Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Klart
6 °C
VNV
5.9 m/s
n/am3
00:58
13:15
07:01
19:33

Oversikt over forskningsinformasjon om Mandalselva

Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskingsinformasjon om Mandalselva.

PDF Icon tr_f7450_fjerning_av_terskler_ved_laudal_i_mandalselva.pdf

PDF Icon tr_f7450_fjerning_av_terskler_ved_laudal_i_mandalselva.pdf

PDF Icon tr_f7450_fjerning_av_terskler_ved_laudal_i_mandalselva.pdf

Sven Erik Gabrielsen og Bjørnar Skår (UNI-Miljø, Bergen) Torbjørn Forseth (NINA) 

 

I denne rapporten er minstevannføringsstrekningen mellom Mannflåvann og Kleveland bru studert. Basert på målinger av vannivå og topografi er det laget en hydraulisk modell for fire delstrekninger tilsvarende en elvestrekning på ca 1700 m, og disse gir en god beskrivelse av hvordan minstevannføringsstrekningen vil fremstå uten terskler. Det er gennomført stimuleringer ved to vannføringerved dagens forhold, og deretter ved tilsvarende vannføringer etter at modellene er endret for å tilsvare de fire strekningeneuten dagens terskler. I tillegg er det gjort nyaktige undervannsundersøkelser av gyteområdet på hele den 4,5 km strekningen. 

 

 

PDF Icon tr_a7605_rapport_miljotilpasset_drift_bjelland.pdf

PDF Icon tr_a7605_rapport_miljotilpasset_drift_bjelland.pdf

​Rapporten om fjerning av terskler ved Laurdal i Mandalselva finner du herPDF icon tr_a7605_rapport_miljotilpasset_drift_bjelland.pdf

PDF Icon tr_a7605_rapport_miljotilpasset_drift_bjelland.pdf

 

Utløpet av Bjelland kraftverk befinner seg på den lakseførende delen av Mandalselva, og vannføringen gjennom kraftverket påvirker leveområdene for den 8 km lange strekningen fra utløpet og ned til Mannflåvatn. I dene rapporten identifiseres forskjellige driftssituasjoner for Bjelland kraftverk. Rapporten har som mål å foreslå en drift som i størst mulig grad unngår negativ påvirkning av laks. Spesielt har det vært fokus på drift som forhindrer tørrlegging og dermed strandlegging av ungfisk, samt at det er tatt hensyn til egenskapene til de to turbinene i kraftstasjonene. Dette er viktig for å utnytte vannet til det beste for både kraftproduksjon og og for å skape best mulig levekår for fisk.

 

 

Miljødesign Mandalselva

Rapporten handler om fysiske biotoptiltak på strekningen fra Kavfossen til utløpet av Bjelland kraftverk. Rapporten finner du her PDF Icon tr_a7600_miljodesignkavfossenutlopbjelland.pdf

PDF Icon tr_a7600_miljodesignkavfossenutlopbjelland.pdfAna Adeva Bustos (NTNU), PDF Icon tr_a7600_miljodesignkavfossenutlopbjelland.pdf

 

I denne rappoten vurderes ulike tiltak på minstevannsføringsstrekningen mellom Kravfossen og utløpet av Bjelland kraftverk, med vekt på å fjrene de to betongtersklene på strekningen (sundet og fossekilen). Det er gjort en hydrologisk analyse av årene 2000-2013 for å beskrive hvordan vnnføringen har variert over året på studiestrekningen. Basert på målinger av vannivå og topografi er det lagt hydrauliske modeller for to delstrekninger for to delstrekninger tilsvarende en elvestrekning på ca 2100 meter. Modellen gir en beskrivelse av hvordan minstrvannføringsstrekningen framstår med og uten terskler. Det er gjennomført stimuleringer ved tre vannføringer ved dagens forhold, og deretter ved tilsvarende vannføringer uten dagens to terskler. I tillegg er forekomsten av gyteområder og skjul for ungfisk på strekningen kartlagt som grunnlag for en diagnose etter miljødesignmetoden, og smoltproduksjonen før og etter tiltak er estimert.

 

 

Kraftutbygging i Mandalselva 

Produksjonspotensial for laks i mandalselva og vurdering av tap som følge av kraftutbygging. Rapporten finner du her. Forfatter:

Ola Ugedal, Bjørn Mjedell Larsen. Bjørn Ove Johnsen.

 

I denne rapporten anslår vi produksjonskapasiteten for laks i Mandalselva og vurderer mulige endringer i kapasitet på grunn av kraftutbyggingen. For å anslå produksjonskapasiteten har vi benyttet fysisk kartlegging av vassdraget (dominerende substrat, vannhastighet og dyp), tetthetsestimater for ungfisk fra overvåkingen i vassdraget, og erfaringstall fra andre elver. I tillegg har vi benyttet fangststatistikk til å vurdere realismen i våre anslag.

___

 

Smoltøkologi i Mandalselva

Undersøkelser av smoltøkologi i Mandalselva. Rapporten finner du her. Forfattere: Nils Arne Hvidsten Frode Kroglund Jens Chr. Holst Bjørn Ove Johnsen.

Direktoratet for naturforvaltning i regi av ’Reetableringsprosjektet’ ønsket å undersøke økologien hos laksesmolt i et vassdrag hvor bestanden er under etablering. Hensikten med denne rapporten er å beskrive utvandringen hos laksesmolt. Det gjelder smolt som har vokst opp naturlig på elva og smolt som ble satt ut som laksunger. Tidspunkt for utvandring hos laksesmolt er ikke undersøkt tidligere på Sørlandet. Tidspunkt for utvandring og omgivelsesvariablene som styrer utvandringen er viktig i en regulert og kalket elv.

___

 

Miljødesign Mandalselva

Miljødesign Mandalselva – Fysiske biotoptiltak på strekningen fra Kavfossen til utløpet av Bjelland kraftverk. Rapporten Finner du her.