Laksefiske i Rauma

Rauma har en lang sportsfiskehistorie, og det var gledelig å meddele at elva fra 2021 ble åpnet for forsiktig fiske. 

Rauma Elv Fivafossan. Fotograf: Anunatak AS
Fiskeregler

Fiskeregler i lakseførende del av Rauma-vassdraget (unntatt Istra) fra 2023

Alle som får muligheten til å fiske i Rauma elv, plikter å gjøre sitt ytterste for å følge fiskereglene. De er innført for å sikre og øke den positive utviklingen som nå skjer. Brudd på fiskereglene er tarvelig oppførsel mot laksen!

Det er også viktig å poengtere at forbudet mot laksefiske med kilenøter i Romsdalsfjorden kan øke fiskeoppgangen. Denne økningen skal i størst mulig grad komme den naturlige gytingen til gode, heller enn å tas ut som avlivet fangst av den enkelte fisker. Poenget er ikke å fiske flest timer eller å fange flest mulig fisk – fiskeopplevelsen er det viktigste. 2021 ble det dårligste året for laksefiske i Norge noen gang. Fangsten i 2022 var noe høyere. Mange laksestammer er på rødlista og flere elver er stengt. Enhver gjenutsatt laks øker gytebestanden. Oppdrettslaks, pukkellaks og laks med annet opphav enn Rauma elv (fettfinneklipt), skal avlives hele fiskesesongen og kan beholdes av fiskeren.

 1. Alle som skal fiske etter fylte 18 år (også grunneierne), må hvert år løse Rauma-kortet hos Elveguiden, og rapportere om fisket der.

  Raumakortet er i utgangspunktet gratis, men den enkelte elveeier kan kreve at fiskere over 18 år betaler kr 100 som tilfaller Rauma elveeierlag når kortet løses. Elveeierlaget har mange lovpålagte oppgaver som koster penger. Rauma-kortet omfatter alt fiske i Raumavassdragets lakseførende del det året det er løst (unntatt Istra).

  Fiskereglene og den enkeltes uttaks-kvote beskrives også i Rauma-kortet.

  Alle over 18 år må løse fiskeravgiftskort (eventuelt være omfattet av familiekort).

  Ved løsning av Rauma-kortet forplikter innehaveren seg til å respektere fiske- og uttaksreglene.

  Brudd på reglene kan utløse gebyr og/eller utestengelse.

 2. Alt fiskeutstyr skal være forskriftsmessig tørket før det brukes og etter bruk, hvis utstyret tas med til andre elver.

  Det er desinfeksjonsstasjoner ved Åndalsnes camping og Trollveggen camping.
   
 3. Sjøaure/brunaure er totalfredet. Eventuelle slike som fanges ved fisket, skal settes mest mulig uskadet tilbake. De rapporters som gjenutsatt aure. Minstemålet for laks er 35 cm.
   
 4. Fisketiden er fra og med 1. juni til og med 31. august. Elva er stengt fra kl. 22:00 – 06:00.
   
 5. Tillatt fiskeredskap er flue (gjerne enkelkroket) og sluk (helst skjesluk) og spinner av typen Mepps (Devonspinner er ikke tillatt). Hvis sluken har dregg med 3 kroker, skal minst en av krokene klippes bort.

  Da fisk skal gjenutsettes, er det en stor fordel å bruke hov med knuteløst gumminett. Fiskeren må ha målbånd, krokutløser og avbitertang. Det er alltid lettere å gjenutsette fisk når en er to. Den som ikke føler å beherske gjenutsetting, skal ikke fiske alene. Det er i dag enkelt å ha telefonkontakt med andre fiskere/hjelpere.
   
 6. All fangst og gjenutsetting skal rapporteres fortløpende på elveguiden.no eller app, og senest midnatt fangstdato. 

  Fangstrapporteringen til Elveguiden er bare tilgjengelig for styret og eventuelt oppsyn.
   
 7. 1. juni – 15. juli er det kun tillatt å avlive og beholde rømt oppdrettslaks, pukkellaks og laks med annet opphav enn Rauma for eksempel fettfinneklipte fra Eira. All annen laks skal settes skånsomt ut igjen. Fra og med 15. juli – 31. august er all hunnlaks fredet. I denne tiden kan hannlaks beholdes/må gjenutsettes i henhold til reglene i Rauma-kortet. Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk, også oppdrettslaks og pukkellaks.
   
 8. Det er ikke tillatt å fiske fra bruer som krysser elva. 
   
 9. Kun levedyktig fisk skal gjenutsettes. Fisk som dør ved fangst og som skulle vært gjenutsatt, rapporteres med en gang som død ved fangst.

  Slik død fisk tilhører Rauma elveeierlag SA. Fiskeren leverer død fisk til fiskekortutstederen som oppbevarer fisken og leverer den elveeierlaget etter nærmere avtale. Husk skjellprøve. Elveeierlaget vil alltid beholde hodet for otolittkontroll.

