Kvalitetsnormstatus

Skauga

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 1179 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 98% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 95% siste fem år
Totalbeskatning 34% siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Tidligere år
Gytebestandsmål: 1179 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 99% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 92% siste fem år
Totalbeskatning 42%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden. Formelt oppfylles kravet til vurdering 0 (gytebestand betydelig større enn målet), men vi er fortsatt usikker på fangstandelen i senere år.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 1179 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 99% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 87% siste fem år
Totalbeskatning 21%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden. Formelt oppfylles kravet til vurdering 0 (gytebetand betydelig større enn målet), men vi er usikker på beskatningen i 2019.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 1179 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 99% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 68% siste fem år
Totalbeskatning 26%  siste fem år
Overbeskatning 2018 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 1179 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 Svært dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 75% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 85% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 73% 2013, 2015, 2016 og 2017
Totalbeskatning 29%  2013, 2015, 2016 og 2017
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden. Oppnåelsen i 2014 er ikke tillagt full vekt, på grunn av svært lave fangster.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Fiskesesongen ble utvidet med 14 dager i 2017 og var 15/6-31/8. Samtidig ble all hunnlaks over 2 kg fredet fra 10. august og fra 15 august var all hunnlaks og gytefarget laks fredet. I samsvar med dette økte gjenutsettingen til 27 % (på vektbasis), og det ble også satt ut større laks (46 % av smålaksen, 8 % av mellomlaksen og 10 % av storlaksen; på antallsbasis). Avlivet fangst i løpet av de siste to ukene (utvidelsesperioden) utgjorde 12 % av totalfangsten. Fangstrapporteringen ble vurdert som svært god (lokal kontakt), og denne vurderingen samsvarer nå med rapporteringen av solgte og returnerte kort i fangstrapp.no. Vi har fått opplyst at det var perioder med gunstige vannføringsforhold i hele vassdraget (øvre deler har ofte for lite vann). I samsvar med dette, økte fangstene og ble de høyeste siden 2006. Det ble ikke gjennomført gytefisktellinger i 2017. Fisktida ble utvidet med 14 dager og fiskeforholdene var trolig gode og vi økte derfor fra svært lav til lav beskatning på smålaks, men opprettholdt svært lav beskatning på mellom- og storlaks.
2018 Fiskesesongen ble fra 15/6 til 31/8 i 2018, og det ble på grunn av miljøforholdene innført lett fiske fra 22. juli til 4. august. Det ble rapportert at 12 % av laksen ble gjenutsatt (på vektbasis). Fangstrapporteringen ble vurdert som svært god (lokal kontakt og fangstrapp.no). Vi har fått opplyst at det var varmt vær med høy temperatur og lav vannføring de siste ukene av juli og første uke i august. Fangsten økte ytterligere fra det gode året 2017. Det ble gjennomført gytegropregisteringer i 2018 (NTNU Vitenskapsmuseet, upublisert notat) som dekket så godt som hele anadrom strekning. Registreringene ble gjennomført ved vading i øvre deler og delvis fra båt i nedre deler (nedstrøms kraftverkutløpet). Det ble registret 2605 gytegroper av laks og sjøørret. I gytefisktellingen i 2015 utgjorde laks 88 % av gytefisken, mens gytefisktellingen i 2011 viste en andel antyder 70 % laks eller høyere (tellingen var sen i forhold til gytetiden for ørrret). Antar vi at 80 % av gytegropene registrert i 2018 var laget av laks og at hver hunn lager mellom en og to groper blir beskatningen mellom 9 og 17 %. Vi brukte derfor standardverdier for svært lav beskatning for alle størrelsesgruppene i 2018.
