Reidar Staalesen
Arbeiderpartipolitiker fra Hordaland, Reidar Staalesen, holdt appell mot gruvedumpingen. Lokalbefolkningen markerte sin motstand mot prosjektet i forbindelse med årsmøtet i Norske Lakseelver.
Norske Lakseelver

En måneds tid før start

Alternative gruveplaner i Førdefjorden, miljødesign i Kvina og nye forskningsresultater fra Repparfjorden er blant nyhetene den siste tiden.

Paal
Fredag 27.april 2018 / 09:09

Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt i Førde denne uka. Her var om lag 60 elveeiere, forvaltere og ansatte samlet i tre dager. I tillegg til selve landsmøtet, ble det gjennomført befaring i Nausta, Jølstra og Gaula. På programmet stod også en tur til Engebøfjellet og et møte med lokalbefolkningen som er sterkt engasjert i arbeidet mot dumpingen av gruveavfallet i Førdefjorden. Landsmøtet ble avsluttet med en fagdag. Her var det fokus både på miljødesign i regulerte vassdrag, status for laksevassdragene og juridiske muligheter i arbeidet med å oppfylle Kvalitetsnorm for villaks under det nye regimet for oppdrettsindustrien.

I forbindelse med landsmøtet, ble det også gitt ut en ny utgave av Villaksnytt. Artiklene herfra kommer også på nettsidene våre. I mellomtiden kan den elektroniske utgaven leses her

Landsmøtet har vedtatt tre resolusjoner; om dumping av gruveavfall, om oppdrett og trafikklyssystemet og om drift av kraftverk i elv.

Det har dukket opp et nytt gruveinitiativ for Engebøfjellet. Selskapet  Arctic Mineral Resources mener at de kan utvinne granat og at dette er en rettighet som kommer i konflikt med Nordic Minings rettigheter til et dagbrudd etter rutil. Arctic Mineral Resources og grunneierne i området ønsker en mer skånsom utnytting av mineralressursene, uten dagbrudd og dumping av gruveavfall i fjorden. Dette er godt nytt, så det blir spennende å følge saken videre. Her kan du lese Reidar Staalesens innlegg om saken i BT.

Fra forskningsfeltet kan vi nevne at nye resultater fra Altafjorden viser at selv om alle oppdrettsanleggene holder seg innenfor den lovbestemte grensen på hvor mange lakselus per fisk de kan ha i anlegget, kan utslippene bli så store at vill laksefisk skades. Og mens vi er i Finnmark, viser tråling etter fiskeegg i Repparfjorden (en annen fjord som er planlagt ødelagt av gruveutslipp) at det er foruroligende store forekomster av mikroplast i vannet. I tillegg er det store mengder torskeegg i området som er planlagt som gruvedeponi i denne fjorden.

Forskning viser at det er oppvekstmiljø og ikke arv som avgjør hvor mye prikker laksen får. Så lenge oppdretterne nekter å merke laksen sin med fettfinneklipping, er dette en av de visuelle metodene som kan brukes til å skille mellom rømt oppdrettsfisk og villfisk.

Forskerne har også nylig publisert sluttrapporten fra et kartleggingsprosjekt på Svalbard. Her har de genetisk undersøkt hvor laksen som fanges i Adventfjorden stammer fra. Konklusjonen er at 85 % av villaks som fanges her stammer fra elver i Russland, mens ca. 10 % har sin opprinnelse fra elver i Finnmark og om lag 5 % fra elver i Troms eller Nordland.

Og i Kvina er det nettopp ferdigstilt en rapport fra SINTEF Energi som beskriver forslag til ny laksetrapp i Rafoss, samt nedvandringsløsninger som skal eliminere fiskedødelighet som følge av vandring gjennom turbinene. Dette er en del av miljødesignløsningen for vassdraget som skal gi bedre situasjon for laksen. Vandringsanleggene vil åpne nye produksjonsområder for anadrom fisk som etter tidligere beregninger vil bidra til å gi elva en produksjon av laks tilsvarende potensialet før Kvina ble regulert. Det skal bli veldig interessant å følge dette framover.

Og nå er det jaggu bare en drøy måned til første juni!

Har du ikke bestemt deg for hvor du skal fiske ennå, kan du jo kikke her.