlivet.
All vinterstøing av laks skal slippes ut.

Fangstrapportering

Følgende skal rapporteres løpende:

 • Fangst, dato og vekt
 • Gjenutsatt fisk, dato og ca vektInnsats (fiskedøgn)
 • Rømt oppdrettslaks og pukkellaks skal avlives og rapporteres, men teller ikke med på personlige kvoter. 
 • Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk (gjelder uke og sesongkort)
 • Øvrige opplysninger, slik det fremgår av rapporteringsskjema


Web-rapportering gjennom www.Scanatura.no

Desinfisering

- unngå fiskesykdommer og parasitten Gyrodactylus Salaris
Alt fiskeutstyr (håver, snøre, kroker, vadere, støvler mm) skal desinfiseres før fiske starter. Desinfiseringsutstyr finnes hos:

 • Alle utsalgssteder
 • Ved parkeringsplassen sone 2, Boen Vest
 • Hagestad Hytteutleie
 • Rislåvollen
 • Bak butikken på Herefoss.  

Retningslinjer for fisket

 • Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)
 • Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende
 • Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt
 • Fiske fra bro etc er ikke tillatt
 • Ved fisketrapper, terskler og dammer er det skiltet fredningssone 

Gjenutsetting

All gjenutsetting skal skje på en forsvarlig måte.  Skadet laks skal avlives. 

Ansvar:

All ferdsel i og langs vassdraget skjer på eget ansvar.

Allmenne hensyn

 • Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
 • Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen
 • Ikke fell trær, eller bryt kvist og ungtrær
 • Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09
 • Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
 • Det henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred

Elveeierlagene skal forvalte elva til beste for laksebestandene, men har også andre forvaltningsmål.  Laksefiske skal komme lokalesamfunnet til gode gjennom sportsfiske, og det skal arbeides for et godt fisketilbud for tilreisende fiskere.  Laksefiske i elvene er en attraktiv og verdifull ressurs som også skal gi verdiskapning gjennom reiselivstilbud og ringvirkninger i lokalsamfunnet.  Det er derfor ikke slik at alle begrensninger i fisket er et gode.  Det må foretas en balansert vurdering som både ivaretar de biologiske, sosiale og økonomiske sidene av laksefisket.