Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Skauga Elveierforening

Vedtekter for Skauga Elveierforening

Vedtatt 22.04.2015

Paal
torsdag 25.april 2019 / 14:12

§ 1. Skauga elveierforening

Skauga elveierforening, nedenfor kalt foreningen, er en sammenslutning av grunneiere i Skaugavassdraget medregnet Sørelva og Nordelva, så langt anadrome laksefisk går.

§ 2. Formål

Foreningens formål er å samle grunneiere for å forvalte fiskeressurser og andre ressurser til det beste for grunneierne knyttet til elva, i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk, og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Foreningen skal være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter. Laget har ikke erverv til formål, og det enkelte medlem i laget disponerer egen fiskerett, eventuelt i samarbeid med andre medlemmer.

 1. Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret blant annet: Sørge for at laget eventuelt blir registrert i de offentlige register som loven krever eller som anses hensiktsmessig. Sørge for at alle nødvendige, offentlige tillatelser blir innhentet for gjennomføring av driftsplan eller andre tiltak i vassdraget. Samle inn statistikk over oppfisket kvantum, og ha ansvar for overvåking av laksestammen av vassdraget. Ajourføre medlemslister. Arbeide for at elvas fiskeressurser blir utnyttet i tråd med årsmøtes vedtak. Varsle Miljødirektoratet via Fylkesmannen om manglende fangstrapportering eller brudd på fellesforvaltningens bestemmelser om fisket.
 2. Protokoll Det skal føres protokoll fra styremøtene. 

§ 3. Ansvar

Regnskaps og arbeidsår følger kalenderåret. Foreningen forpliktes av styret leder sammen med nestleder og kasserer. Styret har ingen fullmakt til å stifte gjeld på foreningens vegne uten flertallets godkjennelse på årsmøtet. 2 

§ 4. Beregning av medlems kontingent

Hver grunneier skal være representert med ett medlem i foreningen.

Alle med fiskerett innenfor det området som er definert i §1, er med i laget og må følge de vedtak som blir fattet. Det er ikke mulig å melde seg ut av laget, med mindre fiskeretten selges. Ved alle eiendomsoverdragelser skal tidligere eier rapportere navn og adresse på ny eier til laget.

Dersom en eiendom blir delt, og den fradelte parsellen får fiskerett, blir den fradelte eiendommen automatisk med i laget. Størrelsen på andelen må avtales mellom kjøper og selger og rapporteres omgående av selger til foreningen. Hovedbruket sin andel skal i tilfelle reduseres tilsvarende.

Medlemskontingenten er beregnet i h.t. bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. Kontingenten er beregnet etter 75% gjennsomsitt av fangst de siste 5 år og 25% av meter strandlinje. For eiendommer med strandlinje som ikkje er fiskbar, betales en fast årsavgift fastsatt av årsmøtet. For fiskeretter i sameie, tildeles en felles medlemskontingent. Fordelingen internt i sameiet styres av sameieloven og evt. tinglyste avtaler.

Medlemskontingenten skal beregnes på nytt etter 5 år. Laget kan i særskilte tilfeller revidere kontingent beregningene hvert tredje år. Særskilte tilfeller er når det har skjedd store endringer i fordeling av fangsten rettighetshaverne i mellom, eller at elva har endret løp.

Der det er felleseie eller fellesrettigheter til elva, kan bare en person med skriftlig fullmakt fra samtlige rettighetshavere representere disse i valg. Det føres en separat medlemsliste med oversikt over kontingent beregningene. 

§ 5. Årsmøte

Ordinære årsmøter avholdes en gang hvert år før 30. april. Bare grunneiere, uansett kontingent beregning, har stemmerett med en stemme på årsmøtet. Grunneier kan la seg representere ved fullmektig ved skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med fullmakt for mer enn en eiendom eller fra et felleseie. Årsmøtet innkalles av styret. Saker som ønske behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig innen 1 uke før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig og minst 3 uker før årsmøtet. Sakliste skal legges ved innkallingen. Det enkelte vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de stemmeberettigede som har møtt fram. Det kreves 2/3 flertall for vedtektsendringer blant de stemmeberettigede som har møtt fram. 3

Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder.
 2. Godkjenne saksliste og innkalling.
 3. Registrere frammøtte.
 4. Velge protokollfører og to personer som sammen med møtelederen, skal underskrive protokollen.
 5. Behandle styrets årsmelding og årsregnskap.
 6. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag samt fastsette årsavgift.
 7. Velge leder for ett år.
 8. Velge to styremedlemmer for to år.
 9. Velge revisor for ett år.
 10. Velge valgkomité på 2 personer med ett varamedlem for to år.
 11. Behandle innkomne saker.
 12. Vedta eventuelle godtgjøringer for verv i styret etter forslag fra valgkomiteen. Videre skal årsmøtet dersom det er aktuelt:
 13. Behandle styret sitt forslag til fiskeregler.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer skriftlig har forlangt dette. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel. Sakliste skal følge innkallingen. Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7. Styrets oppgaver

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret sammensetning: 5 medlemmer av foreningen. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, men da kan ikke gyldige vedtak treffes uten enstemmighet. Ved avgjørelser angående foreningens økonomi skal lagets kasserer være til stede. Styret kan ikke fatte vedtak uten at leder eller nestleder er tilstede.

Styret er ansvarlig for å utarbeide en årlig tiltaksplan til årsmøtet og følge opp planen i samarbeid med de organisasjoner og personer styret mener kan bidra til å nå de målsetningene elveierforeningen har.

Styret kan utrede og ta initiativ til tiltak eller forsøk som kan være til fordel for enkelte grunneiere eller for forvaltninga av elva sett under ett. 4 Det skal føres møtebok fra styrets møter, og denne skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer. Styret er ansvarlig for å avgi årsmelding, samt revidert regnskap og budsjettforslag for kommende år overfor årsmøtet.

Videre skal styret:

a. Være Grunneiernes representant i forhandlinger om en plan for slipping av vann fra kraftverket, som gir bedre overlevelsesmuligheter for laks og sjørettyngel samt å sikre oppgang av laks.

b. Ivareta og samordne grunneierinteressen langs hele elva i forhandlinger med offentlige myndigheter, bla. om økonomisk støtte til kulturtiltak. Ta initiativ til å samordne kulturtiltakene med utgangspunkt i tilrådning fra kompetente fagfolk.

c. Samordne og ivareta grunneiernes interesser ved å bidra til en flerbruksplan for Skauga, der fysiske inngrep i og ved elva er grundig planlagt og vurdert og at planen etterleves.

d. Overvåke miljøsituasjonen med særlig øye for fiskesykdommer, forurensninger og innslag av oppdrettslaks.

e. Så langt det er mulig arbeide for at kulturverdier langs elva blir ivaretatt.

f. Drifte hjemmesiden www.skauga.no etter grunneiernes interesser og sørge for at den er opplysende for fiskere og andre interesserte.

g. Utarbeide forslag til: - driftsplan for fisk i tråd med vedtak i årsmøtet - fiskeregler, fiskekultivering, oppsyn og fangstregistrering - medlemskontingent hvert 5. år, evt. etter 3 år - årskontingent og evt. forskudd - aktuelle komiteer og utvalg

h. Administrere innkreving av årskontingent jfr. Lakse og innlandsfiskelovens § 25, åttende ledd, og sørge for at alle medlemmene retter seg etter regler vedtatt på årsmøtet.

§ 8. Oppløsning

Foreningen kan ikke oppløses før det evt. åpnes for det i forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. I så tilfelle kan det fattes vedtak om oppløsing av laget med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det har blitt reist tilsvarende forslag på forrige årsmøte. Minst halvparten av andelene må være representert. Møter ikke så mange, kan framlegget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall regnet ut fra de frammøtte andelene. Foreningen kan oppløses hvis det er 2/3 flertall for det ved ordinært årsmøte.

Hvis et flertall som utgjør mindre enn 2/3 flertall ved ordinært årsmøte ønsker oppløsning skal forslaget tas opp ved ekstraordinært årsmøte. Ved dette ekstraordinære årsmøtet kan da foreningen vedtas oppløst ved simpelt flertall. 5

§9. Vedtektsendring

Endring i disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer.

§10. Tvister

Både styret og medlemmene plikter å straks ta opp alle tvister mellom medlemmene eller mellom medlemmene og Styret til forhandlinger mellom partene og styrets leder. Dette bør skje før uvennskap får anledning til å oppstå. Hvis saken ikke blir løst med dette, eller det er tvil om styrets habilitet, bør tvisten avgjøres av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer. Av disse velger partene 1 medlem hver og det siste medlemmet oppnevnes av jordskiftedommeren. Alternativt. Hvis det er enighet mellom partene om det kan det siste medlemmet være Kommunens miljøvernkonsulent, daglig leder ved landbrukskontoret eller utmarkskonsulenten i Sør Trøndelag skogeierforening.

§11. Ikrafttreden

Følgende vedtekter trer i kraft fra 22.04.2015. Fra samme dato opphører tidligere vedtekter.