Laksefiske i Rauma

Rauma har en lang sportsfiskehistorie, og det var gledelig å meddele at elva fra 2021 ble åpnet for forsiktig fiske. 

Rauma Elv Fivafossan. Fotograf: Anunatak AS
Fiskeregler

Fiskeregler i lakseførende del av Rauma-vassdraget (unntatt Istra) fra 2022

Alle som får muligheten til å fiske i Rauma elv, plikter å gjøre sitt ytterste for å følge fiskereglene. De er innført for å sikre og øke den positive utviklingen som nå skjer. Brudd på fiskereglene er tarvelig oppførsel mot laksen!

Det er også viktig å poengtere at forbudet mot laksefiske med kilenøter i Romsdalsfjorden kan øke fiskeoppgangen. Denne økningen skal i størst mulig grad komme den naturlige gytingen til gode, heller enn å tas ut som avlivet fangst av den enkelte fisker. Poenget er ikke å fiske flest timer eller å fange flest mulig fisk – fiskeopplevelsen er det viktigste. 2021 ble det dårligste året for laksefiske i Norge noen gang. Mange laksestammer er sterkt presset og mange elver er stengt for fiske. Mange laksestammer er på rødlista. Enhver gjenutsatt laks øker gytebestanden.

 1. Alle som skal fiske etter fylte 18 år (også grunneierne), må kjøpe Rauma-kortet på Elveguiden.no og betale kr. 100,– i kultiveringsavgift til Rauma elveeierlag SA. Elveeierlaget har mange lovpålagte oppgaver som koster penger. Rauma-kortet omfatter alt fiske i Raumavassdragets lakseførende del (unntatt Istra) det året det er løst. Fiskereglene og den enkeltes uttaks-kvote beskrives i Rauma-kortet. Alle over 18 år må løse fiskeravgiftskort. Ved løsning av Rauma-kortet forplikter innehaveren seg til å respektere fiske- og uttaksreglene. Brudd på reglene kan utløse gebyr og/eller utestengelse.
   
 2. Alt fiskeutstyr skal være forskriftsmessig tørket før det brukes og etter bruk, hvis utstyret tas med til andre elver. Det er desinfeksjonsstasjoner ved Åndalsnes camping og Trollveggen camping.
   
 3. Sjøaure/brunaure er totalfredet. Eventuelle slike som fanges ved fisket, skal settes mest mulig uskadet tilbake. De rapporters som gjenutsatt aure. Minstemålet for laks er 35 cm.
   
 4. Fisketiden er fra og med 1. juni til og med 31. august. Elva er stengt fra kl. 22:00 – 06:00.
   
 5. Tillatt fiskeredskap er flue (gjerne enkelkroket) og sluk (helst skjesluk). Hvis sluken har dregg med 3 kroker, skal minst en av krokene klippes bort. Da fisk også skal gjenutsettes, er det en stor fordel å bruke hover med knuteløst gumminett. Fiskeren må ha målbånd, krokutløser og avbitertang. Det er alltid lettere å gjenutsette fisk når en er to. Den som ikke føler å beherske gjenutsetting, skal ikke fiske alene. Det er i dag enkelt å ha telefonkontakt med andre fiskere.
   
 6. All fangst og gjenutsetting skal rapporteres fortløpende på Elveguiden.no og senest dagen etter fangstdato. Det er fint om gjenutsatt fisk kan bekreftes av annen person. Fangstrapporteringen på Elveguiden.no er bare tilgjengelig for styret og eventuelt oppsyn, samt eierne for egen eiendom.
   
 7. 1. juni – 15. juli er det kun tillatt å avlive rømt oppdrettslaks og laks med annet opphav enn Rauma for eksempel fettfinneklipte fra Eira. All annen laks skal settes skånsomt ut igjen. Fra og med 15. juli – 31. august er all hunnlaks fredet. I denne tiden kan hannlaks beholdes/må gjenutsettes i henhold til reglene i Rauma-kortet. Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk.
   
 8. Det er ikke tillatt å fiske fra bruer som krysser elva. 
   
 9. Kun levedyktig fisk skal gjenutsettes. Fisk som dør ved fangst og som skulle vært gjenutsatt, rapporteres med en gang som død ved fangst. Fisk som er så skadet at den ikke kan gjenutsettes, avlives og rapporteres som avlivet. Begge kategorier død fisk tilhører Rauma elveeierlag SA. Fiskeren leverer død fisk til fiskekortutstederen som oppbevarer fisken og leverer den elveeierlaget etter nærmere avtale. Husk skjellprøve. Elveeierlaget alltid vil beholde hodet for otolitt-kontroll.

