Kvalitetsnormstatus

Glomma med Aagaardselva (samlet)

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 960 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Middels stor

2023

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 98% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 60% siste fem år
Totalbeskatning 6% siste fem år
Overbeskatning 2022 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden. Det bemerkes at det er betydelige utfordringer med at rogn gytt i Aagaardselva dør på grunn av tørrlegging og at det derfor er fare for at forvaltningsmålet ikke har blitt nådd i denne delen av vassdraget.
  Mål nådd
Tidligere år
Gytebestandsmål: 960 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 84% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 96% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 73% siste fem år
Totalbeskatning 4%  siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 960 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Dårlig
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 84% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 96% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 73% siste fem år
Totalbeskatning 13%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 960 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 84% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 96% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 63% siste fem år
Totalbeskatning 8%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden. Vurderinge tar ikke hensyn til dødelighet på grunn av preadjon fra sel, som kan ha redusert gytebestanden i 2019.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 960 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 54% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 97% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 51%
Totalbeskatning 17%  
Overbeskatning 10 Moderat
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 960 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 91% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 64% siste fem år
Totalbeskatning 12%  siste fem år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 I Glomma ble fiskesesongen opprettholdt i 2017 (20/6-20/9), mens sesongkvoten på kultivert fisk ble redusert til to laks, begge under 70 cm. All villfisk var fredet. Sesongen ble imidlertid innkortet med tre uker og fisket ble avsluttet 31/8. Fiskesesongen i Aagaardselva ble også videreført i 2017 (1/6-31/8), men det ble innført en sesongkvote på tre laks, fredning av all hunnlaks over 70 cm hele sesongen (3 års prøveordning) og fredning av all hunnlaks etter 15/8. Det ble rapportert at 67 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt, det høyeste noen sinne. Det opplyses å ha vært fin vannføring gjennom hele sesongen i Aagardselva, og heller ikke spesielt vanskelige fiskeforhold i Glomma. Vi er ikke kjent med at det ble gjennomført gytegropregistreringer i Aagaardselva i 2017. Som det framgår ovenfor (2016 vurdering) er det sannsynlig at beskatningen i vassdraget samlet er lavere enn i Aagaardselva (se egen vurdering). Vi brukte derfor standardverdier for svært lav beskatning for smålaks, og samme beskatning som i 2016 for mellom- og storlaks.
2018 Fiskereglene fra 2017 ble videreført i både Glomma (med sesongslutt 31/8) og Aagaardselva, men det ble innført lett fiske i Aagaardselva fra 24/7 til 11/8. Det ble rapportert at 73 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt, ytterligere høyere enn i 2017. Det opplyses å ha vært lav vannføring og varmt vann i det meste av fiskesesongen. Fangstene (gjenutsatt og avlivet) ble nesten halvert fra 2017. Vi bruker samme beskatning som i 2017 for mellom- og storlaks, og ekstraordinær lav beskatning for smålaks.
2019 Fiskereglene fra 2018 ble i hovedsak videreført i både Glomma og Aagaardselva (se endringer under egen vurdering), men det ble innført lett fiske i en sone av Aagaardselva og ytterligere gjenutsettingspålegg. Deter utsettingspålegg for all villaks med fettfinne i Glomma. Mens fiskeforholdene i Aagaardselva var vanskelige midt på sommeren, var for holdene i Glomma gode det meste av sesongen. Det opplyses at det var mye sel i Glomma sommeren 2019, og at disse tok svært mye laks. Det opplyses at dette gjorde at stamfisket og overvåkingsfisket for rømt oppdrettslaks ga mye lavere fangster enn normalt og forventet. Det ble rapportert at 85 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt, det høyeste i tidsserien. Fangstene (gjenutsatt og avlivet) ble neste doblet fra 2018, og endte på nivå med 2017. Fiskesesongen 2019 framstår som en normalsesong, og fordi vi nå tar utgangsunkt i totalfangst (inklusve gjenutsatt) bruke vi standardverdier for lav fangstandel for alle størrelsegrupper i 2019.
