Brattsberg

Brattsberg

Fiskeregler

For sesongen 2016

I Stjørdalselva, Forra og Sona er det tillatt å fiske fra 1. juni kl. 00.00 til 31. august kl. 24.00.

 • Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobler, mark og flue. 
 • Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske. 
 • Ved fiske med dupp skal den flyte.
 • Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret eller duppen.
 • Hunnfisk over 3 kg er fredet i august og skal settes levende tilbake i elva.
 • Fiske med mark er forbudt i august.
 • Sjøørret er fredet og skal settes levende tilbake i elva.
 • I Fersoset og Sonoset og 100 m. nedstrøms er det fra og med 1. august bare lov og fiske med lett flueutstyr.
 • Døgnkort er et døgn, ellers er døgnskifte kl 24.00.

Fiskereglene kan endres etter midtsesong evalueringen i midten av juli.

Døgnkvote (bag limit)

 • Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
 • Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.
 • Døgnkvoten er 1 laks i juni, juli og august.
 • Det er en sesongkvote på 6 laks, hvorav 3 laks over 65 cm (ca. 3 kg).
 • Når kvoten er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn /sesong starter.

Laksebørs

 • All fangst skal rapporteres på laksebørsen innen 24 timer med fullt navn og relevante opplysninger, www.lakseborsen.com
 • Gjennutsatt fisk skal rapporteres som S-stor, M-mellom, L-liten til laksebørsen. 
 • Fettfinneklipt laks skal rapporteres til laksebørsen.
 • Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen, men regnes ikke på kvoten.

Bekjempelse av fiskesykdommer

 • Det skal leveres skjellprøver av all avlivet fisk.
 • Det er ikke lov å fiske med mark som ikke kommer fra Stjørdalsvassdraget.
 • Mark produsert i anlegg godkjent av mattilsynet er tillatt å bruke.
 • Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.

Straffebestemmelser

 • Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk.
 • Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse.
 • Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.
 • Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3000,-.
 • Gebyr for kvotebrudd er kr. 6000,-.
 • I tillegg til gebyr blir fiskeren som blir tatt for kvotebrudd bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula.
 • Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.