Jan Sakshaug instruerer
Elveside/Årsmelding

Sesongen 2024

Oppsummering av sesongen 2023.

EirikYven
tirsdag 14.november 2023 / 20:47

Liten nedgang i fangster og antall fiskere. Ingen vårflom som igjen førte til sein start på sesongen, spesielt i øvre deler av elva. Manglende flommer og dårlig innsig er kanskje noen av årsakene til dårlige fangster. Det ble fanget 1590 laks og 38,9 % av laksen ble satt tilbake.

Det ble gjennomført gytegropregistreringer i slutten av oktober. Registreringene viser en oppgang fra 361 registrerte gytegroper i 2022 til nærmere 550 registrerte gytegroper i år. Referanseområdet er fra Nustadfossen i Meråker og ned til samløpet med Forra.Resultatet står ikke i forhold til forventet resultat etter en fiskesesong godt under fjoråret. 

Sjøørreten viser en liten tilbakegang, til tross for fredning og omfattende kultiverings tiltak. Til tross for stor frykt for pukkellaks ble det bare registrert 2 stk denne sesongen. I tillegg ble det registrert en oppdrettslaks.