Elveside/Vedtekter

VEDTEKTER FOR  RAUMA ELVEEIERLAG SA

Vedtatt på iverksettingsmøtet 30. april 2015. Videreført organisering av 01.01.1975.

Ayna Heilong
onsdag 11.mars 2020 / 07:54

VEDTEKTER FOR  RAUMA ELVEEIERLAG SA

 

§ 1 RAUMA ELVEEIERLAG SA

Rauma elveeierlag SA, heretter kalt laget, er en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av Raumavassdraget (unntatt Istra) som fører anadrome laksefisk i Rauma kommune.

Laget er registrert som SA i Brønnøysundregistrene og har forretningskontor i Rauma kommune.

Det enkelte medlem plikter å gi styret nødvendige opplysninger for beregning av årlig forvaltningsavgift, jfr. § 10 Finansiering av laget.

 

§ 2 Formål

Laget er opprettet i medhold av bestemmelsene i «Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk» og ivaretar de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskloven med tilhørende forskrifter. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene, innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning.

Laget er felles kontaktledd mellom lagets medlemmer, offentlige myndigheter og eventuelt andre som berører lagets formål.

Laget har ikke erverv som formål. Det enkelte medlem i laget disponerer egen fiskerett, eventuelt i samarbeid med andre medlemmer.

 

§ 3 Ansvar

Laget er et SA og medlemmene har ansvar i samsvar med andelene i laget.

Laget har ikke anledning til å finansiere drift eller tiltak gjennom opptak av lån eller tilsvarende finansieringstiltak, med mindre dette skjer gjennom at medlemmene frivillig forskutterer utgifter mot senere fratrekk i skyldig forvaltningsavgift.

 

§ 4 Andeler

Alle med fiskerett i det området som er definert i § 2, er med i laget og må følge de vedtak som blir fattet. Det er ikke mulig å melde seg ut av laget, med mindre fiskeretten selges. Ved alle eiendomsoverdragelser skal tidligere eier rapportere navn og adresse på ny eier til laget.

Dersom en eiendom blir delt, og den fradelte parsellen får fiskerett, blir den fradelte eiendommen automatisk med i laget. Størrelsen på andelen må avtales mellom kjøper og selger og rapporteres omgående til laget av selger. Hovedbruket sin andel skal i tilfelle reduseres tilsvarende.

Andelene i laget er de samme som ved boniteringen av Raumavassdraget utført av Øivind Vasshaug. Etter klagebehandling, dannet andelene grunnlag for innmelding i det nyorganiserte Rauma Elveeierlag fra 01.01.1975. Andelene består av summen av fiske- og produksjonspoeng, justert for fiskesesongens lengde, slik at hver påbegynt 100 poeng, gir 1 stemme i laget. Det enkelte medlem/eiendom sine andeler og stemmetall, framgår av oversikten i § 16.

Laget kan revidere poengberegningen i særskilte tilfeller – dersom det for eksempel skulle inntreffe dramatiske endringer i de naturlige forholdene i vassdraget.

Andelene i sameier (felles elv) tildeles felles. Alle medeierne i sameiet (felles elv) kan delta på årsmøtet, men sameiet (felles elv) utpeker en person som avgir stemme for disse andelene.

 

§ 5 Årsmøtet

1. Konstituering

Årsmøtet er lagets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Styret sender skriftlig innkalling med to ukers varsel. Det skal sammen med innkallingen sendes ut sakliste, årsmelding, regnskap, budsjettforslag og innstilling fra valgnemnda. Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må være mottatt av styret før 1. januar. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

Fiskerettshaver kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Et medlem kan kun representere to fiskerettshavere i tillegg til seg selv. Ektefelle eller samboer kan møte og stemme uten særskilt fullmakt.

 

2. Flertallsvedtak

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) mellom de frammøtte. Ved avstemming over vanlige lagssaker (årsmelding, årsregnskap og valg) stemmes det med 1 stemme pr. medlem. Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved godkjenning av årsmelding og årsregnskap. Hvis det skal behandles forslag som kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser for det enkelte medlem, og ved vedtektsendring, kan det enkelte medlem kreve avstemming etter andeler.  Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitt. Likt stemmetall ved valg, blir avgjort ved loddtrekning. Ved avstemming forøvrig, har møteleder dobbeltstemme.

