Vedtekter

Den 29.11.21 hadde vi stiftelsemøte, og her kan du lese mer om vedtektene vi vedtok på møtet. 

Sausvassdraget
Mandag 13.desember 2021 / 19:44

VEDTEKTER FOR SAUSVASSDRAGETS FORVALTNINGSLAG SA

Vedtatt i stiftelsesmøte møte, dato 29.11.21

 

§ 1         Sausvassdragets Forvaltningslag SA

Sausvassdragets Forvaltningslag SA  (senere kalt laget) er en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av  Sausvassdraget med sidevassdrag som fører anadrom laksefisk i Brønnøy Kommune.

Foretaket har sitt forretningskontor i Brønnøy kommune.

 

§ 2          Formål

Laget er opprettet for å sikre at fiskerettshaverne i anadrom strekning av Sausvassdraget (heretter kalt medlemmene) etterlever de krav som stilles til felles forvaltning og drift av vassdrag med anadrom laksefisk i lakse- og innlandsfiskloven og forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. Laget skal:

 1. Forvalte de oppgaver som følger av lakse- og innlandfiskeloven §§ 25 og 25a. Dette omfatter regulering av fisket, fiskeoppsyn, informasjon, smitteforebyggende tiltak, fangststatistikk, fangstrapportering, kultiveringstiltak, bestandsovervåkning og driftsplanlegging.
 2. Legge til rette for en samordnet og god utnyttelse av fiskeressursen innenfor lagets område
 3. Legge til rette for et variert fisketilbud og god tilgang til fiskeplasser
 4. Være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter, og kunne uttale seg på vegne av medlemmene i saker som vedrører fisket og fiskeressursen.

Laget har ikke erverv til formål. Eventuelt overskudd skal overføres lagets egenkapital.

Det enkelte medlem disponere selv sin egen fiskerett. Forhold knyttet til den økonomiske utnytting av fiskeretten, slik som salg av fiskekort og utleie av fiskeplasser, ligger utenfor lagets ansvarsområde. Dette er imidlertid ikke til hinder for at medlemmene inngår samarbeid om dette.

 

§ 3         Ansvar

Medlemmene hefter ikke for lagets forpliktelser utover innbetalt forvaltningsavgift.

 

§ 4         Medlemmer - andeler

Alle fiskerettshavere i anadrom strekning i hht §1 av Sausvassdraget er medlemmer av laget.

Medlemmene er forpliktet av de vedtak årsmøtet fatter med unntak av saker medlemmet lovlig reserverer seg mot, jf. § 7.

Det enkelte medlems andel i fisket legges til grunn ved fordeling av utgifter og ved stemmegivingen i laget.  Fiskeretter i sameie ansees som ett medlem. Fordeling internt i sameiet styres av sameieloven og evt. tinglyste avtaler.

 

Oversikt over medlemmer som er med i laget, og deres andeler, fremgår av medlemslista.  Andelsfordelingen er basert på forskrift om pliktig organisering §6  som tar utgangspunkt i strandmeter (25%) og fangst siste 5 år (75%).   I mangel på gode fangstdata er andelsfordelingen ved stiftelsen satt til 1 andel pr medlem.  Andelsfordelingen tas opp til ny vurdering hvert 10. år.

Medlemmer plikter selv å melde endring i kontaktopplysninger til laget.

 

§ 5         Årsmøte

Årsmøtet er lagets øverste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av april hvert år.

Alle medlemmer har rett til å møte i årsmøtet. Et medlem kan møte ved fullmektig etter eget valg. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Fullmektigen skal legge fram skriftlig og datert fullmakt. 

Er et selskap, en institusjon eller en kommune medlem i laget, kan denne representeres av en person med stillingsfullmakt eller skriftlig og datert fullmakt fra person med stillingsfullmakt.  For fiskerettigheter som ligger i sameie, kan det kreves et sameievedtak (flertallsvedtak) som utpeker hvem som skal stemme på årsmøtet.

 

§ 6         Innkalling og sted for årsmøte

Styret sender medlemmene innkalling til årsmøte senest tre uker før møtet skal finne sted. Innkallingen skal inneholde opplysninger om sakene årsmøtet skal behandle (saksliste).

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret innen 1. februar.

Årsmøte finner sted i et egnet lokale i nær tilknytning til vassdraget. 

 

§ 7         Vedtaksdyktighet – stemmegiving og reservasjonsrett

Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Det enkelte medlem har det antall stemmer som tilsvarer vedkommende sin andel i fisket. For at et vedtak skal være gyldig, må det, med mindre annet er bestemt, være truffet med et alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er oppført på sakslista.

 

Mindretallsvern:

Det må ikke treffes vedtak som ensidig retter seg mot enkelte fiskerettshavere eller grupper av fiskerettshavere unntatt når dette er en følge av brudd på fellesforvaltningens vedtak.

 

Reservasjonsrett:

Medlemmer kan reservere seg mot vedtak i saker som ikke gjelder lovbestemte oppgaver jfr. §2a.  Melding om reservasjon må være gitt styret innen vedtak i saken er fattet på årsmøtet.  Medlemmer kan sende varsel om reservasjon til styret i forkant av årsmøtet.  Melding om reservasjon må, for å være gyldig, være bekreftet mottatt av styrets leder.  Gyldig reservasjon fritar medlemmet fra å etterkomme vedtak som blir fattet i den aktuelle saken, og fra å betale utgifter til dette tiltaket. Et medlem som har reservert seg mot en sak, har ikke stemmerett i den aktuelle saken.

