Austnes i Verdalselva

Vikingelva med historiske røtter

Verdalsvassdraget ligger i Nord-Trøndelag fylke, og har et totalt nedbørfelt på 1464 km². Vassdraget har sine kilder i grensetraktene mot Sverige, og har utløp i Trondheimsfjorden ved Verdalsøra

Les mer

Hovedelva kalles Helgåa på den om lag 45 kilometer lange strekningen fra Veressjøen ned til samløp med Inna, og kalles Verdalselva på den om lag 20 kilometer lange strekningen ned til utløpet ved Verdalsøra. I de øvre deler av vassdraget kommer sidefeltet Juldøla inn fra sør og Skjækra inn fra nordøst. Ovenfor Vuku drenerer sidevassdraget Inna grenseområdene mellom Sverige og Meråker.  

Verdalselva har tilgjengelige gyte- og oppvekstområde for sjøvandrende laksefisk opp til det absolutte vandringshinderet i Kløftåsfossen, hvilket utgjør en samlet strekning på om lag 53 kilometer. I tillegg er sideelva Inna lakseførende om lag 2 km opp til Dillfossan, Skjækerelva om lag 500 meter opp til Skjækerfossen og Juldøla om lag 2,5 km opp til Storfossen. Samlet sett er følgelig om lag 58 kilometer av Verdalsvassdraget tilgjengelig for laks og sjøaure.