Noen fisk vil uunngåelig dø ved fangst. Så lenge en har gjort sitt beste for å følge regelverket, skal ingen være redd for å melde fra om fisk død ved fangst. Hvis samme fisker/fiskegjeng til stadighet opplever at fisk dør, vil elveeierlaget gjerne ha en samtale med fiskeren for å gi gode råd om redskapsbruk og gjenutsetting.

Regler for uttak og gjenutsetting

 • Auren er totalfredet. Aure som dør ved fangst, skal innleveres.
 • Oppdrettslaks, pukkellaks og merket eller fettfinneklipt laks fra andre elver (f.eks. Eira) skal avlives og beholdes av fiskeren.
 • Døgnfredning kl. 22:00 – 06:00.
 • All hunnlaks er fredet og skal gjenutsettes hele sesongen.
 • Hannlaks kan kun beholdes etter fastlagt system 16. juli – 31. august.
 • Ved tvil om kjønnet, skal laksen gjenutsettes. Slik laks regnes som hunnlaks.


Fiskeregler for laks (unntatt oppdrettslaks, pukkellaks og laks fra andre elver):

1. juni – 15. juli: All laks skal gjenutsettes mest mulig skånsomt.

Det skal rapporteres fortløpende til Elveguiden via nettsiden eller app. Det er faste rubrikker som skal fylles ut. Disse rapportene er kun tilgjengelig for styret i elveeierlaget og oppsynsmyndighet. Ved gjenutsetting skal fiskens lengde rapporteres. Fisk som dør/må avlives er Rauma elveeierlag SA sin eiendom og skal innleveres sammen med skjellprøve og lengdemål. Brudd på disse reglene er straffbart.

16. juli – 31. august (begge datoer inkludert): All hunnlaks skal gjenutsettes. Det betyr at første hannlaks som fanges fra og med 16. juli kan, om ønskelig, beholdes. Hvis første hannlaks gjenutsettes, skal hannlaks nr. 2, 3 og 4 likevel gjenutsettes. Hannlaks nr. 5 kan, om ønskelig, beholdes: Hvis hannlaks nr. 5 gjenutsettes, skal hannlaks nr. 6, 7, 8, 9 og 10 likevel gjenutsettes. Uttak og gjenutsetting skal følge fastlagt system. Dette dokumenteres best ved fortløpende rapportering. Fiskeren kan altså ikke selv velge å beholde stor hannlaks og gjenutsette liten. Hvis du er i tvil om kjønnet, skal laksen gjenutsettes. Død laks som i henhold til fiskereglene skulle vært gjenutsatt, skal innleveres til elveeierlaget sammen med skjellprøve og lengdemål.

Fiskeren kan, om ønskelig, beholde hannlaks nr. 1 som fanges   
Fiskeren må gjenutsette hannlaks nr. 2, 3 og 4 som fanges    
Fiskeren kan, om ønskelig, beholde hannlaks nr. 5 som fanges
Fiskeren må gjenutsette hannlaks nr. 6, 7, 8, 9 og 10 som fanges
Fiskeren kan, om ønskelig, beholde hannlaks nr. 11 som fanges
Fiskeren må gjenutsette hannlaks nr. 12, 13, 14, 15, 16 og 17 som fanges
Fiskeren kan, om ønskelig, beholde hannlaks nr. 18 som fanges
Fiskeren må gjenutsette hannlaks nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25 som fanges
Fiskeren kan, om ønskelig, beholde hannlaks nr. 26 som fanges 
o.s.v. 

Generell beskrivelse av fisket

Etter rotenonbehandlinger i 2013 og 2014, ble Rauma-vassdraget friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris 1. november 2019. Det er siden 2015 satt ut vel 5 millioner lakseunger/-egg og knapt 2,7 millioner aurer. Selv om lakseoppgangen har doblet seg hvert år de tre siste årene, er vi fremdeles langt fra å nå gytebestandsmålet på 5 216 kg hunnlaks. For å sikre at vi når GBM med god margin, har Rauma elveeierlag SA innført både fiske-, fangst- og uttaksbegrensninger. Alle som ønsker et friskt og selvreproduserende vassdrag, må gjøre sitt ytterste for å følge fiskereglene. De er innført for å sikre og øke den positive utviklingen som er i gang. Brudd på fiskereglene er tarvelig oppførsel mot laksen. Det er også viktig å poengtere at forbudet mot laksefiske med kilenøter i Romsdalsfjorden vil øke fiskeoppgangen. Denne økningen skal i størst mulig grad komme den naturlige gytingen til gode, heller enn å tas ut som avlivet fangst av den enkelte fisker. Poenget er ikke å fange flest mulig fisk. Det er selve fiskeaktiviteten og -opplevelsen som er det viktigste. Husk også at en gjenutsatt fisk vanligvis ikke blir fanget igjen på sportsredskap. Enhver gjenutsatt fisk øker gytebestanden. Mange laksestammer er sterkt presset og mange elver er stengt for fiske. En laksegenerasjon er 5 – 6 år gammel i gjennomsnitt. Det tar derfor mange år å bygge opp svake bestander.