Laksefiske i Rauma

Rauma har en lang sportsfiskerhistorie, og det er gledelig å meddele at elva fra i år 2021 blir åpnet for forsiktig fiske. 

Rauma Elv Fivafossan. Fotograf: Anunatak AS

Mer tekst her

Fiskeregler

FISKEREGLER I LAKSEFØRENDE DEL AV RAUMA-VASSDRAGET (UNNTATT ISTRA) FRA 2021

1. Alle som skal fiske etter fylte 18 år (også grunneierne), må kjøpe Rauma-kortet på Elveguiden.no betale kr. 100,- i kultiveringsavgift til Rauma elveeierlag SA. Elveeierlaget har mange lovpålagte oppgaver som koster penger. Rauma-kortet omfatter alt fiske i Raumavassdragets lakseførende del (unntatt Istra) det året det er løst. Fiskereglene og den enkeltes uttaks-kvote beskrives i Rauma-kortet. Alle over 18 år må løse fiskeravgiftskort. Ved løsning av Rauma-kortet forplikter innehaveren seg til å respektere fiske- og uttaksreglene. Brudd på reglene kan utløse gebyr og/eller utestengelse.

2. Alt fiskeutstyr skal være forskriftsmessig tørket før det brukes og etter bruk, hvis utstyret tas med til andre elver. Det er desinfeksjonsstasjoner ved Åndalsnes camping og Trollveggen camping.

3. Sjøaure/brunaure er totalfredet. Eventuelle slike som fanges ved fisket, skal settes mest mulig uskadet tilbake. De rapporters som gjenutsatt aure. Minstemålet for laks er 35 cm.

4. Fisketiden er fra og med 1. juni til og med 31. august. Elva er stengt fra kl. 2200 – 0600.

5. Tillatt fiskeredskap er flue (gjerne enkelkroket) og sluk (helst skjesluk). Da fisk også skal gjenut- settes, er det en stor fordel å bruke hover med knuteløst gumminett. Fiskeren må ha målbånd, krokutløser og avbitertang. Det er alltid lettere å gjenutsette fisk når en er to. Den som ikke føler å beherske gjenutsetting, skal ikke fiske alene. Det er i dag enkelt å ha kontakt med andre fiskere.

6. All fangst og gjenutsetting skal rapporteres fortløpende på Elveguiden.no og senest dagen etter fangstdato. Det er fint om gjenutsatt fisk kan bekreftes av annen person. Fangstrapporteringen på Elveguiden.no er bare tilgjengelig styret og eventuelt oppsyn, samt eierne for egen eiendom.

7. I juni måned er det kun tillatt å avlive rømt oppdrettslaks og laks med annet opphav enn Rauma for eksempel fettfinneklipte fra Eira. All annen laks skal settes skånsomt ut igjen. I juli og august kan laks beholdes/må gjenutsettes i henhold til reglene i Rauma-kortet. Fra og med 1. august er all hunnlaks fredet og skal gjenutsettes. Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk.

Regler for uttak og gjenutsetting

 

Juni måned: Det er kun lov å avlive/beholde rømt oppdrettslaks og/eller laks med annet opphav enn Rauma, f. eks. fettfinneklipt fra Eira. All annen fisk, laks som aure, skal gjenutsettes mest mulig uskadd. Det skal rapporteres fortløpende til Elveguiden.no som har faste rubrikker som skal fylles ut. Disse rapportene er kun tilgjengelig for styret i elveeierlaget, eventuell oppsynsmyndighet og den enkelte eier for egen eiendom. Ved gjenutsetting skal fiskens lengde rapporteres. Hvis det er mulig, skal gjenutsetting bekreftes av annen person. Det skal tas skjellprøve og lengdemål av all avlivet fisk.

I tiden 1. juli – 31. august (begge datoer inkludert), gjelder følgende regelverk for laks, (men husk at all hunnlaks likevel skal gjenutsettes fra og med 1. august):

Fiskeren kan, om ønskelig, beholde laks nr. 1 som fanges

Fiskeren må gjenutsette laks nr. 2, 3 og 4 som fanges

Fiskeren kan, om ønskelig, beholde laks nr. 5 som fanges

Fiskeren må gjenutsette laks nr 6, 7, 8, 9 og 10                

Fiskeren kan, om ønskelig, beholde laks nr. 11 

Fiskeren må gjenutsette laks nr 12, 13, 14, 15, 16 og 17

Fiskeren kan, om ønskelig, beholde laks nr. 18 

Fiskeren må gjenutsette laks nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  

Fiskeren kan, om ønskelig, beholde laks nr.  26  (osv.) 

