Kvalitetsnormstatus

Dirdalselva

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 310 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Middels stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 132% siste fem år
Totalbeskatning 45% siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Tidligere år
Gytebestandsmål: 310 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 125% siste fem år
Totalbeskatning 55%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 310 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 128% siste fem år
Totalbeskatning 55%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 310 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 131%
Totalbeskatning 41%  
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 310 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 131% siste fire år
Totalbeskatning 62%  siste fire år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Fiskereguleringene ble videreført i 2017, men det ble lagt ut ett ekstra kort i sone 1 og 2 i august. Fangsten ble de høyeste i tidsserien (etter 1993). Det opplyses at det var gode forhold gjennom hele sesongen grunnet mye nedbør og jevnt stor vannføring. Det ble rapportert at 4 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Det ble også gjennomført gytefisktellinger i 2017 (Uni Research Miljø) under gode forhold og dersom vi antar at all fisk ble observert blir totalbeskatningen 61 %, det høyeste som er beregnet. Vi brukte tellingene ved å anta at mellom 70 og 90 % av fisken ble observert (Uni Research Miljø).
2018 Fiskereglene fra 2017 ble i utgangspunktet videreført i 2018, men I perioden 11/7 til 10/8 til ble det innført lett fiske (ingen form for fortynging ut over kroken) på grunn av ekstrem lav vannføring og fare for rykking av fisk. Det opplyses at det var ekstremt lav vannføring i mesteparten av sesongen og i den verste perioden med lett fiske ble det nesten ikke fisket. Samlet fangst ble den laveste siden 2009. Det ble rapportert at 2,8 % av laksen (på vektbasis) ble gjenutsatt. Det ble også gjennomført gytefisktellinger i 2018 (NORCE LFI) under gode forhold og dersom vi antar at all fisk ble observert blir totalbeskatningen 37 %, det laveste som er beregnet. Vi brukte tellingene ved å anta at mellom 70 og 90 % av fisken ble observert (NORCE LFI).
2019 Fiskereglene fra 2018 ble videreført i 2019, men uten redskapsbegrensinger. Etter midtsesongevalueringen ble det solgt noen ekstra fiskekort. Det opplyses at det kke var spesielt vanskelige fiskeforhold. Samlet fangst økte fra 2018, men ble ikke spesielt høy. Det ble rapportert at 2 % av laksen (på vektbasis) ble gjenutsatt. Det ble gjennomført gytefisktellinger i også 2019 (NORCE LFI Bergen) under gode forhold og dersom vi antar at all fisk ble observert blir totalbeskatningen 50 %. Vi brukte tellingene direkte ved å anta at mellom 80 og 95 % av fisken ble observert.
2020 Fiskereglene fra 2019 ble videreført i 2020. Det opplyses at det ikke var spesielt vanskelige fiskeforhold. Det opplyses at antall fiskere var likt, selv om det var ferre utenlandske fiskere. Samlet fangst endte på samme nivå som 2019. Det ble rapportert at 3 % av laksen (på vektbasis) ble gjenutsatt. Det ble gjennomført gytefisktellinger i også 2020 (NORCE LFI Bergen) under gode forhold (lav vannføring og sikt på 6 m) og dersom vi antar at all fisk ble observert blir totalbeskatningen 54 %. Vi brukte tellingene direkte ved å anta at mellom 70 og 90 % av fisken ble observert (NORCE LFI Bergen).
2021 Fiskereglene fra 2020 ble videreført i 2021. Det opplyses at det var perioder med noe lav vannføring. Samlet fangst ble redusert fra 2020 (ca. 600 kg) og endte på nivå med 2018. Det ble rapportert at 2 % av laksen (på vektbasis) ble gjenutsatt. Det ble gjennomført gytefisktellinger også i 2021 (NORCE LFI Bergen) under gode forhold (lav vannføring og sikt på 7 m) og dersom vi antar at all fisk ble observert blir totalbeskatningen 45 %, en god del lavere enn i 2020. Vi brukte tellingene direkte ved å anta at mellom 70 og 90 % av fisken ble observert (NORCE LFI Bergen).
Kultivering
I 2018 ble også 10 hunner og 10 hanner flyttet oppstrøms ordinær lakseførende strekning. Det har fram til og med 2012 ikke vært drevet kultivering i vassdraget. I 2013 ble 18 laks (9 hanner og 9 hunner) flyttet oppstrøms ordinær lakseførende strekning (sluppet i Byrkjedal). I 2014 ble 19 laks (10 hanner og 9 hunner) flyttet oppstrøms ordinær lakseførende strekning. I 2015 ble 20 laks (9 hanner og 11 hunner) flyttet oppstrøms ordinær lakseførende strekning. I 2016 ble 20 laks (9 hanner og 11 hunner) flyttet oppstrøms ordinær lakseførende strekning. Det er planer om å bygge laksetrapp forbi dagens vandringshinder. I 2017 ble 20 laks (10 hanner og 10 hunner) flyttet oppstrøms ordinær lakseførende strekning. I 2019 ble 27 laks (11 hanner og 16 hunner) flyttet oppstrøms ordinær lakseførende strekning. Det planlegges fisketrapp. I 2020 ble 12 laks (7 hanner og 5 hunner) flyttet oppstrøms ordinær lakseførende strekning. I 2020 ble det gjort tiltak ved å flytte noen steinblokker for å lette oppvandringen forbi Giljajuvet. Observasjoner av NORCE LFI Bergen tyder på at fisk allerede i 2020 passerte juvet og at anadrom strekning kan øke med 3,7 km til Ryggjafossen. I 2021 ble 20 laks (9 hanner og 11 hunner) flyttet oppstrøms ordinær lakseførende strekning. Tiltakene med å flytte steinblokker for å lette oppvandringen forbi Giljajuvet fortsatte. Det ble ikke gjennomført gytefisktellinger på den nye 3,7 km strekningen opp til Ryggjafossen.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1989 19 63 5.94
2005 2 0 4.02
2006 16 6 4.98
2007 26 8 7.7
2008 42 2 24 0 2.38
2009 37 3 2.7
2010 51 0 0
2011 101 3 3
2012 39 0 0
2013 92 0 0
2014 93 3 3.2
2015 331 3 29 3 2.7
2016 470 0.4 29 0 0.4
2017 674 0.6 29 0 0.6
2018 270 0.4 0.4
2019 339 0 27 0 0
2020 452 0.2 0.2
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.