Overvåking av oppgang i Etneelvo

Mål

Sikre tilstrekkelig gytefisk på gyteplassene etter sesongslutt

Beskrivelse

Laget mottar løpende informasjon om fisk gjennom fiskefella.  Dette sammenholdes med løoende fangststatistikk.

Fra midtsesongevalueringen 15, juli og frem mot sesongslutt vurdere fortløpende bestandssituasjonen.

Etne Elveigarlag kan stenge elva for fisket om nødvendig

Økonomi

Overvåkes av styret