2019 Fiskesesongen 2019 ble fra 15/6 til 15/8 (14 dager kortere enn i 2018), og det ble på grunn av miljøforholdene innført lett fiske fra 28. juli til 9. august. Det opplyses at det var en sesong preget av lite vann og høye temperaturer i store deler av fisketida Det ble rapportert at 12 % av laksen ble gjenutsatt (på vektbasis, bare smålaks). Fangstrapporteringen ble vurdert som svært god i 2018 (lokal kontakt og fangstrapp.no) men vi finner informasjon om solgte og returnerte kort for 2019. Fangsten ble redusert fra de gode årene 2017 og 2018, og endte på nivå med 2016. I de to siste ukene av agust, som nå ikke var åpnet, ble 14 % av fangstene rapportert i 2018 og 12 % i 2017. Det er derfor sannsynlig at innkorting av sesongen har redusert beskatningen. Det ble etter det vi kjenner til ikke gjennomført gytegropregisteringer i 2019. Selv om vi nå regner fra totalfangst (inklusive gjenutsatt) benyttet vi under tvil standardverdier for svært lav fangstandel også i 2019, på grunn av fortsatt relativt vanskelige forhold og 14 dager kortere fisketid.
2020 Fiskesesongen 2020 ble fra 15/6 til 31/8, og altså 14 dager lengre enn i 2019 (etter vedtak i elveierforeningen). Det ble innført noen nye redskapsbegrensinger, og etter 8. august skulle all hunnlaks og gytefarget laks gjenutsettes. Det opplyses at det var veldig lav vannføring og høye temperaturer i starten av sesongen, noe som ga dårlig fiske, og at frafall av utenlandske fiskere ble kompensert med nasjonale. Ukesfangstene underbygger dårlige forhold i starten med lave fangster, men ikke mye dårligere enn i 2019. Det ble rapportert at 19 % av laksen ble gjenutsatt (på vektbasis, alle størrelsesgrupper). Fangstrapporteringen ble vurdert som svært god (lokalkontakt) men vi finner fortsatt ikke solgte og returnerte kort i fangstrapp.no. Fangsten økte noe fra 2019, men var fortsatt lavere enn de gode årene 2017 og 2018. Fangstene av smålaks ble de høyeste siden 2008. I de to siste ukene av august som ble åpnet igjen i 2020, ble 14 % av årsfangsten rapportert (avlivet). Under tvil økte vi fra standardverdier for svært fangstandel til lav for smålaks men beholdt svært lav fangstandel for mellom- og storlaks.
2021 I effekt ble fiskesesongen 2021 den samme som i 2020. Det ble innført noen nye redskapsbegrensinger og i siste del av sesongen skulle all hunnlaks og gytefarget laks gjenutsettes. Det opplyses at det var lite vann og høye temperaturer en periode i midten av juli. Det ble rapportert at 11 % av laksen ble gjenutsatt (på vektbasis). Fangstrapporteringen ble vurdert som god, men med noen mangler (lokalkontakt). Det arbeides med en ordning for kortregistrering. Fangsten (i kg) ble på samme nivå som i 2020, men det var lite smålaks. Det ble gjennomført gytefisktellinger i øvre del av vassdraget i 2021 (SNA Rapport 04/2022) og det ble observert 537 villaks (213 små-, 247 mellom- og 77 storlaks) og fire oppdrettslaks. Dette gir en maksimal beskatning på 29 %. Tellingene dekket strekningen fra Alset bru, nesten helt øverst, til Foss/Melhus, og utgjør i størrelsesorden 3/4 av androm strekning. Vi bruker tellingene med observasjonsandeler på mellom 65 og 80 %, med 70 % som modalverdi. På modalverdien gir dette en beskatning på 27 % for smålaks, 22 % for mellomlaks og 10 % for storlaks. Dette bekrefter at beskatningen og fangstandelen er lav til svært lav i vassdraget under dagens fiskeregler.
Kultivering
Det har etter det vi har fått opplyst ikke vært drevet kultivering i vassdraget. Det ble i 2014 gjennomført habitatforbedrende tiltak på en 500 m lamg strekning (utlegging av stein).
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
2010 18 17 3.6
2011 103 4 3.9
2012 91 0 0
2013 135 6 5.9
2014 44 0 0
2015 155 1 1.3
2016 139 0 0
2017 234 0 0
2018 206 1 1
2019 127 1 0.8
2020 229 0 21 43 0
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.