Driftsplan for Etneelva

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

 

Lakseførende strekning i Etneelva er 15 km. Hentet fra Miljødirektoratet.
Lakseførende strekning i Etneelva er 15 km. Hentet fra Miljødirektoratet.
Organisering av driftsplanarbeidet

I Etneelva er det satt ned en driftsplangruppe bestående av valdansvarlige. Gruppen raporterer til styret i elveeierlaget.

Kvalitetsnormstatus

Etneelva

- Nasjonalt laksevassdrag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 1025 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

KvalitetsnormvurderingSvært dårlig
Delnorm Genetisk integritetSvært dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:100%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::100%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt112%siste fem år
Totalbeskatning12%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 Gytebestand vesentlig større enn mål

Les mer

Reguleringer i vassdraget

Etneelva er fredet i verneplan I. Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

 

Etnevassdraget er utbygd flere steder. Hentet fra NVE-Atlas.
Etnevassdraget er utbygd flere steder. Hentet fra NVE-Atlas.

 

 

 

 

 

 

Sårbare naturtyper eller arter som gir føringer for arbeidet i og langs elva

Tidligere kilder viser at elvemusling (Margaritifera margaritifera) tidligere fantes i Etneelva, men bestanden er høyst sannsynlig tapt da det ikke er gjort funn av arten i elva siden 2006. Mer informasjon finnes i Elvemuslingsdatabasen: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/faktaark.php?ID=12110002.

Relevante forskningsrapporter og forvaltningsplaner fra andre aktører

Gytefisktellinger fra NINA i nasjonal bestandsovervåkningsbase.

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Etneelva i Vann-nett: Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret. Etneelva

Forvaltningsmål

2.0 MÅLSETTINGAR

Etne Elveigarlag har følgjande hovudmål og delmål for perioden:

1. Fiskeressursane i vassdraget skal takast vare på og styrkjast.

 • Vassdraget sitt produksjonsgrunnlag for laks og sjøaure skal være sikra og optimert.
 • Laks og sjøaure skal i størst mogelege grad vandra uhindra frå sjøen og opp til Tveitafossen i Fretteelva, og opp til og med innløpsbekken til Litledalsvatnet.
 • Fisket skal være tilpassa eit årlege gytemål på 1025 kg holaks.
 • Reguleringa av Sørelva skal ta størst mogeleg omsyn til fiskeproduksjonen.
 • Bestandskunnskapen og avgjerdgrunnlaget for forvaltninga skal være styrkja.
 • Trugsmåla for laks og sjøaure i elv og fjord skal være vesentleg redusert.
 • Etnevassdraget skal ikkje være smitta av fiskesjukdomar eller ha framande artar.
 • Fangstrapporteringa skal være 100 % for heile vassdraget.
 • Det skal være ei velfungerande oppsynsordning i heile vassdraget.

2. Fiskeressursane skal utviklast som næringsmessig grunnlag for rettshavarane og det bygdebaserte reiselivet.

 • Produkttilbodet skal være utvikla og styrkja.
 • Ringverknadane frå fisket skal være ein styrkje for lokal verdiskaping.
 • Marknadsføringa av fisket skal være velfungerande og godt samordna.

3. Fisketilbodet i Etnevassdraget skal være attraktivt og populært.

 • Vassdraget skal være blant dei mest brukarvenlege med omsyn til informasjon, kundekontakt og tilrettelegging.
 • Fisketilbodet skal være variert og nå ulike brukargrupper.
 • Lakse- og sjøaurefisket skal være ope for alle.
 • Konflikten knytt til ferdsle og utøving av fisket skal være på eit minimum.

4. Elveigarlaget skal ivareta medlemane sin interesser og være synlege lokalt/regionalt

 • EE skal vise forvaltingsmessig handlekraft.
 • EE skal kunne vise til gjennomslag for sitt syn i viktig saker.
 • EE skal være representert i aktuelle organ om fiskeforvaltning, arealbruk og næringsutvikling knytt til vassdraget.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

 • 1. Regulering av fisket
 • 2. Bestandsovervåkning
 • 3. Fangststatistikk og rapportering
 • 4. Fiskeoppsyn
 • 5. Smitteforebyggende tiltak
 • 6. Kultiveringstiltak
 • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

 • 8. Forvaltningens årshjul
 • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Oppsyn i Etne Fritidsfiske Høy 2015 2018
Gjennomført (29.11.2018)
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Desinfisering av fiskeutsatyr Biologi Høy 2015 2018 Steinar Grindheim
Gjennomført (29.11.2018)

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Overvåking av oppgang i Etneelvo Biologi Høy 2019 2019 Andreas Aune
Vedtatt
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Etne Bestandsovervåkning Biologi Høy 2019 2019 Andreas Aune
Vedtatt
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Etne Fangstrapportering Fritidsfiske Høy 2019 2019 Andreas Aune
Vedtatt