Holmen gård

I tilknytning til Holmen Gård ligger noen av de beste fiskesonene i Verdalselva, og tradisjonelt har gården vært utgangspunkt for laksefiske langt tilbake i tid.

Laksefiske tilbys både som tilrettelagt fiske og ved salg av laksefiskekort. Fisket har vært kjent for gode fangster, men elva merker i likhet med andre vassdrag at situasjonen for villaksen er forverret de senere årene. Det arbeides aktivt for å bygge opp en tilfredsstillende gytebestand. Et svært viktig bidrag i dette arbeidet var byggingen av laksetrapp i Granfossen i 1990.