2020 Fiskereglene fra 2019 ble i hovedsak videreført i både Glomma og Aagaardselva (se egen vurdering), med unntak av at utsettingspålegg (hunnfisk over 70 cm i Aagaardselva og fisk med fettfinne i Glomma) ble gjort frivilig. Gjenutsettingene forble imidlertid høy. Det var svært gode fiskeforhold og økning i antall fiskedøgn. Det opplyses at det under stamfisket og overvåkingsfisket for rømt oppdrettslaks var lavere lavere fangster enn forventet, og at fagstene av ville hunner var svært lav. Det ble rapportert at 85 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt, det samme høye nivået som i 2019. Fangstene (gjenutsatt og avlivet) økte svakt fra 2019. Sesongen 2020 framstår som en god fiskesesong og vi bruker standardverdier for moderat fangstandel for alle størrelsegrupper i 2020. Det er en utfordring at det fanges få ville hunner i stamfisket.
2021 Fiskereglene fra 2020 ble i utgangspunktet videreført i både Glomma og Aagaardselva (se egen vurdering), med på grunn av lite innsig av mellomlaks ble sesongkvoten pr fisker fra15/7 satt ned til 2 hannlaks opp til 70 cm i både Aagaardselva og Glomma. Det var fortsatt oppfordring til gjenutsetting av hunnlaks over 70 cm, og mange ble gjenutsatt. Det opplyses at det i Aagaarselva var lav vannføring og vanntemperaturer opp mot 25 grader fra midten av juli og ut sesongen. I Glomma kommenteres det at pukkellaks i august påvirket fisket på noen gode fiskeplasser. Det ble rapportert at 85 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt, det samme høye nivået som i senere år. Fangstene (gjenutsatt og avlivet) ble halvert fra 2020 til 2021. Sesongen 2021 framstår som en vanskelig fiskesesong og vi bruker standardverdier for lav fangstandel for alle størrelsegrupper.
2022 Fiskereglene fra 2021 ble videreført i 2022, inklusive reduksjon i sesongkvote fra 22/6. I tillegg ble all hunnlaks fredet fra 22/6. Det opplyses at det var lavere vannføring en normalt fra sesongåpning til slutten av juni måned, noe som oppgies å ha gitt mindre fangst av mellom- og storlaks. Etter dette kom det en liten flom som varte i tre uker, deretter var vannføringen som normalt. Det oppgies at det kom veldig lite laks når vannføringen økte. Det ble rapportert at 90 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Fangstene (gjenutsatt og avlivet) ble ytterligere redusert fra 2021 til 2022 (på vektbasis) med det var en markant økning for smålaks. Sesongen 2022 framstår også som en vanskelig fiskesesong og vi bruker standardverdier for lav fangstandel for alle størrelsegrupper.
Kultivering
Det settes ut noe grønnegg (nybefruktet rogn) – ca. 45 000 i 2010. I perioden 1966-2001 har det vært satt ut både plommesekkyngel, yngel og smolt. Omfanget er ikke kjent, men er antatt moderat stort. Det drives eget stamfiske hvor fisken settes ut igjen etter stryking (opplysninger fra 2009). I 2009 ble 18 stamfisk brukt (halvparten hunner). Det ble tatt ut 10 stamfisk i 2011, og satt ut 45 000 rogn i Glomma. Tilsvarende ble det i Aagaardselva tatt 10 stamfisk og satt ut 35 000 rogn. I Glomma ble det i 2012 fanget 191 stamfisk. Av disse ble 133 tatt ut som oppdrettsfisk på bakgrunn av utseende, 18 laks underkjent på gentest som oppdrett eller hybrid, mens 40 villaks ble godkjent på grunnlag av gentest (22 hunner 18 hanner). I Aagaardselva ble 96 laks tatt ut i laksetrappa i Sølvstufoss (laksefelle) for skille ut oppdrettslaks. 52 av disse ble bedømt som rømt oppdrettslaks basert på ytre kjennetegn. 