 

 

 

 

 

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder.
 2. Godkjenne saksliste og innkalling.
 3. Registrere frammøtte.
 4. Velge protokollfører og to personer som, sammen med lederen, skal underskrive protokollen.
 5. Behandle styrets årsmelding og årsregnskap.
 6. Behandle styrets forslag til disponering av årsoverskudd eller dekning av underskudd.
 7. Behandle driftsplan og budsjettforslag samt fastsette forvaltningsavgift.
 8. Velge styreleder annethvert år.
 9. Velge de styremedlemmer som står på valg.
 10. Velge revisor.
 11. Velge den av de tre i valgkomitéen som er på valg for 3 år.
 12. Vedta eventuelle godtgjøring for verv i styrer og komiteer etter forslag fra valgkomiteen.
 13. Fastsette fiskeregler for inneværende år.
 14. Behandle innkomne saker.
 15. Oppnevne aktuelle komiteer/utvalg etter forslag fra styret.
 16. Fastsette andeler i fisket når disse er tatt opp til ny vurdering i henhold til § 4

Det skal føres møteprotokoll for årsmøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer i laget.

 

§ 9         Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst en tidel av lagets medlemmer krever det.

Innkalling, saksbehandling og vedtaksmyndighet på det ekstraordinære årsmøtet følger reglene for det ordinære årsmøtet.

 

§ 10.      Styret

 1. Sammensetning

Laget blir ledet av et styre på 5 medlemmer. Styremedlemmene velges for to år. Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær. Styret skal ikke engasjere daglig leder.  Styret skal ha balansert representasjon, med medlemmer fra ulike deler av vassdraget.  Styret skal således bestå av minst 2 representanter fra strekningen nedre del og minst 2 representanter fra øvre del av vassdraget.

Styret er vedtaksdyktig når minst tre styremedlemmer møter. I situasjoner der det er likt stemmetall i styret, har lederen dobbeltstemme.

 

 1. Styrets oppgaver:

Styret skal lede laget og lagets virksomhet og ivareta fiskebestandene i vassdraget innenfor rammene av årsmøtets beslutninger, gjeldende lovgivning og offentlige pålegg.  Styret skal ha oversikt over laksefisket og alle aktiviteter som skjer i lagets regi.  Styret skal være et naturlig kontaktpunkt for medlemmene.  Styret skal sørge for at alle forslag og innspill blir fulgt opp, og om nødvendig behandlet i styret eller årsmøtet.

 

Styrets skal blant annet:

 1. Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med regnskap for foregående år og utarbeide budsjettforslag.
 2. Initiere og iverksette tiltak i henhold til lagets formål og arbeidsområde.
 3. Innkreve forvaltningsavgift, samt tvangsinndrive ubetalt forvaltningsavgift, jfr lakse og innlandsfiskloven § 25.                                                                                                                                                                                      
 4. Utarbeide forslag til:
 • fiskeregler og fisketider
 • driftsplan og handlingsplan i tråd med vedtak i årsmøtet
 • forvaltningsavgift og evt. forskudd på forvaltningsavgift
 • aktuelle komiteer og utvalg
 • justerte andeler innenfor rammen av forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrom laksefisk.

 

Det skal føres protokoll fra styremøtene

 

§ 11       Arbeidsår og forpliktelse

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Laget forpliktes av styreleder sammen med ett styremedlem.

 

§ 12       Valgkomité

Valgkomiteen er sammensatt av tre medlemmer. Funksjonstiden er tre år. Det medlemmet som har fungert lengst sammenhengende, skal være leder. Komiteen fatter avgjørelser ved vanlig flertall.

 

§ 13       Finansiering av laget

Det skal ikke betales andelsinnskudd. 

Laget skal finansiere drift og tiltak gjennom at det blir søkt om offentlige tilskudd og ved at medlemmene betaler forvaltningsavgift. Det enkelte medlems andeler i fisket legges til grunn ved fastsetting av den enkeltes forvaltningsavgift.  Medlemmer som kan sannsynliggjøre overfor laget at de ikke har mulighet for fangst, kan fritas fra forvaltningsavgift etter vedtak i årsmøtet.  Det samme gjelder medlemmer som deltar i felles fiskekortsalg.

For eiendommer som ligger i sameie, fordeles utgiftene mellom de sameieberettigede i like store deler hvis ikke en annen fordeling er skriftlig innberettet til laget.

 

§ 14       Endring av vedtektene

Endring av disse vedtekter kan bare vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslista. Et vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig, med mindre det etter loven stilles strengere krav, jf. samvirkeloven § 54.

 

§ 15       Oppløsning

Vedtak om oppløsing kan fattes av laget med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det har blitt reist tilsvarende forslag på forrige ordinære årsmøte. Minst halvparten av andelene må være representert. Møter ikke så mange, kan framlegget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall regnet ut fra de frammøtte andelene.

Ved oppløsing skal lagets aktiva settes av i et fond til fremme av laksefisket, styrt av Brønnøy kommune.