Om Fisket Etneelvo

Etnevassdraget strekkjer seg frå Etnefjorden og austover med ei grein gjennom Storedalsvatnet og inn mot indre Etnefjella, og ei grein gjennom Litledalsvatnet og inn mot Sørfjellet.

Generell beskrivelse av fisket

Elva er delt i mange forholdsvis korte soner , og fisket kan i periodar vera intenst med gode fangstar. I hovedløpet er det i all hovudsak sal av døgnkort medan det i Sørelva også vert seld sesongkort over lengre strekk.  Det er meir enn 10 forskjellige private kortseljarar, men også EJFF og HOJFF har sal av døgnkort og sesongkort. Fisketida er frå 15. juni til 15.august .  Ved Etne Camping er det etablert laksebørs der fiskarane kan notera fangsten sin , og få oversikt og informasjon over fangstane i elva siste døgna.

Etter initiativ frå fiskeristyresmaktene har det dei tre siste sesongane vore i drift ei fiskefelle i nedre del av elva mellom sone to og tre. Hovedhensikten med fella er å ta ut rømd oppdrettslaks. Fella vert no vidareført av Havforskningsinstituttet , og gir daglege registreringar av fisk som passerer fella.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 15. juni til 15. august

Midtsesongevaluering

Fra 15. juli - 0:00 til 15. juli - 0:00

Fiskereglar for Etneelva 2019

1.    Fiske etter laks er frå: 15. Juni (00:01) til 15. August (24:00)
       Fiskedøgnet startar kl. 18:00 og varar til neste dag kl. 17:00

       Sjøauren er freda.

 

2.    Fiskeutstyr brukt i andre vassdrag skal desinfiserast før fisket startar.
       Etne Camping har utstyr til dette, ta vare på kvitteringa som dokumnetasjon.

       Pga. smittefare er det ikkje lov å bruka slangesøkke eller flytedobbe fylt med vatn.

 

3.    Det er berre tillete med stangfiske, stanga skal ikkje forlatast som "sjølvfiskande".

       I begge elvane er det lov å fiska med: Floge, Spinner, Sluk og Mark, 
       men fiskerettshavar på dei enkelte sonane kan forby markfiske.

       Avstanden mellom krokstamma og krokspissen skal ikkje vera større enn;
       15 mm for enkeltkrok eller 13 mm for dobbel/trippel krok.
       Ved bruk av mark skal krokstørrelsen vera 3/0

 

4.    Fiskaren skal bruka tang til krok og skjelprøvar,
       og det skal nyttast fangstnett/håv utan knutar.
       Bruk av klepp er ikkje tillete.

 

5.    Laks under 40 cm, og vinterstøingar skal straks setjast utatt i elva.

       Etter 15. Juli, skal villaks over 100 cm setjast ut att i elva. 

       "Fang og slepp"-kvoten lik fangstkvota per sone.
       Når fangstkvoten for sona er landa, skal alt fiske opphøyra for inneverande døgn,
       - også "fang og slepp".

       Fisk som etter reglane skal setjast ut att, men som er så skada at den må avlivast,
       tilfell fiskerettshavar. 
       Slik fisk reknast som ein del av kvota.

 

6.    Fiskarane pliktar å respektera gjeldande fiskesonar,
       det er forbode å fiska nedover og oppover i neste sone.
       Døgn/Sonekvoten kan berre nyttast på den sona fiskekortet gjeld. 

 

7.    Fiskaren og dei han har med seg, skal utvisa sunn fornuft og respektera næring og
       brukarinterresser angåande ferdsle på eigendom til og frå fiskeplassane, ikkje kjøyra
       eller gå gjennom grasøar. Ein skal nytta tilvist parkeringsplass, rydda etter seg og
       forlata elva slik ein helst vil finna den.

 

8.    Det er ikkje lov å settja opp telt utan løyve frå grunneigar.

 

9.    Fiskekortet lyder på namn og kan ikkje overdragast til andre utan
       samtykke frå kortseljar. Kvittering for fiskekort og fiskeavgift til staten
       skal visast på førespurnad.

 

10.  All fangst, også fisk som vert sett ut att, skal rapporterast på Elveguiden.no 
       Logg på via internett på Mobil, Nettbrett eller PC.

       Dersom fangstrapport ikkje vert levert innan fristen, kan fiskaren bli utestengd.

       Oppdrettslaks, regnbogeaure og pukkellaks vert ikkje rekna med i kvota,
       men skal registrerast og takast skjelprøver ev som anna fangst.

       Skjellprøvekonvoluttar er å få på Etne Camping ved desinfisering.
       Skjellprøvekonvoluttar leverast kortseljar, eller Etne Camping.

 

11.  Ved kjøp av fiskekort i Etne Elva og Sørelva, samtykkjer fiskaren i
       gjeldande fiskereglar,
       og pliktar å retta seg etter desse. Ved brot på desse kan fiskaren, med følge;
       visast bort utan rett til å få tilbakebetalt for fiskekort.

 

12.  Etter midtsesongevaluering, kan styret i Etne Elveigarlag,
       i samråd med fylkesmannen, gjennomføra førehandsavtala tiltak.

       Til dømes endring av størrelse på fisken som skal settjast ut att,
       endring av fangstkvotar, eller stoppa fisket.

 

13.  Fangstbegrensing er;
       For Etneelva: 
       2 laks pr. sone pr. døgn
       Sonar med motfiske deler denne.
       Sone 1 har 3 laks pr. døgn

       For Sørelva:
       For Sørelva gjeld det ein totalkvote på 5 fisk per fiskar i løpet av sesongen.
       På Haugesund og omegn JFF, og Vindafjord JFL
       kan ein fiska 1 fisk pr. fiskedøgn, men ikkje meir enn 5 totalt.


       Desse fiskereglane er fastsett av årsmøtet i Etne Elveigarlag.

 

Etne Elveigarlag

Midtsesongevaluering

Elva er pålagd midtsesongevaluering som vert gjennomført 15. juli. Forhåndsavtalte tiltak som til dømes fangstbegrensingar og gjennutsetjing kan då bli gjennomførte dersom situasjonen krev det. Sjå nærare i fiskereglane som kvar fiskar får ved kjøp av fiskekort.