18 laks ble satt i stamfiskbasseng på Bekkhus, og av disse ble 4 godkjent som villfisk på bakgrunn av skjellanalyser hos NINA (3 hanner og 1 hunn). Det ble satt ut 6000 grønnrogn i 2012. Det ble bygd et nytt klekkeri i 2012, og vi antar at resten av rogna ligger i klekkeriet. I 2013 ble det tatt inn to ville stamlaks (av en totalfangst på 12 stamfisk – resten var oppdrettslaks) i Aagaardselva (en av hvert kjønn) og satt ut 14 400 grønnegg. I Glomma ble det tatt 43 ville stamlaks (21 hunner og 22 hanner) og satt ut 150 000 startforet/uforet yngel. 56 fanget stamfisk i Glomma ble avlivet fordi de var oppdrettslaks eller hybrider (halvparten basert på ytre kjennetegn, resten basert på skjellprøver og genetikk). I Glomma ble det i 2014 brukt 34 ville stamlaks (19 hunner og 15 hanner) og satt ut 105 000 uforet yngel 25 399 ettårsig smolt. Stamfisket besto av 120 fisk. Av disse ble 50 karakterisert som oppdettslaks fra utseende og avlivet, 26 ville smålaks ble gjenutsatt og 44 fisk ble tatt inn i klekkeriet. Av disse ble 10 bestemt som oppdrett eller hybrider i gentest. Stamfisket i 2015 besto av 236 laks. Av disse ble 176 villfisk hanner satt ut igjen, 33 laks ble tatt inn i klekkeriet men av disse ble 11 laks underkjent på skjellprøver eller gentester (oppdrett/hybrid) slik ar 10 hunner og 12 hanner ble brukt til stamfisk. Det ble i 2015 satt ut 21 300 ettårig smolt og 150 000 uforet yngel. Stamfisket i 2016 besto av 72 laks. Av disse ble 22 villfisk satt ut igjen, og 24 hunner og 24 hanner ble satt i klekkeriet. Det ble i 2016 satt ut 17 800 ettårig smolt og 56 000 uforet yngel. I 2017 ble det tatt ut 59 stamfisk. Av disse ble 20 ikke brukt og satt tilbake. 11 stamfisk ble merket og gjenutsatt etter stryking. Det ble satt ut 20 000 smolt og 130 000 uforet yngel. I 2018 ble det tatt ut 66 stamfisk, to døde i klekkeriet, fem ble tatt ut som hybrider/oppdrett og 59 fisk (33 hunner) ble tatt inn i klekkeriet (fire ble ikke brukt og gjenutsatt). Det ble satt ut 20 000 smolt, ca. 100 000 uforet yngel og ca. 10 000 foret yngel på høsten. I 2019 ble det tatt ut 42 stamfisk., to døde i klekkeriet og to ble forkastet i gentest slik at 38 fisk ble strøket (21 hunner og 17 hunner). Det ble satt ut 20 000 smolt og 130 000 uforet yngel. I 2020 ble det tatt ut 61 stamfisk, derav 24 mellomlakshunner og 10 storlakshunner. Det ble satt ut 130 000 uforet yngel og 10 000 sommerforet settefisk. I 2021 ble det tatt ut 50 stamlaks, 29 hunner og 21 hanner. Alle ble tatt i eget stamfiske og er ikke registrert i fangstrapporten. Etter stamfiskkontroll og stryking ble fiskene satt tilbake. Det ble satt ut 130 000 uforet yngel, 10 000 sommerforet yngel og 20 000 ettårg smolt. I 2022 ble det tatt ut 60 stamlaks, 32 hunner og 28 hanner. Alle ble tatt i ordinær sesong og registrert i fangstrapporten. Imidlertid ser de ut ti å være rapportert som gjeutsatt. Det ble satt ut 150 000 uforet yngel og 20 000 ettårig smolt.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1997 37 30 6.09
1998 3 33 9.75
2000 24 54 10.93
2004 67 60 12.18
2005 53 49 9.96
2006 67 43 8.79
2007 76 55 11.22
2008 95 42 8.55
2009 73 51 10.29
2010 196 146 60 41.8
2011 138 12 31 13 11.6
2012 124 35 210 78 35
2013 55 20 61 59 20
2014 46 17 119 32 17.4
2015 110 22 262 18 21.8
2016 87 5 210 5 4.6
2017 138 2 348 3 2.2
2018 88 2 267 2 2.3
2019 121 0 55 0 0
2020 140 1 156 1 0.71
2021 23 0 92 4 0
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.