Noen fisk vil uunngåelig dø ved fangst. Så lenge en har gjort sitt beste for å følge regelverket, skal ingen være redd for å melde fra om fisk død ved fangst. Hvis samme fisker/fiskegjeng til stadighet opplever at fisk dør, vil elveeierlaget gjerne ha en samtale med fiskeren for å gi gode råd om redskapsbruk og gjenutsetting.

Regler for uttak og gjenutsetting

All aure er fredet og skal gjenutsettes hele sesongen.
All hunnlaks er fredet og skal gjenutsettes hele sesongen.
Hannlaks kan kun beholdes etter fastlagt system 16. juli – 31. august.

1. juni – 15. juli: Det er kun lov å avlive/beholde rømt oppdrettslaks og/eller laks med annet opphav enn Rauma, f. eks. fettfinneklipt fra Eira. All annen fisk, laks som aure,skal gjenutsettes mest mulig uskadet. Det skal rapporteres fortløpende til Elveguiden.no som har faste rubrikker som skal fylles ut. Disse rapportene er kun tilgjengelig for styret i elveeierlaget, eventuell oppsynsmyndighet og den enkelte eier for egen eiendom. Ved gjenutsetting skal fiskens lengde rapporteres. Hvis det er mulig, skal gjenutsetting bekreftes av annen person. Det skal tas skjellprøve og lengdemål av all avlivet fisk. All avlivet laks er Rauma elveeierlag SA sin eiendom og skal innleveres. Brudd på fiskereglene er straffbart.

16. juli – 31. august (begge datoer inkludert): All hunnlaks skal gjenutsettes. Første hannlaks som fanges fra og med 16. juli kan, om ønskelig, beholdes. Hvis første hannlaks beholdes, skal hannlaks nr. 2, 3 og 4 likevel gjenutsettes. Hannlaks nr. 5 kan, om ønskelig, beholdes: Hvis hannlaks nr. 5 gjenutsettes, skal hannlaks nr. 6, 7, 8, 9 og 10 likevel gjenutsettes. Uttak og gjenutsetting skal følge fastlagt system. Dette dokumenteres best ved fortløpende rapportering Fiskeren kan altså ikke selv velge å beholde stor hannlaks og gjenutsette liten. Hvis du er i tvil om kjønnet, skal laksen gjenutsettes.

Fiskeren kan, om ønskelig, beholde hannlaks nr. 1 som fanges   
Fiskeren må gjenutsette hannlaks nr. 2, 3 og 4 som fanges    
Fiskeren kan, om ønskelig, beholde hannlaks nr. 5 som fanges
Fiskeren må gjenutsette hannlaks nr. 6, 7, 8, 9 og 10 som fanges
Fiskeren kan, om ønskelig, beholde hannlaks nr. 11 som fanges
Fiskeren må gjenutsette hannlaks nr. 12, 13, 14, 15, 16 og 17 som fanges
Fiskeren kan, om ønskelig, beholde hannlaks nr. 18 som fanges
Fiskeren må gjenutsette hannlaks nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25 som fanges
Fiskeren kan, om ønskelig, beholde hannlaks nr. 26 som fanges 
o.s.v. 

Generell beskrivelse av fisket

Etter rotenonbehandlinger i 2013 og 2014, ble Rauma-vassdraget friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris 1. november 2019. Det er siden 2015 satt ut vel 5 millioner lakseunger/-egg og knapt 2,7 millioner aurer. Selv om lakseoppgangen har doblet seg hvert år de tre siste årene, er vi fremdeles langt fra å nå gytebestandsmålet på 5 216 kg hunnlaks. For å sikre at vi når GBM med god margin, har Rauma elveeierlag SA innført både fiske-, fangst- og uttaksbegrensninger. Alle som ønsker et friskt og selvreproduserende vassdrag, må gjøre sitt ytterste for å følge fiskereglene. De er innført for å sikre og øke den positive utviklingen som er i gang. Brudd på fiskereglene er tarvelig oppførsel mot laksen. Det er også viktig å poengtere at forbudet mot laksefiske med kilenøter i Romsdalsfjorden vil øke fiskeoppgangen. Denne økningen skal i størst mulig grad komme den naturlige gytingen til gode, heller enn å tas ut som avlivet fangst av den enkelte fisker. Poenget er ikke å fange flest mulig fisk. Det er selve fiskeaktiviteten og -opplevelsen som er det viktigste. Husk også at en gjenutsatt fisk vanligvis ikke blir fanget igjen på sportsredskap. Enhver gjenutsatt fisk øker gytebestanden. Mange laksestammer er sterkt presset og mange elver er stengt for fiske. En laksegenerasjon er 5 – 6 år gammel i gjennomsnitt. Det tar derfor mange år å bygge opp svake bestander.