Åpning av kortsalget utsettes til 4. mai kl 18.00

(English version below)

På grunn av Koronaviruset er det stor uvisshet om hvordan det vil bli i årets laksesesong. Derfor har styrene i elva besluttet å utsette åpning av kortsalg til 4 mai kl 18.

OPENING OF FISHING LICENSE SALES POSTPONED TO MAY 4 AT 6 PM:

TerjeGilja
søndag 22.mars 2020 / 18:06

Vi håper at situasjonen vil bli mer avklart innen 4 mai, slik at det blir lettere å avgjøre om en skal ta sjansen på å kjøpe kort eller vente.

Styrene vil  videre presisere at kortkjøp er på egen risiko, og at gjeldende regler om at kort er personlig og ikke kan overdras eller refunderes gjelder!

Videre tilbys de som allerede har kjøpt/bestilt sesongkort i sone 1,2 3, og 4 å kunne avbestille og få refundert beløp for disse.  Avbestilling må i så fall gjøres via epost til post@dirdalselva.no innen utløpet av Mandag 27 april.
Ved eventuelles avbestillinger i sone 1-3 vil reserver fra trekning bli tilbudt ledige kort.

Trekning av åpningsuken er utsatt til samme dato (Mandag 27 april kl 8) – og det samme gjelder her:
Om du blir trukket ut og betaler kortet vil det ikke kunne refunderes eller overdras til andre.

Vi minner også på at om du ikke er interessert i å være med på trekningen kan du logge inn og fjerne avkrysningene du har gjort.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION:

News from Dirdalselvas Fellesforvaltning March 22 - 2020:

OPENING OF FISHING LICENSE SALES POSTPONED TO MAY 4 AT 6 PM:

Due to the Korona virus, there is great uncertainty about how it will be this year's salmon season. Therefore, the boards of the river have decided to postpone opening of fishing license sales until May 4 at 6 pm.

We hope that the situation will be more clarified on May 4, making it easier to decide whether to take the chance to buy a card or wait.

The boards will further clarify that card purchases are at your own risk, and that the current rules that cards are personal and cannot be transferred or refunded still apply!

Furthermore, those who have already purchased/ordered season tickets in zones 1,2 3 and 4 are offered to cancel and receive a refund for these.

Cancellations must be made by email to post@dirdalselva.no by the end of Monday 27 April. In case of cancellations in zones 1-3, reserves from the draw will be offered these.

Drawing of licenses in the opening week is postponed to the same date (Monday, April 27, 8 am.) - and the same applies here:

If you "win" and pay the card, it will not be refundable or transferable to others.

We also remind you that if you are not interested in participating in the draw you can log in and remove the checkboxes you have done.