Driftsplan for Tovdalselva

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

 

Bildet viser anadromt strekk i Tovdalselva. Data hentet fra Miljødirektoratet.
Bildet viser anadromt strekk i Tovdalselva. Data hentet fra Miljødirektoratet.

 

Kvalitetsnormstatus

Tovdalselva

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 3721 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

KvalitetsnormvurderingModerat
Delnorm Genetisk integritetSvært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Moderat
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:90%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::98%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt62%siste fem år
Totalbeskatning10%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
 Mål nådd

Les mer

Reguleringer i vassdraget

Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

 

Utsnitt kraftutbygging som påvirker Tovdalselva. Fra NVE-Atlas.
Utsnitt kraftutbygging som påvirker Tovdalselva. Fra NVE-Atlas.

 

 

Sårbare naturtyper eller arter som gir føringer for arbeidet i og langs elva

Elvemusling (Margaritifera margaritifera) er tidligere påvist i Tovdalselva, men med svært upresise og kun historiske opplysninger. Kartlegging av vassdraget er nødvendig for å bekrefte eller avkrefte artens tilstedeværelse. NEVINA oppgir at det er lite sannsynlig at det finnes elvemusling i vassdraget i dag grunnet påvirkning fra forsuring, som også gjør vassdraget lite aktuelt for reintroduksjon. Mer informasjon finnes i Elvemuslingbasen: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/faktaark.php?ID=10010003.

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Tovdalselva i Vann-nett Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret (se over). Tovdalselva - Herefossfjorden - Flakksvatn

Forvaltningsmål

Hovedmål 1: Fiskeressursen

 1. Tovdalselvas prosuksjonsgrunnlag for laks og sjøørret skal bevares
 2. Tovdalselva skal ikke smittes av gyro, andre fiskesykdommer eller få tilført fremmede fiskearter
 3. Tiltak og fiskeregler skal sikre etablering av en levedyktig laksestamme i Tovdalselva så raskt som mulig
 4. Tovdalselvas prosuksjon av laks og ørret skal i størst mulig grad utnyttes.  Laks og sjøørret skal uhindret kunne vandre fra sjoen t.o.m. Herefossfjorden
 5. Innlandsfiskeressursen skal utnyttes på en måte som ikke er i konflikt med etablering av laks
 6. Moderat fangst av laks og sjøørret
 7. Tilbakerapportering av fiskekort med utfylt fangstoppgave skal være minst 90% for alle kort
 8. Oppsyn skal være etablert i hele planområdet

Hovedmål 2: Næring

 1. Inntekter fra fiskekortsalg skal økes
 2. Omsetning av fiske skal skape ringvirkninger lokalt slik at verdiskapningen innen bygdetursme og detaljhandel øker

Hovedmål 3 Fritidsfiske

 1. Alle fiskere skal få god informasjon om fisket i elva
 2. Fysisk tilrettelegging for fiskere langs elv og vei skal være så god at konflikter forbundet med ferdsel reduseres til et minimum
 3. Fisketilbudet til allmennheten skal være godt og variert.  Det skal utarbeides tilbud til ulike grupper av fiskere.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

 • 1. Regulering av fisket
 • 2. Bestandsovervåkning
 • 3. Fangststatistikk og rapportering
 • 4. Fiskeoppsyn
 • 5. Smitteforebyggende tiltak
 • 6. Kultiveringstiltak
 • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

 • 8. Forvaltningens årshjul
 • 9. Møter og arrangement