Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
n/am3
05:55
18:24
12:14

Driftsplan for Tovdalselva

Sist endret: 
02/12/2018 - 11:10
Anne Guro

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

Bildet viser anadromt strekk i Tovdalselva. Data hentet fra Miljødirektoratet.

 

Status og bakgrunn

Reguleringer i vassdraget: 

Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

Utsnitt kraftutbygging som påvirker Tovdalselva. Fra NVE-Atlas.

 

 

Fangststatistikk Tovdalselva

Kvalitetsnormstatus i Tovdalselva

På disse sidene finner du en oversikt over status for laksen i Tovdalselva.
Kvalitetsnormstatus
svært dårlig
Genetisk integritet
Svært god
Høstingspotensial
svært dårlig

Bestandstatus

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivåOppnåelse GMBHøstbart overskuddPeriodePublisert
svært dårlig37%78%46%2010-20152016

Tovdalselva er reetablert etter forsuring med stamme fra Storelva i Aust-Agder. Det er ikke fullgod oppnåelse av gytebestandsmål, men den genetiske komponenten er god. Kvalitetsnormstatus blir svært dårlig på bakgrunn av problemene med å oppnå gytebestandsmålet.

Beskatningsråd

Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmålet. Dette er en bestand i etablering (materiale fra Storelva i Aust-Agder) etter at den opprinnelige bestanden gikk tapt på grunn av forsuring. Avviket fra gytebestandsmålet har vært lite.

Gytebestandsmål (GBM)

BestandRogn /m2Elveareal i m2RognbehovAntall kg hunnlaks for å nå GBMNedre GBM (kg)Øvre GBM (kg)
226978905395780372127915582

Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.

Høstingsnivå

Oppnåelse GMB

Høstbart overskudd

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner: 

Tovdalselva i Vann-nett
Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret (se over).

Tovdalselva - Herefossfjorden - Flakksvatn

Visjon og mål

Forvaltningsmål: 

Hovedmål 1: Fiskeressursen

 1. Tovdalselvas prosuksjonsgrunnlag for laks og sjøørret skal bevares
 2. Tovdalselva skal ikke smittes av gyro, andre fiskesykdommer eller få tilført fremmede fiskearter
 3. Tiltak og fiskeregler skal sikre etablering av en levedyktig laksestamme i Tovdalselva så raskt som mulig
 4. Tovdalselvas prosuksjon av laks og ørret skal i størst mulig grad utnyttes.  Laks og sjøørret skal uhindret kunne vandre fra sjoen t.o.m. Herefossfjorden
 5. Innlandsfiskeressursen skal utnyttes på en måte som ikke er i konflikt med etablering av laks
 6. Moderat fangst av laks og sjøørret
 7. Tilbakerapportering av fiskekort med utfylt fangstoppgave skal være minst 90% for alle kort
 8. Oppsyn skal være etablert i hele planområdet

Hovedmål 2: Næring

 1. Inntekter fra fiskekortsalg skal økes
 2. Omsetning av fiske skal skape ringvirkninger lokalt slik at verdiskapningen innen bygdetursme og detaljhandel øker

Hovedmål 3 Fritidsfiske

 1. Alle fiskere skal få god informasjon om fisket i elva
 2. Fysisk tilrettelegging for fiskere langs elv og vei skal være så god at konflikter forbundet med ferdsel reduseres til et minimum
 3. Fisketilbudet til allmennheten skal være godt og variert.  Det skal utarbeides tilbud til ulike grupper av fiskere.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

 • 1. Regulering av fisket
 • 2. Bestandsovervåkning
 • 3. Fangststatistikk og rapportering
 • 4. Fiskeoppsyn
 • 5. Smitteforebyggende tiltak
 • 6. Kultiveringstiltak
 • 7. Informasjon