Tiltak Torve
Flukt/tilførselsgrøfter gravd dypere på laveste nivå til nå i sommer
Otra Laxefiskelag's nivålogging på Mosby
Grafen viser nivå på Otra ved utløpet av Høiebekken
Elveside/Kultivering

Tiltak for yngel på Sandøyra(største gyteområde i Otra)

Otra Laxefiskelag har i flere år hatt fokus på vannivå i elva, spesielt på de viktigste gyteområdene som er syd for Haus hengebro, nærmere bestemt Stavsøyra og Sandøyra

 

JosteinMosby
søndag 18.juli 2021 / 23:04

På disse områdene blir mye årsyngel stengt inne i groper og blir enten 'kokt' eller tørre. I disse områdene er det vannivået som er det viktigste. Vannivået i disse områdene er en funksjon av to ting, nemlig vannføring og havnivå. Ved lavt havnivå fanges yngel på så høy vannføring som 100m3/s.

For å redusere yngeldød pga. tørrlegging og varmt vann i groper med stillestående vann har Otra Laxefiskelag søkt statsforvalteren om å gjøre enkel tiltak med håndverktøy for å gi yngelen fluktveier og friskt vann. Den 10/6-2021 ble det gjort tiltak på høyt vannivå, se vedlagt notat

Notat fra tiltak for yngel på Sandøyra(syd for fluesone på sone 3A)

, og dette er senere blitt justert når nivaet er lavere, senest den 18.07.2021. da nivået var på sitt hittil laveste i sommer. Da var nivået kun 5 cm over havets normalnull, det var spesielt lavt lavvann. Vi har samlet data fra nivåloggeren vår, samt havnivå logg og Nivå/vannføringsmåler til Agder Energi/Otteråens Brukseierforrening på Heisel. Vi har derfor mye bra data for å kunne gjøre tiltak.

Planen videre er å gjøre større tiltak for å gjøre de viktigste gyteområdene mindre sårbare, men dette tar tid, og forsøkene vi gjør danner grunnlag for å gjøre riktige tiltak. For å gjøre større tiltak med maskin er det en lang og litt krevende søknadsprosess hvor vi må få godkjenning fra grunneiere, NVE, Statsforvalteren og Kommunen. I tillegg så må tiltakene finansieres. Derfor er det nok lite sannsynlig å få til dette i år før oktober. (tiltak må gjøres fra juli til september for ikke å skade rogn og yngel).