Om Fisket Etneelvo

Etnevassdraget strekkjer seg frå Etnefjorden og austover med ei grein gjennom Storedalsvatnet og inn mot indre Etnefjella, og ei grein gjennom Litledalsvatnet og inn mot Sørfjellet.

Oversikt i kart
Fiksekort kan kjøpes her

Generell beskrivelse av fisket

Elva er delt i mange forholdsvis korte soner , og fisket kan i periodar vera intenst med gode fangstar. I hovedløpet er det i all hovudsak sal av døgnkort medan det i Sørelva også vert seld sesongkort over lengre strekk.  Det er meir enn 10 forskjellige private kortseljarar, men også EJFF og HOJFF har sal av døgnkort og sesongkort. Fisketida er frå 15. juni til 15.august .  Ved Etne Camping er det etablert laksebørs der fiskarane kan notera fangsten sin , og få oversikt og informasjon over fangstane i elva siste døgna.

Etter initiativ frå fiskeristyresmaktene har det dei tre siste sesongane vore i drift ei fiskefelle i nedre del av elva mellom sone to og tre. Hovedhensikten med fella er å ta ut rømd oppdrettslaks. Fella vert no vidareført av Havforskningsinstituttet , og gir daglege registreringar av fisk som passerer fella.

Fiskeregler

Fiskeregler for Etneelva kan du lese her: 

Midtsesongevaluering

Elva er pålagd midtsesongevaluering som vert gjennomført 15. juli. Forhåndsavtalte tiltak som til dømes fangstbegrensingar og gjennutsetjing kan då bli gjennomførte dersom situasjonen krev det. Sjå nærare i fiskereglane som kvar fiskar får ved kjøp av fiskekort.