 

3. Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder.

 2. Godkjenne innkalling og sakliste.

 3. Velge referent. Samtlige frammøtte underskriver protokollen hvis det er praktisk mulig.

 4. Velge to medlemmer til telle- og fullmaktskomité.

 5. Behandle styrets årsmelding, årsregnskap og budsjettforslag.

 6. Velge de styremedlemmer med personlige varamedlemmer som er på valg.

 7. Velge leder hvert år.

 8. Velge en revisor med varamedlem for to år.

 9. Velge valgnemnd med personlige varamedlemmer, jfr. vedtektenes § 8.

10. Behandle innkomne saker.

11. Oppnevne aktuelle nemnder/utvalg etter forslag fra styret.

12. Vedta eventuelle godtgjørelser for tillitsvalgte i styrer og nemnder etter forslag fra valgnemnda.

       Videre skal årsmøtet dersom det er aktuelt:

13. Behandle styrets sitt forslag til fiskeregler, oppsyn, fiskekultivering, fangstregistrering, overvåkning, nødvendig informasjon til rettighetshavere og fiskere, organisering og drift av desinfeksjonsstasjoner og andre smitteverntiltak, vedta å utarbeide/oppdatere driftsplan og eventuell endring av forvaltningsavgift og vedtekter.

 

4. Protokoll

Det skal føres møteprotokoll for årsmøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer av laget.

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer, regnet etter andel, krever det. Innkalling og saksbehandling følger reglene for det ordinære årsmøtet.

 

§ 7 Styret

Laget blir ledet av et styre på fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år. Styret skal ha to medlemmer fra nedre del av elva, to fra midtre del og en fra øvre del. Styret konstituerer seg selv. Styret kan engasjere regnskapsfører.

Styret er vedtaksført når minst tre styremedlemmer eller deres varamedlemmer møter. Ved likt stemmetall i styret, har lederen dobbeltstemme.

 Styret skal blant annet:

  1. Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med regnskap for foregående år og utarbeide budsjett.  

  2.  Arbeide for rasjonell drift av laget i samsvar med formålsparagrafen.

  3. Utarbeide forslag til:

      - driftsplan for vassdraget.

      - fiskeregler, fiskekultivering, oppsyn og fangstregistrering.

      - årlig forvaltningsavgift.

     -  aktuelle nemnder/utvalg.

  4.  Administrere innkreving av forvaltningsavgift og sørge for at alle medlemmene retter seg etter

       regler vedtatt på årsmøtet. Styret skal kontinuerlig vurdere om gytebestandsmålet oppnås.  

       Styret skal vedta og iverksette nødvendige tiltak i den sammenheng (f. eks. utsettingspåbud).  

  5.  Sørge for at laget blir registrert i de offentlige register som loven krever eller som ansees

       hensiktsmessig.

  6.  Sørge for at alle nødvendige, offentlige tillatelser blir innhentet for gjennomføring av driftsplan

       eller andre tiltak i vassdraget.

  7.  Samle inn oppgaver over oppfisket kvantum og leieinntekter. Ha ansvar for overvåkning av

        laks- og aurestammen i vassdraget og holde god kontakt med relevante forvaltnings-

        myndigheter og omliggende elver.

  8.  Holde medlemslisten oppdatert.

  9.  Arbeide for at elvas fiskeressurser blir utnyttet i tråd med vedtak på årsmøtet. Påse at fiske/

       -produksjon/-opplevelsen ikke blir forringet/redusert av private eller offentlige inngrep i og

       langs vassdraget og påtale/gi uttale i slike saker på vegne av laget.

 10. Varsle Miljødirektoratet via Fylkesmannen om manglende fangstrapportering eller brudd på

        fellesforvaltningens bestemmelser om fisket.

