Nei til gruvedumping
Gruvedumping i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden setter sinnene i kok. Her er det ungdom fra Finnmark NU som protesterer. Foto: NU/Mina Røed, Commons.
Nasjonal laksefjord/Gruvedrift

Lakseungene vil møte en ørken

Vedtaket fra Regjeringen om å gi driftskonsesjon for Nussir-feltet i Kvalsund er hårreisende. Avgjørelsen betyr kort og godt at lakseungene vil møte en ørken på åtte kvadratkilometer når de kommer ut i fjorden.

Paal
fredag 15.februar 2019 / 13:50

2019 er utropt som det internasjonale villaksåret. Norge har 70% av den gjenlevende bestanden av atlantisk laks og et spesielt ansvar for arten. Torsdag denne uken kom likevel driftskonsesjonen til Nussir ASA sin kobbergruve som vil gi årlig dumping av 2 millioner tonn tungmetallholdig gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden i Kvalsund kommune i Finnmark.

- For Norske Lakseelver er det vanskelig å fatte at den utøvende politiske makta i Norge i 2019 kan stille seg bak en slik planlagt og grotesk miljøødeleggelse, uttaler prosjektleder Vegard Heggem.

Blir som en ørken
For hele driftsperioden er det snakk om inntil 30 millioner tonn gruveavfall på et areal som favner 8 kvadratkilometer. Havforskningsinstituttet har frarådet deponi.

Vegard Heggem er prosjektleder i Norske Lakseelver.
Vegard Heggem er prosjektleder i Norske Lakseelver.

- Om vi skal sammenlikne med en kjent laksefiskestørrelse, tilsvarer dette en ørken uten liv på hele elvestrekket fra Grong til Namsos i Namsen. Det er 40 kilometer med elv, forklarer Heggem.

I vedtaket om driftskonsesjon skriver Nærings- og fiskeridepartementet at «De miljømessige virkningene vil ikke medføre negative effekter for rødlistede arter i fjorden eller for laksesmolt og laksen vil i liten grad bli påvirket av tiltaket.»

-Dette er noe som Norske Lakseelver har bestridt i hele denne saksgangen, og vi opplever det som svært frustrerende at departementet, med støtte fra Miljødirektoratet, velger å se helt bort fra anerkjent forskning som understreker viktigheten av den første tiden for laksesmolten etter den forlater elvemunningen på beitevandring, understreker Heggem.

Fjordoverlevelse
Undersøkelser fra Trondheimsfjorden og Altafjorden som ble publisert i Journal of Fish Biology i 2009, viser at nok næring for utvandrende laksesmolt i fjorden er veldig viktig for overlevelsen fram til voksen laks, dette til tross for at de normalt ikke oppholder seg lenge i fjordene, men vandrer rett til havs.

Dumpingen av gruveavfall vil ødelegge grunnlaget for den biologiske produksjonen i fjorden.  Sil (Ammodytes) er et svært viktig næringsemne for smolt, og vil være de fiskeartene som er mest utsatt for nedslamming og tap av næring på grunn av fjorddeponi. 

-Det er tragisk at smolten fra det nasjonale laksevassdraget Repparfjordelva skal bli frarøvet denne livsviktige næringa ved starten av ei lang og krevende sjøvandring, og regjeringens vedtak er åpenbart en frontkollisjon med intensjonene i beskyttelsesregimet for Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, understreker Heggem.

Hva med Førdefjorden?
Nussir er ikke den eneste fjorden som ligger an til å bli ødelagt. Norge er nå ett av bare fem land som fortsatt tillater fjorddeponier. De andre er Indonesia, Tyrkia, Papua New Guinea og Chile. I tillegg er Norge det eneste landet i verden som slipper ut gruveavfall på grunnere vann enn 200 meter. 

Deponiet som er planlagt rett utenfor grensen til den nasjonale laksefjorden Førdefjorden, vil dekke et tre kvadratkilometer stort område på bunnen av fjorden og her vil det om 50 år ligge et 150 meter tykt lag med gruveslam på bunnen.

- Erfaringen fra gruvedeponi i Jøssingfjorden skremmer. Selv 30 år etter at fjorden sist ble brukt som deponi for gruvedrift, tyder ferske undersøkelser på at det fortsatt nesten ikke er liv på bunnen, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Norske Lakseelver mener at dette viser at Regjeringen ikke tar inn over seg hva som ligger i det nasjonale beskyttelsesregimet som laksefjorder og lakseelver er ment å være.

Håper i det lengste
Norske Lakseelver har fortsatt håp om at dumpingen av gruveavfall i Repparfjorden aldri skal skje.

-Vi er overbeviste om at folkeopinionen vil vokse seg stadig sterkere mot denne formen for gruvedrift etterhvert som de omsøkte prosjektene nærmer seg realisering.  Både departementet, Direktoratet for mineralforvaltning og private analyseselskap påpeker at de økonomiske prognosene som Nussir ASA har lagt fram virker optimistiske, og investorer og långivere må vurdere prosjektets lønnsomhet og risiko på selvstendig grunnlag, forklarer Vegard Heggem.

Heggem understreker at Norske Lakseelver innstendig håper at både små og store virksomheter som nyter godt av vakre og rene norske fjorder, det være seg både sjømatprodusenter og reiselivsaktører, nå vekter seg inn i debatten om regjeringens vedtak.  De tydelige protestene fra samiske organisasjoner og miljøbevegelsen er positive.

-Dette vil kunne påvirke investeringsviljen i denne type miljøødeleggende virksomhet, og dermed redusere sjansen for at Nussir ASA får realisert sine planer om å dumpe gruveavfall i Repparfjorden, avslutter han.