Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Vakkert og vilt i Sogn

Lærdalselvi blir ofte kalla ”Dronninga blant lakseelvar”. Dronningnamnet kjem nok av at at Kong Harald  fiska i elvi frå han vart 14 år gamal og både Kongen og Dronning Sonja har vore faste gjester i  dei fleste åra det har vore fiske i elvi.

Lærdalselvi har sitt utspring på Filefjell og Hemsedalsfjellet der Austlandet møter Vestlandet og ligg fullt ut i Lærdal kommune. Elva svingar seg nedover Borgund og Lærdal gjennom tronge juv, og over flate elvesletter, før ho til slutt renn ut i Sognefjorden ved Lærdalsøyri. Elvi er i dag lakseførande dei nederst 25 kilometerane, men det er bygd laksetrapper, slik at laks og sjøaure kan gå 17 km. lenger opp i vassdraget.  Det er også fjellaure i varssdaget, då hovudsakleg i ikkje lakseførande del av elva

Utleige av laksefiske i elvi  har sin historie heilt tilbake til ca. 1850 og  har sett sine spor i bygdi med utleigehus/hotell og klepparmiljø.  På -70 og -80 talet var  snittfangstar på 6 – 8 tonn laks pr. år , med toppår på over 20 tonn. Lærdalselvi er og ei god sjøaureelv, men det er først dei siste åra ein har fått pålitelege fangstattestikkar for sjøaure.

 I 1996 vart det oppdaga at Lærdalselvi var infisert av parasitten gyrotactilus salaris. Laksetrappene i elvi vart då stengde for å  avgrense spreiningfaren til øvre del og vil tidlegast bli opna att når elvi vert friskmeldt. Elvi har vore behandla med både rotenon og aluminiumsulfat, sist i 2011/2012, då   hovudsakleg med aluminiumsulfat . På alle prøvetakingar etter siste behandling,  har det ikkje vore avdekt gyro i elvi og  dersom det ikkje vert oppdaga gyro, vil elva bli friskmeldt hausten 2017. I og med at det alt vesentlege av fisken overlevde behandlingane i 2011/2012, vart det opna for eit noko avgrensa fiske i elvi. frå sesongen 2013. Det vart i 2016 fanga samla 1128 laks i elva. Gjennomsnittsvekta på laksen er ca. 7 kg.  Deler av nedslagsfeltet er utbygd for kraftproduksjon. Det er Østfold Energi AS som er utbyggjer og drivar av kraftanlegget.

Ein vil her kort nemne at all holaks skal setjast ut att og at fisket må avsluttast den aktueller dagen for fiskar som avlivar laks. Det er  kun tillete å fiske med fluge der flugelina utgjer kastevekta i heile elva i heile fiskesesongen. Sjøaurefiske er berre tillete med einhands flugestang på maksimum  10 fot.  Switchstenger kan kun nyttast som ein-handsstenger. Uttaket  av sjøaure skal avgrensast  til fisk mellom 1,2 kg( ca.45  cm.) og 2,5 kg.( ca 60 cm). Alt fiskeutstyr skal desinfiserast både før og etter fiske.Ein får utlevert stdfesting på at slik desinfisering har funne stad.