 11. Føre protokoll fra styremøtene.

 

§ 8 Valgnemnd

Valgnemnda skal ha tre medlemmer med personlige varamedlemmer slik at alle tre deler av vassdraget er representert.  Det enkelte medlem fungerer i tre år. Lengstsittende medlem leder  nemnda.  Årsmøtet vil derfor vanligvis velge ett nytt medlem med varamedlem hvert år. Medlemmer som foreslås til styreverv, går ut av nemnda og blir erstattet på årsmøtet.  

 

§ 9 Arbeidsår og forpliktelse

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Laget forpliktes av styreleder sammen med ett styremedlem.

 

§ 10 Finansiering av laget

Alle medlemmer skal hvert år betale forvaltningsavgift som fastsettes av årsmøtet. Per i dag er denne på 7,5 % av inntekter fra netto utleie av fiskerett (uten moms). Det enkelte medlem plikter å gi lagets styre nødvendige opplysninger for beregning av årlig forvaltningsavgift, jfr. § 1. Dersom oppgave ikke mottas, kan styret fastsette forvaltningsavgiften etter skjønn.

Medlemmer som ikke har inntekt fra fiskeretten, fritas for forvaltningsavgift, men betaler årlig kr. 100 for å få saksdokumenter utskrevet på papir tilsendt. Oversending til oppgitt e-postadresse er gratis. For eiendommer som ligger i sameie (felles elv), fordeles utgiftene likt mellom de sameieberettigede (felles elv) dersom ikke annen fordeling er innberettet til laget.

Det kan pålegges purregebyr etter statens satser dersom forvaltningsavgiften ikke er betalt. Styret har fullmakt til å tvangsinndrive ubetalt forvaltningsavgift jfr. Laks- og innlandsfisklovens § 25, åttende ledd, enten ved inkasso eller gjennom Namsmannen.

Laget kan videre finansiere tiltak ved at det søkes om offentlige tilskudd.

Eventuelt regnskapsmessig årsoverskudd skal godskrives egenkapital.

 

§ 11 Fangstregistrering

Alle som fisker i elva, også rettighetshaverne selv, må registrere fangstdata etter retningslinjer vedtatt på årsmøtet. Rettighetshaver er ansvarlig for registreringen og at opplysningene blir oppgitt   til styret, også når denne selger fiskekort eller leier ut fiskeretten. Styret skal varsle Miljødirektoratet via Fylkesmannen om manglende fangstrapportering hvis forholdet ikke lar seg løse lokalt. Manglende fangstregistrering kan medføre at det ikke åpnes for fiske på den aktuelle strekning.

 

§ 12 Tiltak i vassdraget

Laget kan stå som tiltakshaver for vassdragstiltak innenfor lagets område, jfr. Vannressursloven og Laks- og innlandsfiskloven. Vassdragstiltaket må gå fram av vedtatt driftsplan, og de nødvendige, offentlige tillatelser må være innhentet. Dersom det viser seg at grunneier/rettighetshaver blir påført skade som følge av tiltaket, gjelder reglene i Vassressursloven om skjønn og erverv av rettigheter.

 

§ 13 Vedtektsendring

Endring i disse vedtektene vedtas av lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall blant de avgitte stemmene.

 

§ 14 Tvister

Tvister mellom andelseierne eller mellom medlem og laget som har sitt utspring i lagets virksomhet, skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, kan partene bli enige om å avgjøre tvisten ved voldgift med fiskeforvalteren hos Fylkesmannen i Møre og                        Romsdal som enedommer. Blir partene ikke enige om voldgift, avgjøres tvisten av de ordinære domstolene med verneting i den kommune foretaket har sitt forretningskontor.

 

§ 15 Oppløsning

Laget kan ikke oppløses før det eventuelt åpnes for det i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk.  I så tilfelle kan det fattes vedtak om oppløsning av laget med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det har blitt fremmet tilsvarende forslag på forrige årsmøte. Minst halvparten av andelene må være representert. Møter ikke så mange, kan forslag om nedleggelse vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall regnet ut fra de frammøtte andelene.

Ved oppløsning skal lagets aktiva settes av i et fond til fremme av sportsfiske etter laks og sjøaure, styrt av Rauma kommune.

 

§ 16 Andelsfordeling/stemmer

Det føres en separat medlemsliste med andelsfordeling. Det er totalt 448 346 andeler (poeng) i laget.