I tiden 1. – 31. august (begge datoer inkludert) skal all hunnlaks gjenutsettes, uavhengig av det faste gjenutsettingsprogrammet. Det betyr at en fisker som den 3. august fanger en hunnlaks som er årets laks nr. 5 og som etter antallet egentlig skulle kunne beholdes, må gi denne hunnlaksen nr. 4 B og gjenutsette den. To dager etter fanger fiskeren en ny laks nr. 5 som skulle kunne beholdes. Denne laksen er også en hunnlaks som må gis nr. 4 C og gjenutsettes. To dager etter der igjen, fanges en hannlaks som da blir nr. 5 og kan beholdes om ønskelig. Er du i tvil om kjønnet, gjenutsett fisken.

8. Det er ikke tillatt å fiske fra bruer som krysser elva.

9. Kun levedyktig fisk skal gjenutsettes. Fisk som dør ved fangst og som skulle vært gjenutsatt, rapporteres med en gang som død ved fangst. Fisk som er så skadet at den ikke kan gjenutsettes, avlives og rapporteres som avlivet. Begge kategorier død fisk tilhører Rauma elveeierlag SA. Fiskeren kan så velge å beholde fisken for senere å avregne den mot fisk som etter fangstsystemet kan beholdes, eller levere den til fiskekortutsteder som oppbevarer fisken etter nærmere avtale med elveeierlaget, som alltid vil beholde hodet for otolitt-kontroll. Husk skjellprøve.

Noen fisk vil uunngåelig dø ved fangst. Så lenge en har gjort sitt beste for å følge regelverket, skal ingen være redd for å melde fra om fisk død ved fangst. Hvis samme fisker/fiskegjeng til stadighet opplever at fisk dør, vil elveeierlaget gjerne ha en samtale med fiskeren for å gi gode råd om redskapsbruk og gjenutsetting.

Generell beskrivelse av fisket

FISKEORDNING RAUMA ELV FRA OG MED 2021

Alle over 18 år må løse Rauma-kortet på Elveguiden.no. Det koster kr. 100,- som tilfaller elveeierlaget. Husk også fiskeravgift. Auren er totalfredet. Døgnfredning kl. 2200-0600.

Etter rotenonbehandlinger i 2013 og 2014, ble Rauma-vassdraget friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris 1. november 2019. Det er siden 2015 satt ut vel 5 millioner lakseunger/-egg og knapt 2,7 millioner aurer. Selv om lakseoppgangen har doblet seg hvert år de tre siste årene, er vi fremdeles langt fra å nå gytebestandsmålet på 5 216 kg hunnlaks. For å sikre at vi når GBM med god margin, har Rauma elveeierlag SA innført både fiske-, fangst- og uttaksbegrensninger. Alle som ønsker et friskt og selvreproduserende vassdrag, må gjøre sitt ytterste for å følge fiskereglene. De er innført for å sikre og øke den positive utviklingen som er i gang. Brudd på fiskereglene er tarvelig oppførsel mot laksen. Det er også viktig å poengtere at forbudet mot laksefiske med kilenøter i Romsdalsfjorden vil øke fiskeoppgangen. Denne økningen skal i størst mulig grad komme den naturlige gytingen til gode, heller enn å tas ut som avlivet fangst av den enkelte fisker. Poenget er ikke å fange flest mulig fisk. Det er selve fiskeaktiviteten og -opplevelsen som er det viktigste. Husk også at en gjenutsatt fisk vanligvis ikke blir fanget igjen på sportsredskap. Enhver gjenutsatt fisk øker gytebestanden. Mange laksestammer er sterkt presset og mange elver er stengt for fiske. En laksegenerasjon er 5 – 6 år gammel i gjennomsnitt. Det tar derfor mange år å bygge opp svake bestander.

Midtsesongevaluering

Midsesongevalueringstekst.