Velkommen til sjøørret-fiske i Lærdalselven sommeren 2021.

Du er nå registrert for fiske i den angitte strekningen for den angitte periode, ref.; melding mottatt på sms. (NB - Dersom du også skal fiske i en annen strekning i samme periode, må du registreres i denne også!)

Paal
fredag 01.januar 2010 / 00:00

Rolf Bjørum, administrator Scanatura LÆRDALSELVI  / TIRSDAG 8. JUNI 2021

Denne registreringen er personlig, den følger deg som fisker, og kan ikke overdras til andre eller deles med andre.
Registreringen danner grunnlag for rapportering av fangst, merker, etc. gjennom Scanatura systemet (Inatur), og gir Lærdal Elveeigarlag som det lokale forvaltningsnivå det nødvendige grunnlag for å utøve kontroll og opparbeide tidsriktig fangsstatistikk.

Nasjonale og lokale regler for vassdraget skal respekteres og overholdes!

 

VIKTIG Å HUSKE PÅ FØR FISKET STARTAR:

- Gjør deg kjent med årets fiske- og redkapsregler!  Se eget dokument/nettside.

- Fiskeravgift for anadrom laksefisk skal være betalt, og gyldig kvittering må takast med under fiske.

Betales enkelt på nett; https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

- Fiskar skal være registrert i Scanatura fangstrapporteringssystem, og på hver av de strekninger som det skal fiskes i! Registrering skal utføres av eller i samråd med elveeigar/utleigar, og registreringsbevis i papir eller digitalt skal kunne fremvises ved kontroll.  Ha ditt registreringsnummer tilgjengelig.
- Fiskeutstyr, vadere, etc. skal være desinfisert! Desinfisering vert utført hos utleigar eller ved ulike stasjonar. Desinfiseringsbevis skal takast med i elvi, enten som fysisk kvittering eller registrert digitalt med ”desinfisering godkjent” på fiskerens fiskernummer i Scanatura.  NB - Husk desinfisering også ved avreise!
- Gjør deg kjent med rapporteringsrutinene i Scanatura. Mobiltelefon må takast med i elva av fiskar (eller av kleppar/fiskefølge), for fortløpende å kunne rapportere fangst. Om fisk er avlivet skal fangstrapport/-kvittering kunne fremvises kort tid etter at fisken er landet!
 

HUSK Å RAPPORTERE ALL FANGST, BÅDE FANGET OG GJENUTSATT FISK, og fortrinnsvis med en gang direkte fra elven!  

Pass på å rapportere på riktig kortnummer for den strekningen fisken er fanget.
Fangstrapportering kan gjøres på følgende måter:

- www.laerdalselvi.no, klikk FANGSRAPPORTERING i menylinjen øverst.
- www.scanatura.no, velg Laksefiske - Registrere fangst (Link sendt deg på e-post). Rapporteringsrutinen fungerer godt for håndholdte enheter.


VIKTIG INFORMASJON:

- Gjer deg kjend med god praksis for skånsom kroking (varsom med dypt- og saktegående redskap), kamp (unngå for spinkel redskap), og gode rutiner for handtering av fisk ved landing og gjenutsetting. Ved gjenutsetting, hold fisken mest mulig i vannet, i hoven, og minst mulig direkte håndtering. Fisken må ikke løftes etter halen. Gi fisken god tid til å hente seg inn før den slippes.

- Det oppfordres til å gå to og to på elven, slik at en kan hjelpes ad ved landing, avkroking og gjenutsetting. (Spesielt på stor elv!) Benytt skånsom hov med heklet knuteløst nett, gjerne gummiert, og bruk gjerne gummihanske. Benytt kroktang for å løsne krok skånsomt fra kjeften.

- Gjør deg kjent med art og kjønnsbestemmelse, samt forholdet lengde og vekt typisk for Lærdalslaks og -sjøørrett.

- Merk gjerne stangen fra korkenden med tapemerker for lengdemål for enkel bedømming av fiskens lengde/størrelse før den settes tilbake, spesielt for å vise minste-/maksimumsmål for sjøørret (min 45cm  / maks 60cm).

- I 2021 er all laks fredet (se Fiskeregler 2021), dvs. det skal ikke fiskes aktivt etter laks, og all laks skal gjenutsettes med mindre den er skadet og må avlives.. Skulle en allikevel få laks, skal denne også måles og registreres i Scanatura. Er du i tvil om det er laks eller sjøørret, sett fisken tilbake.

- Fisk som er kroket lang ned i svelget og som blør fra gjellene, uansett kjønn og størrelse, SKAL avlivast og rapporterast som fanga i Scanatura, og all avlivet laks og sjøørret utenfor angitt størrelse begrensning skal rapporteres og leveres til elveeier straks!

- Ved klippet fettfinne og arr bak i buken, vil fisken ha et akustisk merke i buken. Fisken skal da avlives og merket hentes ut og nummeret rapporteres i Scanatura med vekt, lengde etc. og merket leveres til utleigar. Dusør.

- Se etter fang- og slipp merke i ryggfinnen (Ta om mulig bilde av merkenummeret og noter dette i Scanatura (egne felt). Kan være gjenfangst av fisk merket tidligere sesonger! Dusør!)

- Ved fotografering, ikke hold fisken ute av vannet mer enn strengt tatt nødvendig (sekunder), og vær varsom med å klemme i buken bak brystfinnene. Ta helst bilder hvor fisken fortsatt befinner seg i vannet.

- Husk å ta skjellprøve av all avlivet fisk, all laks og all stor sjøørret!

- All avlivet fisk skal skannes for PIT tag (Passive Integrated Transponder tag), før den sløyes. PIT merket er injisert i buken, men kan også sitte i muskelkjøttet.  Obs - Merket er en liten ampulle av glass.

Håndholdt elektronisk avleser er delt ut til hver av strekningene.

- Spesielt årets smålaks og mellomlaks kan være PIT merket. Denne kan evt. skannes ved elven før gjenutsetting også.

 

TIDSRIKTIG RAPPORTERING:

Det stilles krav til tidsriktig innrapportering av fangst. Utleier eller den han/hun har oppnevnt, skal om nødvendig bistå med rapportering av fangster og evt. innredigering av detaljer/bilder knyttet til enkeltfangster. Utleier er ansvarlig for å følge opp at alle fiskerne rapporterer all fangst forløpende!

Rapporteringen skal kvalitetssikres på ukesbasis slik at samlet fangst er à jour og tilgjengelig for styret i Lærdal Elveeigarlag hver mandag morgen.

 

VEL MØTT OG SKITT FISKE!