Stjørdalskortet

Mål
  • Registerer alle fiskere i den anadrome delen av Stjørdalsvassdraget
  • I bedre grad kunne overvåke fisketrykket og gi bedre rapportering til Miljødirektoratet
Beskrivelse

Alle som skal fiske i den anadrome delen av Stjørdalsvassdraget sesongen 2020 må ha løst Stjørdalskortet før fiske kan starte. Stjørdalskortet er en registrering for å ha oversikt over alle som fisker i Stjørdalsvassdraget gjennom sesongen. Inntektene fra Stjørdalskortet går direkte til egen konto for kultivering og rekruttering. Inntektene skal brukes i henhold til Retningslinjer for Kultiveringskonto.

Ved kjøp av Stjørdalskortet aksepteres automatisk vassdragets gjeldende fiskeregler.

Det vil koste kr 100,- og løse Stjørdalskortet. Beløpet betales inn til egen Kultiveringskonto

Fritak for å løse Stjørdalskortet:

  • Alle under 18 år er fritatt for å løse Stjørdalskortet
  • Deltakere på tidsavgrensede arrangementer med formål å øke rekruttering til fiske kan få dispensasjon fra kravet om å løse Stjørdalskortet.
  • Arrangøren kan søke om dispensasjon ved å sende en søknad til styret i SVEL.