skauga
Elveside/Pukkellaks

Overvåkingsfiske i Skauga

Skandinavisk Naturovervåking AS v /Ole Kristian Berggård og Ragnar Dahle utførte dykk i skauga 11. august etter rapport om pukkelaks i elva. Dykket resulterte i uttak av 10 pukkellaks.

MaritBogen
fredag 10.september 2021 / 08:58

Fargen på fisken indikerte at de har gått en stund i elva og var klar til gyting. En av hannene som ble fanget hadde begynt å utvikle den karakteristiske pukkelen. Tidligere er det fanget 4 pukkellaks med stangfiske. Skandinavisk Naturovervåkning har fått i oppdrag å kontrollere 31 elver inklusive Skauga for oppdrettslaks gjennom sammenslutningen OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk). Det ble ikke observert innslag av oppdrettslaks under dykkingen. Overvåkingsfiske vil fortsette utover høsten.